הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

חוק ההסדרים – רפורמות מוצעות בתחום הביטוח

מרכז מדיה

חוק ההסדרים – רפורמות מוצעות בתחום הביטוח

16 פברואר 2023

לקוחות וידידים נכבדים,

נבקש להביא לתשומת ליבכם כי ביום 15 בפברואר, 2023, פורסמה להערות הציבור טיוטה עדכנית להצעה להחלטות ממשלה שעניינן שינויים מבניים בתוכנית הכלכלית לתקציב המדינה הקרוב ("טיוטת ההצעה"). במסגרת טיוטת ההצעה, מוצע, בין היתר, לקבל החלטות שתכליתן לקדם באופן מואץ רפורמות בתחום ביטוחי הבריאות ובענף הביטוח והחיסכון. זאת, במטרה להפחית את כפל התשלומים בביטוחי בריאות ולקדם את התחרות ולצמצם עיוותים בענף הביטוח והחיסכון, לרבות במקטע התיווך לעניין ביטוח וחיסכון פנסיוני.

החלטות אלה יקודמו במסגרת חקיקת התוכנית הכלכלית של הממשלה הנלווית להצעת חוק התקציב (המכונה גם "חוק ההסדרים") או בתוך פרק זמן קצוב שיוגדר בהחלטה עצמה. המשמעות של הכללת החלטות אלה כחלק מהשינויים המבניים בתוכנית הכלכלית לתקציב המדינה הקרוב (ככל שהממשלה אכן תאשר הכללתן בתוכנית כאמור),  היא שהן תקבלנה עדיפות בלוח הזמנים לקידומן על-ידי הממשלה, מה שיגדיל את הסיכוי לחקיקתן בהליך מואץ יחסית לעומת חקיקות אחרות.

ההחלטות המוצעות עוסקות, בין היתר, בנושאים הבאים:

א. לעניין צמצום תופעת כפל הביטוח בביטוחי הבריאות הפרטיים (עמ' 172 לטיוטת ההצעה)

• השתת עלויות הניתוח של אדם המחזיק בפוליסת ניתוחים מסוג "שקל-ראשון", במקביל לחברותו בשב"ן, על חברות הביטוח

זאת, באופן הבא: אם בחר המטופל לתבוע את חברת הביטוח  בגין הניתוח, יכסה הביטוח המסחרי את עלות הניתוח בהתאם לתנאי הפוליסה; אם בחר המטופל להפעיל את השב"ן ולבצע את הניתוח במסגרתו: במקרה בו קיימת למבוטח פוליסת ביטוח פרטית, ישפה הביטוח המסחרי  את השב"ן עד מחיר הפרוצדורה הקבוע בתעריף ב' בתעריפון משרד הבריאות על פי דרישת הקופה; במקרים בהם סברה חברת הביטוח כי לא מדובר במקרה ביטוחי שעל פי תנאי הפוליסה של המטופל עליה לכסותו, תינתן לחברת הביטוח אפשרות לערער על דרישת הקופה לממונה על שוק ההון.

כמו כן, מוצע לקבוע הסדר שיאפשר לתכניות השב"ן לקבל מידע אודות קיומה של פוליסת ביטוח בריאות לעניין ניתוחים מסוג "שקל-ראשון" למבוטח בחברת ביטוח; וכן לקבוע הוראות נוספות בעניין התחשבנות בין חברות הביטוח לתכניות השב"ן.

 

ב. לעניין הגברת התחרות בענף התיווך לביטוח ובחיסכון הפנסיוני (עמ' 190 לטיוטת ההצעה)

• מתן אפשרות לבנק בעל היקף פעילות צר לשלוט בתאגיד יחיד שהוא סוכן ביטוח שעיסוקו בביטוח כללי – מוצע, בין היתר, לתקן את הוראות חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א- 1981, כך שייקבע כי בנק בעל היקף פעילות צר (כהגדרתו בטיוטת ההצעה) יהיה רשאי לשלוט גם בתאגיד יחיד שהוא סוכן ביטוח שעיסוקו בביטוח כללי.

• קביעת איסור על גוף מוסדי לסרב סירוב בלתי סביר להתקשר בהסכם הפצה עם יועץ פנסיוני –
לעניין זה סירוב בלתי סביר יכלול בין היתר (וכמפורט בטיוטת ההצעה): סירוב של גוף מוסדי לחתום על הסכם התקשרות עם יועץ פנסיוני שדומה במאפייניו להסכמיו עם בעלי רישיון אחרים בעלי מאפיינים דומים; וסירוב בנימוק הנוגע למספר לקוחות או היקף פעילות.

בנוסף, מוצע לקבוע, כי ככל שסירב גוף מוסדי להתקשר עם יועץ פנסיוני, ינמק את הטעמים לסירובו בכתב; וכן כי גוף מוסדי לא יהיה רשאי להפלות בשירותים הניתנים על ידו ותנאיהם, לרבות גישה למערכותיו, בין בעלי רישיון איתם התקשר.

• הגבלת הפקדות לקופת ביטוח ("ביטוח מנהלים") מוצע להורות לשר האוצר להתקין תקנות (מכוחו סמכותו לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 ("חוק קופות גמל")) כך שלא יבוצעו הפקדות לקופות ביטוח, אלא מחלק השכר שעולה על התקרה החודשית של השכר המובטח (כהגדרתה בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964).

 

ג. לעניין צמצום עיוותים בענף התיווך לביטוח ולחיסכון הפנסיוני (עמ' 194 לטיוטת ההצעה)

•  צמצום הטיות תגמול מתווכים

° הטלת חובה על גופים מוסדיים לשלם דמי עמילות זהים בעבר כל קבוצת מוצרים תחליפיים – מוצע לתקן את הוראות חוק קופות גמל וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 ("חוק הפיקוח על הביטוח"), כך שגוף מוסדי ישלם דמי עמילות זהים, במונחים נומינאליים, בעבור כל קבוצת מוצרים תחליפיים, כפי שאלו יוגדרו בידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

° הטלת חובה על סוכני הביטוח להשיב לגוף המוסדי חלק יחסי מעמלת ההיקף ככל שהמבוטח יעזוב את המוצר בשש השנים הראשונות לאחר מכירתו – זאת, בהתקיים אחת מאלה במהלך התקופה האמורה: העברת הכספים מקופת הגמל, באופן מלא או חלקי, לקופת גמל אחרת, או משיכת מלוא הכספים מקופת הגמל; ביטול חוזה הביטוח לפי סעיף 10 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981; מינוי של בעל רישיון אחר לטיפול בקופת הגמל או הביטוח של המבוטח, החל במועד מינויו של אותו בעל רישיון; הודעת המבוטח כי אינו מעוניין להמשיך לקבל שירות יותר מסוכן הביטוח, החל במועד מינויו של בעל רישיון החדש או הודעת המבוטח כי אינו מעוניין לקבל את השירות מהסוכן (לדוגמה – העברה למוצר אחר שלוש שנים לאחר מכירת המוצר המקורי תחייב את הסוכן להשיב מחצית מעמלת ההיקף).

•  בחינת שליטת גופים מוסדיים בתאגיד שהוא סוכן ביטוח או סוכן ביטוח פנסיוני

° מוצע לקבוע איסור זמני (עד ליום 31 בדצמבר 2024) על גוף מוסדי וכן גוף המוחזק על ידו, לרכוש 20% או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד שהוא סוכן ביטוח או סוכן ביטוח פנסיוני.

° מוצע להטיל על שר האוצר להקים צוות בין-משרדי לבחינת החזקות גופים מוסדיים בסוכנויות ביטוח (אשר בראשו יעמוד מנכ"ל משרד האוצר ויכלול, בין היתר, את הממונה על שוק ההון ויו"ר רשות התחרות (או מי מטעמם)) – הצוות יגיש את המלצתו, לרבות צעדים אופרטיביים ותיקוני חקיקה נדרשים, בתוך עשרה חודשים ממועד קבלת החלטה זו.

• שיקוף תגמול עבור סוכן הביטוח בפני הלקוח

° מוצע להטיל חובה על סוכן ביטוח לגלות ללקוח, במסגרת תיווך לביטוח או שיווק פנסיוני, את סך דמי העמילות שצפויים להיות משולמים לו על ידי הגוף המוסדי – בגין התיווך או השיווק, לפי העניין.

° מוצע להטיל חובה על הגוף המוסדי לגלות ללקוח את סך דמי העמילות ששילם לבעל רישיון במסגרת הדוח השנתי שהוא מחויב לשלוח ללקוח.

 

ניתן להעיר על טיוטת ההצעה עד ליום 22 בפברואר, 2023 (באמצעות כתובת המייל הבאה:  Hesderim23@mof.gov.il).

 

לטיוטת ההצעה >> לחצו כאן 

למשרדנו מומחיות רבה וניסיון רב שנים בתחום הביטוח והחיסכון הפנסיוני. אנו מלווים ועוקבים אחר כל ההתפתחויות הרגולטוריות בתחום, ומסייעים ומייעצים לגופים המובילים בישראל ובעולם בהקשרו. נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע בכל סוגיה בנושאים אלה, וכן בכל שאלה או הבהרה בהקשר זה.

 

מערך ביטוח וגופים מוסדיים,
מחלקת בנקאות ומימון
חפשו לפי +