מרכז מדיה

חברות וניירות ערך | שימוש במדדים פיננסיים שאינם מבוססים על כללי חשבונאות מקובלים

11 מרץ 2020

מקום בו תאגיד כולל במסגרת דיווחיו לציבור מדד פיננסי שאינו מבוסס על כללי חשבונאות מקובלים, על התאגיד להקפיד כי המדד הפיננסי יהיה מובן, יוצג באופן ברור ועקבי, ויספק מידע מהימן למשקיעים

רשות ניירות ערך ("הרשות") פרסמה לאחרונה עדכון להחלטה מס' 99-6, שעניינה שימוש במדדים פיננסיים שאינם מבוססים על כללי חשבונאות מקובלים ("ההחלטה"). לעיתים היכולת להבין ולנתח את פעילות החברה בצורה מיטבית כרוכה בשימוש במידע נוסף הנלווה לדוחות הכספיים, לרבות מדדי Non GAAP שאינם מבוססים במלואם על כללי חשבונאות מקובלים ("המדדים הפיננסיים").

מדד פיננסי הינו מדד מספרי של הביצועים הכלכליים, המצב הכספי או תזרימי המזומנים של חברה בעבר, בהווה או בעתיד (תחזית), היוצא מנתון כספי המבוסס על כללי חשבונאות מקובלים, ומשלב בו שינויים (למשל: גריעות או תוספות), ואינו מהווה מדד שמוגדר או מפורט בכללי חשבונאות מקובלים (לדוגמה: FFO, EBITDA, LTV, NOI, וכיוצא בזאת). בהצגת המדד יש ליישם את הדגשים הבאים:

  1. בסמוך להצגת המדד הפיננסי יפורט כל פרט החשוב להבנת המדד והשימוש שנעשה בו.
  2. התאמות שבוצעו לצורך חישוב המדד תהיינה שלמות, עקביות, ובלתי מוטות.
  3. המדד הפיננסי יתואר ויכונה באופן המשקף במדויק את מהותו, ובכלל זה לא ייצור מצג לפיו הוא זהה למדד המבוסס על כללי חשבונאות מקובלים.
  4. יצוין במפורש בסמוך למדד כי הוא אינו מבוסס על כללי חשבונאות מקובלים ואינו מהווה תחליף למידע הכלול בדוחות הכספיים.
  5. יוצגו מספרי השוואה למדד הפיננסי לתקופות המוצגות כתקופות השוואה בדיווח הכספי של החברה, תוך יישום הדגשים לעיל. במקרה שלדעת התאגיד הצגת המידע לתקופות השוואה אינה רלוונטית בנסיבות העניין, יינתן גילוי לעובדה זו ולסיבות לכך.
  6. במקרה בו הגדרת המדד הפיננסי ו/או אופן חישובו השתנו לעומת דיווחים קודמים, אזי במסגרת הדיווח בו חל השינוי על התאגיד להסביר את מהות השינוי; לפרט מדוע השינוי תורם למהימנות ולרלוונטיות המידע המוצג למשקיעים; ולהציג מחדש את המדד לתקופות ההשוואה כאילו אופן החישוב המעודכן יושם בתקופות אלה.
  7. מקום בו הציג תאגיד מדד פיננסי וחדל לעשות כן, יינתן גילוי לעובדה זו, תוך פירוט הסיבות לכך.

יודגש כי על פי ההחלטה, ככלל, אין להציג במסגרת הדוחות הכספיים מדדים פיננסיים, אשר אינם נדרשים לפי הוראות התקינה החשבונאית הבינלאומית ו/או דרישות רגולטוריות. בנוסף, בעת הצגת מדדי ביצוע תפעוליים (Key Performance Indicators), הנוגעים לפעילות החברה (כדוגמת SSS, ARPU, וכיוצא בזאת) יש ליישם את הדגשים המפורטים בסעיפים 1, 5 ו-6 לעיל.

לנוסח ההחלטה המלא >> לחצו כאן

נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה בתחומים אלו, לרבות בבחינת הצורך בגילוי לפי החלטת סגל הרשות המפורטת מעלה, בניסוח של גילוי כאמור בהתאם לנסיבות הייחודיות של התאגיד ובייעוץ לגבי מועד הוצאת הדיווחים ואופן ההיערכות לבחינת וגיבוש המידע שיש לכלול בהם.
מחלקת חברות, ניירות ערך ושוקי הון
הרצוג פוקס נאמן
חפשו לפי +