מרכז מדיה

מאגר "אל תתקשרו אליי"

31 ינואר 2024

תיקון חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 61), התשפ"א-2020 קובע כי הרשות להגנת הצרכן ("הרשות") תקים ותנהל מאגר שיכיל מספרי טלפון של צרכנים המעוניינים להגביל עוסקים או מי מטעמם מליצור עמם קשר לצורך פנייה שיווקית ("פנייה שיווקית" היא פנייה של עוסק לצרכן באמצעות שיחה, לרבות בתקשורת אלקטרונית, למספר הטלפון שלו במטרה להתקשר בעסקה, בין תוך כדי הפנייה ובין במועד מאוחר יותר, ובכלל זה הצעה לקבל נכס או שירות ללא תמורה, בהנחה או תוך מתן הטבה). הצרכן רשאי לבקש כי יירשם במאגר מספר טלפון אחד או יותר והוא יוכל בכל עת לבקש להסיר מספר כאמור מהמאגר.

בהתאם להוראות התיקון, עוסק המבקש לקיים פנייה שיווקית לצרכן יצטרך בטרם פנייתו לצרכן, לפנות לרשות בבקשה לבדוק האם מספרו של הצרכן מצוי במאגר, ככל והתשובה לכך חיובית, העוסק יהיה מנוע מלבצע פנייה שיווקית כאמור, לרבות פנייה במטרה לשכנע את הצרכן להסיר את מספרו מן המאגר.

על אף האמור, התיקון לחוק קובע מספר חריגים אשר לפיהם יוכל עוסק לפנות בפנייה שיווקית לצרכן אשר מספרו רשום במאגר.

כמו כן, הותקנו תקנות הגנת הצרכן (מאגר להגבלת פניות שיווקיות), התשפ"ב- 2022 ("התקנות"), המסדירות את הקמת מאגר. התקנות קובעות את אופן הרישום וההסרה של מספר טלפון של צרכן מהמאגר ואת אופן בירור המידע הרשום במאגר על ידי עוסקים. התקנות נכנסו לתוקף ביום 1 בינואר, 2023.

לנוסח עדכוני הלקוחות המלאים שהוציא משרדנו בנושא – עדכון 1, עדכון 2.

חפשו לפי +