מרכז מדיה

טיוטת הוראה לבעלי רישיון למתן שירות מידע פיננסי בנושא העברת מידע על ידי בעל הרישיון לאחר

9 פברואר 2022

במהלך חודש נובמבר עבר בכנסת חוק שירותי מידע פיננסי, התשפ"ב-2021 ("החוק"), אשר נחקק במסגרת חוק ההסדרים ומטרתו קידום תחום הבנקאות הפתוחה (""Open Banking) בישראל. במסגרת החוק הוסמכה רשות ניירות ערך ("הרשות") לקבוע הוראות למבקשי רישיון ובעלי רישיון למתן שירות מידע פיננסי בעניינים שונים המוסדרים בחוק, וזאת על מנת להבטיח את עמידת בעלי הרישיון בדרישות החוק ופיקוח יעיל על פעילותם.

בפרט, הוסמכה הרשות לקבוע עבור בעלי רישיון הוראות לעניין העברת מידע פיננסי שמתקבל אצל בעל רישיון לצדדים שלישיים הקבועים בחוק ובהסכמת הלקוח. מטרת העברת המידע הינה להציע ללקוח שירותים נוספים שיסייעו בהתנהלותו הכלכלית. כך למשל החוק מאפשר העברת מידע לגופים פיננסים, כגון, בנקים, נותני אשראי חוץ בנקאי וחברי בורסה, כדי שאלו יוכלו להציע ללקוח הצעות מחיר לשירותים פיננסים שהוא מבקש לצרוך או צורך במקום אחר, לדוגמא, לקיחת הלוואה או פעילות בתיק ניירות ערך.

מטרת ההוראה הינה לקבוע את התנאים בהתקיימם יוכל בעל רישיון להעביר מידע פיננסי לאותם גורמים הקבועים בחוק באופן שיבטיח את הגנת המידע ופרטיות הלקוח, ובכלל זה הוראות לעניין אופן ביצוע ההעברה. ההוראה קובעת את הצעדים שעל בעל הרישיון לנקוט במסגרת המערכת החוזית עם הגורם אליו הוא מעביר את המידע כדי לעמוד בדרישות החוק ולקדם את התכלית של הגנה על המידע הפיננסי ופרטיות הלקוח תוך הבחנה בין הגורמים השונים אליהם יכול בעל רישיון להעביר את המידע ומתייחסת לסיכונים השונים הנובעים מהעברת המידע אליהם.

לנוסח טיוטת ההוראה >> לחצו כאן

הוראה זו מצטרפת לטיוטות שהוציאה הרשות אשר מהוות את ראשית האסדרה של תחום ה-Open Banking בישראל, והכל במטרה להסדיר את התחום המתהווה:

טיוטת הוראה למבקשי ובעלי רישיון למתן שירותי מידע פיננסי, אשר קובעת כללים בנושא הגשת בקשת רישיון והפרטים והמסמכים שמבקש רישיון נדרש לצרף לה, את דרישות אבטחת המידע, ניהול סיכונים והגנת סייבר להן נדרש בעל רישיון כחלק מדרישות הרישיון, וכן את הדיווחים שבעל רישיון חייב לדווח לרשות.

לנוסח טיוטת ההוראה >> לחצו כאן

טיוטת תקנות אגרות למבקשי ובעלי רישיון למתן שירות מידע פיננסי בהן מוצעים גובה האגרה שתחול על מבקש רישיון עבור בקשה לרישיון וכן גובה האגרה השנתית שתחול על בעל רישיון.

לנוסח טיוטת התקנות >> לחצו כאן

טיוטות אלו פורסמו במקביל לטיוטת עדכון רשימת הגורמים המפוקחים עליהם תחול רשימת נסיבות לבחינת פגם במהימנות על ידי הרשות, כך שהרשות תהיה רשאית לבטל את רישיונו של בעל רישיון למתן שירותי מידע פיננסי אם התקיימו נסיבות שיש בהן כדי להעיד על פגם במהימנותו של בעל הרישיון, בעל השליטה בו או של נושא משרה בכירה בכל אחד מהם.

לנוסח טיוטת עדכון רשימת הגורמים המפוקחים >> לחץ כאן

משרדנו מלווה מספר רב של גופים הפועלים בתחום ועוקב אחר ההתפתחויות הצפויות באסדרת תחום ה-Open Banking בישראל. אנו מרכזים הערות לטיוטת ההוראה בעניין העברת מידע לאחר, אותן יש להגיש עד ליום 18 בפברואר, 2022. הנכם מוזמנים לעמוד אתנו בקשר על מנת לדון בהערות ולרכזן לצורך העברתן לרשות.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל עניין.
הרצוג פוקס נאמן

 

ליאת מיידלר | שותפה
ראש רגולציית שוקי הון וניירות ערך
maidlerl@herzoglaw.co.il

 

לימור תשובה | עו"ד
רגולציית שוקי הון וניירות ערך
tshuval@herzoglaw.co.il

חפשו לפי +