מרכז מדיה

הפיקוח על הבנקים פרסם תיקונים להוראות הדיווח לציבור בנושא גילוי על היבטי סביבה, חברה וממשל

23 נובמבר 2022

לקוחות וידידים נכבדים,

ביום 7 בנובמבר 2022 פרסם אגף הביקורת בפיקוח על הבנקים טיוטת הוראות המתקנות את הוראות הדיווח לציבור, בנושא: גילוי לציבור על היבטי סביבה, חברה וממשל (ESG) ("טיוטת ההוראות"). טיוטת ההוראות כוללת עדכונים להוראות הדיווח לציבור שחלות על התאגידים הבנקאיים בנושא גילוי על היבטי סביבה, חברה וממשל (Environmental, Social and Governance) ("ESG").

כפי האמור בטיוטה, טיוטת ההוראות פורסמה במסגרת צעדים שנוקט הפיקוח על הבנקים לחיזוק התרומה לסביבה ולחברה של המערכת הבנקאית, ובכך לחזק את קיימות (sustainability) המערכת הבנקאית והמשק לטווח הארוך, וזאת לאור ניסיון שנצבר במערכת הבנקאית בישראל ובבנקים בעולם בגילוי על נושאים אלה. התיקונים מעדכנים את דרישות הגילוי הקיימות בהוראות בנק ישראל, המתייחסות לתיאור היבטי סביבה, חברה וממשל בפעילות התאגידים הבנקאיים במסגרת דוח סביבה, חברה וממשל.

במסגרת טיוטת ההוראות נוספו דוגמאות לנושאים לגביהם מומלץ לתת גילוי איכותי וכמותי בהתייחס לניהול הסיכונים וההזדמנויות הסביבתיים של התאגיד הבנקאי, לרבות סיכוני אקלים. בנוסף, הורחבה ההתייחסות למידת המעורבות של הדירקטוריון ושל ההנהלה בנושאי סביבה, חברה וממשל מהותיים, לאופן שבו התאגיד הבנקאי קובע את אסטרטגיית ההשפעה שלו, וכן הורחבו הדוגמאות לגילוי על הפעילויות של התאגידים הבנקאיים בתחומים כגון הנגשת שירותים לאוכלוסיות מגוונות או מוחלשות, דיאלוג עם הקהילה ומעורבות חברתית, וגיוון, הכלה ושוויון הזדמנויות בסביבת העבודה.

עוד ציין הפיקוח על הבנקים כי לאור ההתפתחות בעולם בגילוי על נושאים אלה, על תאגיד בנקאי להמשיך לבחון את הצורך לעדכן את הגילוי בהיבטי ה-ESG בהתאם לדרישות ולפרקטיקות גילוי עדכניות של בנקים בעולם, ולהמשיך לתת גילוי לתקנים הרלבנטיים לפיהם הוא פועל בתחום זה. הפיקוח על הבנקים ציין, בין היתר, כי בכוונתו להמשיך ולעדכן את הוראותיו בנושא, ובמסגרת זו לבחון את מועד התחילה של פרקטיקות ודרישות גילוי מובילות בעולם.

לעיון בטיוטת התיקונים להוראות הדיווח לציבור בנושא גילוי על היבטי ESG >> לחצן כאן

למשרדנו מומחיות רבה בליווי שוטף וייעוץ לתאגידים בנקאיים ובתחום ה-ESG. נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה בתחומים אלו, וכן בכל שאלה או הבהרה.

עירית רוט | שותפה
מנהלת משותפת
מחלקת בנקאות ומימון
rothi@herzoglaw.co.il

 

ליבנת עין שי וילדר | שותפה
ראש תחום ESG
מחלקת חברות וניירות ערך
wilderl@herzoglaw.co.il

 

חפשו לפי +