מרכז מדיה

הצעה לתיקון תקנות הנכסים בעניין השקעה בניירות ערך הנסחרים במערכת המסחר למוסדיים (TASE UP)

16 אוגוסט 2022

מערכת המסחר למוסדיים ("הרצף המוסדי") היא מערכת מסחר המופעלת על ידי הבורסה, ובה נסחרים ניירות ערך שלא הונפקו לציבור, בין משקיעים העומדים בקריטריונים הקבועים בסעיפים 15(א)ב(1) ו – (2) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (הכוללים משקיעים מוסדיים, ומשקיעים מתוחכמים אחרים) ("ניירות ערך מוסדיים").

ככלל, על פי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), תשנ"ה-1994 ("תקנות הנכסים"), מנהלי קרנות נאמנות נדרשים להשקיע את עיקר נכסי הקרנות בנכסים הנסחרים במערכת המסחר הראשית של הבורסה (זו הפתוחה לציבור הרחב).

לצד זאת, ובכפוף לתנאים מסוימים, תקנות הנכסים מתירות אף השקעה בניירות ערך מוסדיים. נכון למועד זה, התקנות מתירות השקעה ברצף המוסדי, רק בניירות ערך מוסדיים מסוג אגרות חוב.

לאור החלטת רשות ניירות ערך (ממאי 2020) להרחיב את מגוון ניירות הערך הנסחרים ברצף המוסדי, הוחלט להרחיב אף את מגוון ניירות הערך המוסדיים בהם ניתן להשקיע נכסים של קרנות נאמנות. הרחבה זו בוצעה בחודש אוקטובר 2020, בדרך של קביעת הוראה זמנית מכוח סעיף 65א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.  תוקף ההוראה צפוי לפוג ב – 11 באפריל 2023.

כעת, מוצע לתקן את תקנות הנכסים באופן שיקבע את האמור בהוראה הזמנית.

בהתאם לכך, התקנות המוצעות מתירות להשקיע את נכסי הקרנות בכלל הנכסים הרשומים למסחר ברצף המוסדי. על מנת להבטיח פיזור מינימלי, ולהקטין את סיכון הנזילות, מוצע להגביל את החשיפה למנפיק ברצף המוסדי ל – 2.5% משווי נכסי הקרן, ואת כלל החשיפה לניירות ערך מוסדיים, יחד עם נכסים לא סחירים אחרים, ל – 10% משווי נכסי הקרן.

לבסוף, מוצע לבטל ההבחנה בין תעודות התחייבות מובנות ליתר ניירות הערך המוסדיים, הן ביחס לתנאי הסף, והן ביחס למגבלות הכמותיות.

לעיון בהצעת התיקון המלאה >> לחצו כאן

נוסח התיקון המוצע פתוח להערות הציבור עד 2 באוקטובר 2022.

למשרדנו מומחיות רבה באסדרה הנתונה לפיקוח רשות ניירות ערך, ובכלל זה בליווי לקוחות נוכח התפתחויות רגולטוריות. נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה בתחומים אלו, וכן בכל שאלה או הבהרה

מחלקת בנקאות ומימון
הרצוג פוקס נאמן

 

ליאת מיידלר | שותפה
ראש רגולציית שוקי הון וניירות ערך
maidlerl@herzoglaw.co.il

 

דניאל קצ'לניק | עו"ד
רגולציית שוקי הון וניירות ערך
​kaczelnikd@herzoglaw.co.il

חפשו לפי +