מרכז מדיה

לחימה ומקומות עבודה – המשך עדכונים

24 אוקטובר 2023

לקוחות וידידים יקרים,

בעיצומו של השבוע השלישי ללחימה, אנו מוסיפים לעדכן בנוגע להשלכות ולהשפעות המצב על מקומות העבודה.

 

מתווה פיצוי לעסקים והשפעותיו על מקומות העבודה

• בסוף השבוע האחרון פרסם משרד האוצר מתווה תכנית שנועדה לתת מענה מסוים לנזקים הכלכליים הנגרמים כתוצאה מהלחימה הנמשכת. מתווה זה דורש בחלקו הליכי חקיקה והוא עוד צפוי לעבור שינויים, בין היתר נוכח ביקורת שנשמעה על כך שאין בו מענה ראוי לנזקים שכבר נגרמו ולאלה שעוד צפויים להיגרם למשק, לעסקים ולציבור.

• מתווה התכנית מתייחס, בין היתר, להשתתפות המדינה בתשלום חלק מעלות שכר העובדים (במקרה של עסקים שמחזורם השנתי הוא עד 400 מיליון ש"ח, שחוו ירידה במחזור של מעל 25% בחודש אוקטובר 2023 לדיווח חד חודשי, או 12.5% לדיווח דו חודשי). כפי שמסתמן כעת, ההשתתפות בגין תשלום השכר צפויה להיות חלקית ביותר.

• אנו נמשיך לעקוב אחר העדכונים והשינויים במתווה ונעדכן בנושא. מכל מקום, מומלץ להקפיד על תיעוד מלא ומדויק של תשלום השכר לעובדים בתקופה זאת וכן על תיעוד מלא ומדויק של היעדרויות העובדים והסיבה להיעדרויות אלה (לאור הנחיות פיקוד העורף, סגירת מוסדות החינוך, חופשה וכיו"ב). זאת, לצורך בחינת הזכאות להשתתפות המדינה בתשלומים בהם נושאים המעסיקים בהקשר זה.

• במשרדנו הוקם צוות משולב ובו מומחים בתחומים השונים (מיסוי, עבודה ועוד) שילווה חברות, גופים ובעלי עסקים בהליכים הנדרשים לצורך מימוש הזכאות לתשלום הפיצוי, עם השלמת גיבושו של המתווה ויישומו הלכה למעשה. מעסיקים המבקשים לפעול לקבלת הפיצוי מוזמנים לפנות אלינו, לצורך קבלת סיוע בבחינת זכאותם ובמימושה.

 

אפשרות הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום

• על רקע הצפי לכך שהשתתפות המדינה בתשלום שכר לעובדים במהלך תקופת הלחימה תהיה חלקית ביותר, ונוכח ירידה בהיקף הפעילות במשק וקשיים נוספים, מעסיקים לא מעטים בוחנים את אפשרות הוצאתם של עובדים לחופשה ללא תשלום. זאת, כחלופה לאפשרות שקילת סיום העסקתם של עובדים.

• נזכיר, כי בתקופת משבר הקורונה נהגו הסדרים מיוחדים ומקלים למעסיקים ולעובדים בכל הנוגע להוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום וקבלת דמי אבטלה בגינה. כיוון שהמדינה מבקשת בשלב זה לתמרץ מעסיקים להוסיף ולשמור על מסגרת ההתקשרות בינם לבין עובדיהם, לא קיים נכון לעכשיו אותו "מסלול מיוחד" של הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום.

• נכון להיום, בהתאם להנחיות המוסד לביטוח הלאומי, עובדים עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה, בנסיבות בהן הם הוצאו לחופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק, בכפוף לתנאים וסייגים שונים, לרבות גילו של העובד (מעל 21 ועד 67); פרק זמן של שלושים יום לפחות בו תימשך החופשה ללא תשלום; ניצול ימי החופשה העומדים לזכות העובד טרם תחילת מימוש הזכאות לתשלום דמי אבטלה; וקיומה של תקופת אכשרה (לרוב 12 חודשי עבודה ב-18 החודשים האחרונים).

• מעסיקים המבקשים לבחון אפשרות הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום מוזמנים לפנות לקבלת ייעוץ פרטני, לרבות בכל הנוגע לצורך בקבלת הסכמת העובד להוצאה לחופשה בנסיבות העניין ובכל הנוגע למימוש ההליך מול העובד ומול המוסד לביטוח לאומי.

•  נזכיר, כי מעסיק המבקש להוציא עובדים לחופשה יזומה בתשלום, על חשבון מכסת ימי החופשה הצבורים, יכול לעשות זאת ככלל כאשר מדובר בחופשה הנמשכת עד שבעה ימים. הוצאה לחופשה ארוכה יותר דורשת הודעה של 14 יום מראש. לגבי עובדים להם אין יתרה צבורה של ימי חופשה תידרש בחינה נפרדת לעניין יכולת המעסיק להוציאם לחופשה.

 

תשלום לעובדים המשרתים במילואים 

• בימים אלה גויסו עובדים רבים לשירות מילואים מיוחד. בשגרה, על המעסיקים להוסיף לשלם לעובד שמשרת במילואים את שכרו ובדיעבד, לאחר תום שירות המילואים, זכאי המעסיק להחזר מהמוסד לביטוח לאומי. זאת, רק לאחר שהומצא אישור מהצבא בדבר משך שירות המילואים.

• עקב היקף גיוס המילואים והתמשכות הלחימה, ובהתאם להנחיות המוסד לביטוח לאומי, יכולים מעסיקים הנדרשים להוסיף ולשלם את שכר עובדיהם שגויסו לשירות מילואים לפנות אל המוסד לביטוח לאומי בדרישה לקבלת ההחזר בגין תקופת המילואים של עובדיהם מבלי לצרף אישור מהצבא בדבר הגיוס ומשך השירות. זאת, גם בעניינם של עובדים ששירות המילואים שלהם עדיין נמשך (בעניינם של עובדים ששירות המילואים שלהם יימשך אף בחודש נובמבר יש לציין בשלב זה כי שירות המילואים הוא עד 31 באוקטובר 2023).

• גיוסם של עובדים רבים כל כך לשירות מילואים במסגרת "צו 8" מעורר שאלות שונות, שאינן מתעוררות בימי שגרה, לרבות ביחס לתשלום שכרם של עובדים-מגויסים שאינם מועסקים על בסיס שכר חודשי קבוע; תשלום השכר לעובדים חדשים שגויסו למילואים; ביצוע עבודה ותשלום שכר במקביל לשירות המילואים; ועוד. אנו עומדים לרשותכם למתן מענה בשאלות הפרטניות המתעוררות בהקשר זה.

 

העסקת עובדים בחו"ל

• נוכח הצורך בשמירה על רציפות תפקודית במקום העבודה והקושי בקיום שגרת עבודה בחלק מהמקרים, ישנם מעסיקים שפועלים בימים אלה להעסקת עובדיהם בחו"ל. במקביל, נוכח החששות ממצב הלחימה, ישנם עובדים שעזבו את ישראל ומבקשים להמשיך למלא את תפקידם ממקום שהותם בחו"ל.

• העסקתם של עובדים בחו"ל מעוררת סוגיות שונות ומורכבות, המושפעות בין היתר מהמדינה בה שוהה העובד ופרק הזמן המדובר. בכלל זאת, מתעוררות שאלות הנוגעות לצורך באשרת עבודה; היבטי ביטוח ומיסוי; סוגיות הנוגעות לפיקוח על העבודה בחו"ל; והאפשרויות העומדות למעסיק שאינו נכון לאשר את בקשתו של עובד לבצע את עבודתו בחו"ל.

• מעסיקים המבקשים לבחון את האפשרויות הקיימות בהקשר זה מוזמנים לפנות לקבלת ייעוץ פרטני.

 

הלחימה הנמשכת מובילה לכך שהמציאות המשפטית משתנה באופן תדיר. אנו עוקבים אחר כל אותם שינויים ונוסיף ונעדכן באופן שוטף ביחס להמשך השלכות הלחימה על מקומות העבודה.

 

בתקווה לימים שקטים,

מחלקת דיני עבודה

הרצוג פוקס נאמן 

חפשו לפי +