מרכז מדיה

חברות, ניירות ערך ושוקי הון | רשות ניירות ערך תתמרץ תאגידים המדווחים במתכונת "דירוג כפול"

9 יולי 2020

תאגידים שיבחרו לדרג את תעודות ההתחייבות שלהם בדירוג כפול על פני דירוג יחיד יהנו מהרחבת לוחות הזמנים להגשת תשקיף, צמצום משך הבדיקה של תשקיפים ודוחות הצעת מדף וקיצור מועדי המכרז לציבור

עמיתים ולקוחות יקרים,

רשות ניירות ערך ("הרשות") פרסמה היום הודעת סגל בה הציגה מספר תמריצים לתאגידים שיבחרו לדרג את תעודות ההתחייבות שלהם על ידי שתי חברות דירוג ("דירוג כפול"). לפי הודעת הרשות, לדירוג כפול מספר יתרונות, שכן הוא מעניק מידע זמין וחוות דעת נוספת על מצבה הפיננסי של החברה המדורגת, דבר המשפר את יכולת קבלת החלטות ההשקעה ותמחור סיכון האשראי הגלות באגרות חוב; מקטין את החשש מפני ניגוד העניינים הגלום בפעילות חברות דירוג בישראל ובעולם, בשים לב למאפייני ההתקשרות בין חברה מדורגת לחברה המדרגת; וכן מעודד תחרות בשוק הדירוג. בנוסף, קביעת מנגנוני הגנה נכונים בשטרי הנאמנות הכוללים התחייבות לשימוש בדירוג כפול, עשויה לשפר את מצבם של המשקיעים.

בשל כך, הרשות מציגה מספר תמריצים לתאגידים שיבחרו דירוג כפול, שמטרתם לפשט ולקצר את הליכי הגיוס, להפחית עלויות רגולטוריות ולקצר את משך ה-time to market:

  1. הרחבת לוחות הזמנים להגשת תשקיף ב-15 ימים נוספים – תאגידים המדורגים בדירוג כפול יוכלו להגיש בקשה לפרסום תשקיף 45 ימים לפני תום הרבעון, במקום 60 ימים לפני תום הרבעון.
  2. צמצום משך בדיקת תשקיף ודוח הצעת מדף – תשקיפי מדף, תשקיפי הנפקה והצעות מדף של תאגידים המדורגים בדירוג כפול ייבדקו בהליך מזורז יותר תוך קביעת קצובי זמן קצרים לבדיקה וטיפול מהיר בסוגיות מקצועיות על ידי סגל הרשות.
  3. קיצור מועדי המרכז לציבור – קיומו של דירוג כפול יילקח בחשבון במסגרת השיקולים הנבחנים.

לנוסח המלא של הודעת הסגל >> לחצו כאן 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה בתחומים אלו, לרבות בבחינת התקשרות עם חברות דירוג והליכי גיוס חוב והון.

חברות ניירות ערך ושוקי הון

חפשו לפי +