טיוטת הוראה לבעלי רישיון למתן שירות מידע פיננסי בנושא וידוא הסכמת הלקוח בגישה מתמשכת למידע פיננסי

מרכז מדיה

טיוטת הוראה לבעלי רישיון למתן שירות מידע פיננסי בנושא וידוא הסכמת הלקוח בגישה מתמשכת למידע פיננסי

10 יולי 2022

במהלך חודש יוני נכנס לתוקפו חוק שירותי מידע פיננסי, התשפ"ב-2021 ("החוק"), שמטרתו קידום תחום הבנקאות הפתוחה ("Open Banking") בישראל. במסגרת החוק הוסמכה רשות ניירות ערך ("הרשות") לקבוע הוראות למבקשי רישיון ובעלי רישיון למתן שירות מידע פיננסי בעניינים שונים המוסדרים בחוק, וזאת על מנת להבטיח את עמידת בעלי הרישיון בדרישות החוק ופיקוח יעיל על פעילותם.

מוצע לתקן את ההוראה שפרסם סגל רשות ניירות ערך ביום 15 במרץ, 2022 כך שהחובה לוודא את הסכמת הלקוח בגישה מתמשכת למידע פיננסי תוסף כפרק ד' 1 להוראה. התיקון האמור עוסק בפעולות שעל בעל הרישיון לנקוט כדי לוודא שהלקוח מודע לכך שההסכמה שנתן מאפשרת לבעל הרישיון המשך גישה למידע פיננסי אודותיו. על פי טיוטת ההוראה, בעל הרישיון נדרש לקבל חיווי אקטיבי מצד הלקוח על כך שהוא מודע לשירות ולא די בחיווי פסיבי, כגון: שליחת מייל או הודעת SMS בלא קבלת תגובה מצד הלקוח.
 
הווידוא יכול שיעשה מעצם השימוש שעושה הלקוח בשירותי המידע הפיננסי של בעל הרישיון, המעיד על כך שהוא מודע להמשך מתן הגישה כאמור; או ביוזמת בעל הרישיון שפונה ללקוח
על מנת שזה יאשר בפניו כי הוא מודע ליכולתו של בעל הרישיון לגשת למידע הפיננסי של הלקוח. על הווידוא ביוזמת בעל הרישיון להיעשות ככל שבמשך שישה חודשים אין לבעל הרישיון חיווי אקטיבי מצד הלקוח לכך שהוא מודע לשירות ולגישה למידע פיננסי אודותיו.

לנוסח טיוטת ההוראה >> לחצו כאן

משרדנו מלווה מספר רב של גופים הפועלים בתחום ועוקב אחר ההתפתחויות הצפויות באסדרת תחום ה-Open Banking בישראל. אנו מרכזים הערות לטיוטת ההוראה בעניין וידוא הסכמת הלקוח בגישה מתמשכת למידע פיננסי, אותן יש להגיש עד ליום 26 ביולי, 2022. הנכם מוזמנים לעמוד אתנו בקשר על מנת לדון בהערות ולרכזן לצורך העברתן לרשות.

ליאת מיידלר | שותפה
ראש רגולציית שוקי הון וניירות ערך
מחלקת בנקאות ומימון
MaidlerL@herzoglaw.co.il

 

דור בר חיים | עו"ד
רגולציית שוקי הון וניירות ערך
מחלקת בנקאות ומימון

Barhaimd@herzoglaw.co.il

 

לימור תשובה | עו"ד
רגולציית שוקי הון וניירות ערך
מחלקת בנקאות ומימון

TshuvaL@herzoglaw.co.il

חפשו לפי +