הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

טיוטת הוראה למנהלי קרנות ולבעלי רישיון גדולים בדבר שילוב שיקולי סביבה

מרכז מדיה

טיוטת הוראה למנהלי קרנות ולבעלי רישיון גדולים בדבר שילוב שיקולי סביבה

5 יולי 2022

טיוטת הוראה למנהלי קרנות ולבעלי רישיון גדולים בדבר שילוב שיקולי סביבה, חברה וממשל בתהליכי קבלת החלטות השקעה או ניהול סיכונים

לקוחות וידידים נכבדים,

רשות ניירות ערך ("הרשות") פרסמה ביום 4 ביולי 2022 להערות הציבור, טיוטת הוראה בעניין שילוב שיקולי סביבה, חברה וממשל ("ESG") בתהליכי קבלת החלטות השקעה וניהול סיכונים של מנהלי קרנות ובעלי רישיון גדולים כמפורט להלן ("ההוראה").

רקע

לדברי הרשות, בעת האחרונה ניכרת התעניינות גלובאלית בקרב משקיעים בשוקי הון בעולם בתחום ההשקעות האחראיות, ובכללן השקעות המתחשבות בסביבה, חברה וממשל, תוך עמידה בעקרונות ה- ESG (Economic, Social and Governance). המדובר באוסף של עקרונות וסטנדרטים שבאמצעות בחינת הטמעתם ניתן לכמת את ההשפעה של ההשקעה על הסביבה, החברה והממשל.

בהתאם לאמור, יותר ויותר מדינות מפרסמות דרישות רגולטוריות והמלצות לחברות, פרטיות וציבוריות, מנהלי נכסים, קרנות השקעה ויועצים פיננסים בדבר הצורך בשילוב סיכוני סביבה, חברה וממשל בתהליך הערכת הסיכונים או בתהליך ניהול ההשקעות והצורך במתן גילוי על האופן שבו משלבים שיקולי סביבה, חברה וממשל באסטרטגיה של הגוף. קיימות כיום בעולם גישות שונות ליישום של שיקולי סביבה, חברה וממשל כאשר מדובר במנהלי נכסים, קרנות השקעה ויועצים פיננסים בעולם – אם בדרך של תהליך קבלת החלטות ההשקעה ואם בדרך של ניהול סיכונים, או שילוב הדברים.

בישראל המצב אינו שונה – בחודש אפריל 2021 פרסמה הרשות את המלצותיה בעניין גילוי של תאגידים מדווחים אודות אחריות תאגידית וסיכוני סביבה, חברה וממשל,  ואפשרה לתאגידים מדווחים המעוניינים בכך לפרסם דוחות אחריות תאגידית באתר האינטרנט של הרשות (לעניין זה ראו עדכון לקוחות מחודש אפריל 2021). בנובמבר 2021 רשות שוק ההון פרסמה תיקון להוראות קביעת מדיניות השקעה צפויה של המשקיע המוסדי המתחשבת בשיקולי סביבה, חברה וממשל (ואף פרסמה לאחרונה טיוטת חוזר להקמת מסלולי השקעה מתמחים בהשקעות בתחומי קיימו או סביבה) (מצ"ב עדכון הלקוחות לעניין זה), ובדצמבר 2021 פרסם המפקח על הבנקים חוזר בדבר גילוי לציבור על היבטי סביבה, חברה וממשל, הכולל הנחיות לגבי פרסום דוח סביבה, חברה וממשל (ESG) בתדירות שנתית (למידע נוסף לחצו כאן).

העניין העולמי הרב בקרב משקיעים בשוק ההון בהשקעות המתחשבות בשיקולי חברה, סביבה וממשל, וההשפעה האפשרית של עניין זה על מחירי הניירות ועל הסיכון בהם מעלים את השאלה, האם על מנהלי קרנות ובעלי רישיון מכוח חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות ("חוק הייעוץ") לשלב שיקולי ESG בפעילותם, במסגרת תהליך קבלת החלטת השקעה או במסגרת ניהול הסיכונים.

מבחינה אופרטיבית מנהלי הקרנות ובעלי רישיון שההוראה חלה עליהם יצטרכו לבחון האם ראוי עבורם לתת משקל לשיקולי ESG, בהתחשב (1) במידע ההשקעתי הקיים; (2) בתפיסה העסקית והמקצועית של אותו נותן שירות ביחס להיבטי ESG, ו-(3) באופן הנגשת המידע והשיקולים כאמור למשקיעים.

על אף הערכים והיתרונות הגלומים ביישום ההוראה המוצעת, נוכח התשומות העשויות להידרש בעניינה, מוצע, בשלב הראשון, להחילה על מנהלי קרנות ובעלי רישיון גדולים, זאת בדומה לכללים הקבועים כיום לגבי ממשל תאגידי בגופים אלה.

 

תחולת ההוראה:

ההוראה המוצעת תחול על מנהלי קרנות, וכן על "בעלי רישיון גדולים" המונים את מערכי הייעוץ בבנקים, חברות הנכללות בהגדרת "חברת ניהול תיקים גדולה" כהגדרתה בתוספת ראשונה א' לחוק הייעוץ, וכן על חברות ויחידים בעלי רישיון יעוץ או שיווק השקעות מכוח חוק הייעוץ הכוללים מעל 1,000 לקוחות במועד פרסום ההוראה.

 

עיקרי ההוראה:

ביחס לבעלי רישיון גדולים – ההוראה מנחה בעלי רישיון גדולים לבחון האם ראוי מבחינתם לתת משקל לשיקולי סביבה, חברה וממשל כחלק ממתן השירותים לפי חוק הייעוץ, בתהליך הערכת הסיכונים, בתהליך בחירת ההשקעה, בניתוח ההשפעה על התשואה, בבירור צרכי הלקוח או בכל דרך אחרת. בהקשר זה, הרשות פונה לבעלי הרישיון הגדולים במספר שאלות ביחס לשיקולים הנ"ל וביחס לשיקוף המדיניות בנושא זה ללקוחות.

בשלב הבא, ההוראה כוללת דרישה לפירוט, בדוח מיידי לא פומבי, על אודות מדיניות בעל הרישיון הגדול ושיקוליו בקשר עם שילוב שיקולי סביבה, חברה וממשל במסגרת שירותיו והאופן שבו הוא רואה לנכון לשקף מדיניות זו למשקיע.

ביחס למנהלי קרנות – ההוראה מנחה מנהלי קרנות לבחון האם בכוונתם לשלב מאפייני ESG בעבודתם והאופן שבו בכוונתם לשלב שיקולים אלה, בין היתר בתהליך ניהול הסיכונים, בתהליך בחירת ההשקעה, במדיניות ההצבעה באספות כלליות או בכל דרך אחרת. בהקשר זה, הרשות פונה למנהלי הקרנות במספר שאלות ביחס לשיקולים הנ"ל וביחס לשיקוף המדיניות בנושא זה למשקיעים.

בשלב הבא ההוראה כוללת דרישה למנהלי הקרנות לפרט, בדוח מיידי, על אודות האופן שבו בכוונתם לשלב שיקולי סביבה חברה וממשל בעבודתם, או שיקוליהם שלא לאמץ שיקולים אלה, והאופן שבו הם רואים לנכון לשקף מדיניות זו למשקיעים. כמו כן, האמור יבוא לידי ביטוי גם בתשקיף מנהל הקרן.

בהתאם לטיוטת ההוראה, הן בעלי הרישיון הגדולים והן מנהלי הקרנות נדרשים לבחון כיצד ראוי לעמדתם לשקף למשקיעים, באופן אפקטיבי, את יישום המדיניות שקבעו, כך שהמשקיעים יוכלו בקלות להבינם באופן נגיש. לעניין זה, הרשות פונה לקבלת עמדת הציבור ביחס לאופן שיקוף המידע למשקיעים.

 

הערות לטיוטת ההוראה ניתן להגיש עד ליום 18/8/2022.

לטיוטת התקנות >> לחצו כאן

במשרדנו דסק ייחודי המתמחה בתחום ה-ESG וכן ומומחיות בליווי שוטף של מנהלי קרנות ובעלי רישיון מכוח חוק הייעוץ. נשמח לעמוד לשירותכם בכל נושא בתחומים אלו. הנכם מוזמנים לעמוד אתנו בקשר על מנת לדון בהערות ולרכזן לצורך העברתן לרשות.

 

ליאת מיידלר | שותפה
רגולציית שוקי הון וניירות ערך
מחלקת בנקאות ומימון
maidlerl@herzoglaw.co.il

 

ליבנת עין-שי וילדר | שותפה
חברות וניירות ערך

Wilderl@herzoglaw.co.il

 

אור הופר | עו"ד
רגולציית שוקי הון וניירות ערך
מחלקת בנקאות ומימון

Hoffero@herzoglaw.co.il

חפשו לפי +