מרכז מדיה

טיוטת הקלות לחברות שניירות ערך שלהן רשומים למסחר בבורסה מחוץ לישראל

7 דצמבר 2023

לקוחות וידידים נכבדים,

משרד האוצר פרסם להערות הציבור טיוטת תקנות החברות (הקלות לחברות שניירות ערך שלהן רשומים למסחר בבורסה מחוץ לישראל) (תיקון מס' 10), התשפ"ד-2023 ("התקנות המוצעות"). מטרת התקנות המוצעות היא להקל את הנטל על חברות ישראליות הנסחרות בבורסות זרות ברחבי העולם.

לעיון בטיוטת תקנות החברות (הקלות לחברות שניירות ערך שלהן רשומים למסחר בבורסה מחוץ לישראל) (תיקון מס' 10), התשפ"ד-2023 >> לחצו כאן.

מטרת התקנות המוצעות היא להגביל את תחולתן של חלק מהוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק") ביחס לחברות ישראליות הנסחרות בבורסות זרות ברחבי העולם ("חברת חו"ל") וביחס לחברות שנסחרות בבורסה זרה ובבורסה הישראלית ("חברה כפולה") ובכך להקל על אותן חברות. כמו כן, הוסבר כי מעבר להצדקה בקידום תקנות אלה בעתות שגרה, כיום הן מקבלות משנה חשיבות על רקע מלחמת חרבות ברזל, והשלכותיה הכלכליות על המשק.

במסגרת התקנות המוצעות, הוצע לתקן את תקנות החברות (הקלות לחברות שניירות ערך שלהן רשומים למסחר בבורסה מחוץ לישראל), התש"ס-2000 ולקבוע בהן את ההקלות הבאות:

  1. הקלה לעניין הצעת רכש – מוצע להרחיב את תחולתה של תקנה 2, הפוטרת מהוראות הנוגעת להצעת רכש מיוחדת כהגדרתה בסעיף 328 לחוק, כך שתחול על כלל החברות הכפולות וחברות חו"ל.
  2. הקלה לעניין הצבעה בכתב – מוצע לשנות את הכללים בתקנה 3(ב) בנוגע להחרגת חברה ציבורית שאינה תאגיד מדווח מתחולת ההוראות הנוגעות להצבעה בכתב והודעות עמדה, באופן שדי יהיה בציות לדין במדינת החוץ כפי שהוא חל על חברה שהתאגדה באותה מדינה בעניין המצאת כתבי הצבעה, הצבעה וייפוי כוח לצורך תחולת ההקלה, זאת גם במקרה בו הדין הזר אינו מחייב את החברה. מובהר כי על החברה לפעול באותו אופן ביחס לכלל בעלי מניותיה.
  3. הקלה לעניין אופן ההודעה על קיומו או העדרו של עניין אישי מוצע להוסיף הוראה שתאפשר לבעלי מניות בחברת חו"ל ובחברה כפולה להודיע על היעדר עניין אישי באמצעות חתימה על כתב הצבעה עליו יצוין במפורש כי חתימה כאמור מהווה הצהרה כי לבעל המניה אין עניין אישי. בנוסף, ניתן יהיה להודיע על קיומו של עניין אישי גם שלא על גבי כתב הצבעה. כמו כן, מוצע לאפשר לחברות האמורות לקבוע ברירת מחדל בדבר היעדר קיומו של עניין אישי.
  4. הקלה לעניין הצעה פרטית מהותית – מוצע להרחיב את תחולת תקנה 4, הפוטרת חברת חו"ל מהחובה לאשר הצעה פרטית מהותית בהתאם לפרוצדורה המפורטת בסעיף 274 לחוק, כך שתחול גם על חברה כפולה. לצד זאת, מוצע להתנות את תחולת התקנה בעמידה בהוראות הדין במדינת החוץ לעניין הצעה פרטית אף אם הן אינן מחייבות את החברה (כך שהחברה תקיים את הדרישות לפי הדין בישראל או לפי הדין הזר).
  5. פרסום הודעה על אסיפה כללית – מוצע לאפשר לחברות שנסחרות מחוץ לישראל להודיע על קיום האסיפה בהתאם לדין הזר (אף אם הן פטורות ממנו). בנוסף, מוצע להרחיב את תחולת התקנה גם בנוגע לחברה כפולה.
  6. הקלה לעניין המועד הקובע – מוצע לעדכן את תקנה 7, המאפשרת להרחיב את המועד הקובע לעניין השתתפות והצבעה באסיפה הכללית, באופן שיאפשר לקבוע מועד קובע שחל עד שישים (60) יום לפני מועד האסיפה (חלף 40 כיום). בנוסף, מוצע להסיר את המגבלה החלה על חברה כפולה, לפיה על המועד הקובע לחול לאחר מועד זימון האסיפה, כך שההקלה תחול באופן זהה על חברת חו"ל וחברה כפולה.
  7. הקלה לעניין הכללת מועמד לכהונה בדירקטוריון בסדר היום של אסיפה כללית – מוצע להוסיף הוראה לפיה ישונה רף האחזקות הדרוש לצורך הצעת מועמד לכהונה בדירקטוריון, כך שיעמוד על 5%, לעומת 1% כפי שקבוע בחוק. הצעה זו נובעת מכך שבמרבית מדינות ה-,OECD הרף המקובל בעניין זה הוא 5% ומטרתה לאפשר לחברות להיסחר בתנאים דומים לחברות המקומיות בשווקים בהן נסחרות.
  8. הקלה לעניין חלוקה שאינה מקיימת את מבחן הרווח – מוצע להוסיף הוראה לפיה חברות חו"ל וחברות כפולות תהיינה רשאיות לבצע חלוקה בדרך של רכישה עצמית שאינה מקיימת את מבחן הרווח, וזאת על מנת לאפשר לדירקטוריון של החברות לקבל החלטה על ביצוע רכישה עצמית של מניות (buyback), מבלי לפנות לבית המשפט. הקלה זו כפופה להתקיימותם של מספר תנאים: (א) החלוקה עומדת במבחן יכולת הפירעון; (ב) החברה הודיעה לנושיה המהותיים ולנושיה המובטחים על כוונתה לבצע חלוקה; (ג) ההודעה פורסמה באתר האינטרנט של החברה; ו- (ד) לא הוגשה לבית המשפט התנגדות על-ידי נושה. ככל שתוגש התנגדות לביצוע החלוקה בידי נושה כלשהו, החברה תאלץ לפעול בהתאם להוראות סעיף 303 לחוק ותידרש לקבל אישור מבית המשפט לחלוקה.

 

למשרדנו מומחיות רבה בתחום דיני ניירות ערך ודיני חברות, בפרט בקשר עם ליווי שוטף וייעוץ לחברות דואליות. נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה בתחומים אלו, וכן בכל שאלה או הבהרה.

מחלקת חברות וניירות ערך

הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +