הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית פרסמה מסלול חדש לעידוד השקעות של גופים מוסדיים בתעשייה עתירת ידע, באמצעות השקעה בקרנות הון סיכון

מרכז מדיה

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית פרסמה מסלול חדש לעידוד השקעות של גופים מוסדיים בתעשייה עתירת ידע, באמצעות השקעה בקרנות הון סיכון

21 אפריל 2024

לקוחות וידידים נכבדים,

ביום 18.4.2024 פרסמה הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("הרשות") מסלול חדש (מסלול מספר 6) ("המסלול") שמטרתו תמיכה בהגדלת היקף השקעות גופים מוסדיים בקרנות הון סיכון ישראליות, לצורך הגדלת זמינות ההון עבור חברות היי טק ישראליות, באמצעות מימון שתעניק הרשות לגופים המוסדיים בקשר עם השקעותיהם בקרנות הון סיכון המשקיעות בחברות היי טק ישראליות ובאגד של קרנות.

לקריאת תנאי המסלול >> לחצו כאן

במסגרת המסלול, גופים מוסדיים יוכלו להגיש בקשות לקבלת מימון למסגרת השקעה בקרנות הון סיכון ישראליות ו/או באגד של קרנות, תוך יצירת תמריץ נוסף להשקעה בקרנות הון סיכון המשקיעות בחברות הייטק המפתחות טכנולוגיות עמוקות עם זמן הגעה ארוך לשוק.

"קרן הון סיכון ישראלית" הינה קרן שמעל 70% מהכספים שהיא משקיעה מושקעים בחברות היי טק ישראליות (כהגדרתן במסלול), שהיקף התחייבויות ההשקעה שלה (כולל ממשקיעים שאושרו במסגרת המסלול) לצורך ביצוע השקעות לא עולה על הסכום שתקבע הרשות (בין 100 ל-250 מיליוני דולר ארה"ב), וכן שההוצאה המצטברת של כלל התאגידים בהם השקיעה הקרן המסווגות כהוצאות מו"פ בכל שנה קלנדרית בה השקיעה הקרן בחברה וב-3 השנים שלאחריה, גבוהה ממימון הרשות בו נעשה שימוש עבור ההשקעה בקרן.

"אגד של קרנות" הינו תאגיד אשר הוקם לצורך ביצוע השקעות בקרנות הון סיכון, אשר במועד ההתחשבנות מעל ל70% מהכספים אותם הוא משקיע מושקע בקרנות הון סיכון ישראליות.

 

הליך הגשת הבקשה

הליך הגשת הבקשה ייעשה באחת משלושת הדרכים כפי שיפורסם בפנייה לציבור באתר הרשות: (1) קול קורא – פנייה שתפרסם הרשות מעת לעת להגשת בקשות לקבלת מסגרת השקעה; (2) הגשה שנתית שוטפת – הגשת בקשות לקבלת מסגרת השקעה שתתאפשר במהלך כל השנה; או (3) הגשה במועדים שנקבעו מראש – הגשת בקשות במספר מועדים קבועים מראש במהלך השנה.

במסגרת הפנייה לציבור, תפרסם הרשות את התקציב שהוקצה על ידה להליך, והיא רשאית לייחד את ההליך למבקשים שקיבלו בעבר אישורים על מסלול ההטבה, לקרנות עם היקף התחייבויות השקעה שלא יעלה על סכום שקבעה הרשות ו/או לכך שמבקש שקיבל בעבר כתב אישור השקיע כבר % שתקבע הרשות מתוך מסגרת ההשקעה המאושרת.

 

מסגרת ההשקעה המאושרת

למבקשים שיקבלו אישור ("המשקיע המאושר") תוקצה מסגרת השקעה מאושרת, שמימון הרשות לא יעלה על 23% ממנה.

במהלך תקופה של 18 או 24 חודשים, לפי קביעת הרשות, ותוך עמידה באבני דרך שקבעה הרשות, המשקיע המאושר יחתום על התחייבויות השקעה עם קרנות הון סיכון ישראליות ו/או אגדים של קרנות.

סכום מימון הרשות המרבי למשקיע המאושר בקרן הון סיכון או באגד קרנות מסוים יהיה 7.5 מיליון דולר ארה"ב, ולכלל המשקיעים המאושרים 18 מיליון דולר ארה"ב. כמו כן, שיעור מימון הרשות המירבי מכל המשקיעים המאושרים מתוך סך הגיוסים של הקרן, לא יעלה על 12%.

מימון הרשות יועבר למשקיע המאושר בחלקים, בהתאם לקריאות לכסף שיתקבלו מהקרנות.

 

ההתחשבנות

ההתחשבנות בין הרשות לכל משקיע מאושר תעשה בנפרד ביחס לכל אחת מהקרנות בהם השקיע וביחס לכלל ההשקעות שביצע אותו משקיע מאושר באותה הקרן. מועד ההתחשבנות יהיה המוקדם מבין (א) מועד הודעת המשקיע לרשות, (ב) 20 שנה ממועד הסכם התחייבות ההשקעה הראשון או (ג) המועד בו קיבל המשקיע המאושר תקבולים בגין כל ההשקעות המוטבות.

במועד ההתחשבנות תבחן הרשות עמידה בכל תנאי המסלול, ואם המשקיע המאושר עומד בתנאי המסלול, אזי: (א) אם שווי ההשקעה הכולל שווה או גדול מסכום כלל ההשקעות המוטבות בתוספת ריבית ההתחשבנות, ישלם המשקיע לרשות את סכום המימון שלה בתוספת ריבית ההתחשבנות; ו-(ב) אם שווי ההשקעה הכולל קטן מסכום כלל ההשקעות המוטבות בתוספת ריבית ההתחשבנות, ישלם המשקיע לרשות 23% משוי ההשקעה הכולל. לעניין זה, "שווי ההשקעה הכולל" סך הכספים שקיבל המשקיע המאושר בגין ההשקעות המוטבות ושווים של נכסים שקיבל בעין במועד העברתם, ו"ריבית ההתחשבנות" הינה ריבית בשיעור של 0% לקרן טכנולוגיה עמוקה; וריבית שנתית מצטברת של 1% (מחושבת חודשית) אם מועד ההתחשבנות הינו תוך 48 חודשים ממועד ההתחייבות או 5% אם מועד ההתחשבנות מאוחר יותר.

אם לא עמד המשקיע המאושר בתנאי המסלול, ישלם המשקיע המאושר לרשות סך השווה ל23% משווי ההשקעה הכולל.

 

 

נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע בכל סוגיה בקשר עם מסלול זה, וכן בכל שאלה או הבהרה.
חג שמח!
בברכה,
מחלקת קרנות השקעה,
הרצוג פוקס נאמן
חפשו לפי +