מרכז מדיה

הפחתת הסכומים המותרים לשימוש במזומן החל מה- 1 באוגוסט 2022

21 יולי 2022

לקוחות וידידים נכבדים,

כידוע, בחוק צמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018 (להלן: "החוק" או "חוק המזומן") הוטלו מגבלות על שימוש במזומן (לרבות מטבע חוץ) ושיקים, כחלק מהמאבק בפעילות פלילית, לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור.

נבקש להסב תשומת לבכם למספר עדכונים בנושא, ובפרט לעניין כניסתו לתוקף ביום 1.8.2022 של צו אשר יקטין את תקרת הסכומים המותרים לשימוש במזומן, במסגרת החוק.

א. הצו להפחתת תקרות המזומן

בהמשך להחלטת הממשלה מאוגוסט 2021 בדבר צמצום השימוש במזומן, פורסם הצו לצמצום השימוש במזומן ("הצו"),[1] המפחית את תקרות הסכומים שהותרו לשימוש במזומן שנקבעו בתוספת הראשונה לחוק, וזאת החל מיום 1.8.2022. הפחתת התקרות הינה ככלל כדלקמן:[2]

  • הפחתה מ-11,000 ש"ח ל- 6,000 ש"ח – כך שהסכום המירבי במזומן שיותר לתשלום אצל עוסק[3] או בידי עוסק בעבור עסקה במסגרת עסקו,[4] וכן הסכום המירבי במזומן שיותר לתשלום/לקבלה ביחס לתרומה, הלוואה[5] או שכר עבודה,[6] יעמוד על 6,000 ש"ח;
  • הפחתה מ- 50,000 ש"ח ל-15,000 ש"ח – כך שהסכום המירבי במזומן שיותר לקבל בעבור עסקה בידי אדם שאינו עוסק, הסכום המירבי במזומן שיותר לתשלום בעבור עסקה בין אנשים פרטיים (למעט ביחס לתשלום בעד רכישת כלי רכב בידי אדם פרטי, בה הסכום המירבי יוותר 50,000 ש"ח), וכן הסכום המירבי כאמור ביחס למתן/קבלת תשלום במזומן כמתנה, יעמוד על 15,000 ש"ח.


שימת הלב כי הסכומים לעיל הם סכומים מירביים (תקרות). בהתאם, סכום המזומן המירבי המותר בפועל בגין פעולה (עסקה, תרומה ויתר הפעולות לגביהן הוטלו מגבלות המזומן בחוק, לפי העניין) ספציפית, עשוי להיות שונה (לרבות נמוך) מאותן התקרות. משכך, יש חשיבות לבחון כל מקרה לגופו ולחשב את הסכום הרלוונטי בהקשרו.   

לנוחותכם, להלן תקרות הסכומים ביחס לעוסקים בקשר עם ביצוע עסקה, החל מיום 1.8.2022:

  • אם מחיר העסקה (כהגדרתו בחוק) הינו עד 6,000 ש"ח, עוסק יהא רשאי לקבל/לשלם במזומן את מלוא הסכום.
  • אם מחיר העסקה עולה על 6,000 ש"ח, עוסק יהא רשאי לקבל/לשלם במזומן את הנמוך מבין: 10% ממחיר העסקה או 6,000 ש"ח (דוגמה: בעסקה שסכומה הכולל 20,000 ש"ח (כולל מע"מ) מותר לקבל עד 2,000 שקל במזומן- מכיוון שסכום זה הוא 10% מסכום העסקה והוא נמוך מ-6,000 ש"ח.)
  • תקרת הסכום המירבי במזומן ביחס לעסקת רכישה בידי תייר (כהגדרתו בחוק) מעוסק אף עודכנה, ובהתאם:
    • אם מחיר העסקה הוא עד 40,000 ש"ח, עוסק יהא רשאי לקבל מהתייר את מלוא הסכום במזומן (וזאת לעומת סך של 55,000 ש"ח שהתאפשר קודם לכניסת הצו לתוקף);
    • אם מחיר העסקה עולה על 40,000 ש"ח, הסכום המירבי שהעוסק יהא רשאי לקבל במזומן מהתייר יהא הנמוך מבין: 40,000 ש"ח (במקום 55,000 ש"ח כאמור) או 10% ממחיר העסקה.

בהתייחס לתשלום/קבלת שכר עבודה בידי עוסק, החל מיום 1.8.2022– עד לסכום של 6,000 ₪ לא תחול מגבלה (וכל הסכום מותר במזומן). אם שכר העבודה עלה על 6,000 ש"ח, עוסק אינו רשאי לשלם (או לקבל) במזומן בגין שכר העבודה, וזאת החל מהשקל הראשון.

יצוין כי רשות המסים מעמידה לרשות הציבור סימולטור אנונימי, המאפשר לחשב את הסכום המירבי המותר לשימוש במזומן – לסימולטור האמור לחצו כאן.

 

ב. הוראת השעה בדבר שימוש במזומן בעסקאות עם תושבי האזור או תושבי המועצה הפלסטינית (כהגדרתם בחוק) שאינם אזרחים ישראליים

הוראת השעה בענין זה הוארכה עד ליום 31.12.2022. בהתאם, תחולת המגבלות על השימוש במזומן הקבועות בחוק תידחנה ביחס לתושבים כאמור, וכן ביחס לאזרחים ישראלים אשר נותנים/מקבלים תשלום במזומן לתושבים/מתושבים כאמור, לעניין מתן/קבלת תשלום כאמור, עד ליום 1.1.2023. יוזכר, כי במתן/קבלת תשלום במזומן מתושבים כאמור, כאשר התשלום /התקבול הוא בעבור עסקה שסכומה עולה על 50,000 ש"ח או במתן תשלום/קבלת תשלום העולה על הסכום האמור כתרומה, מתנה, הלוואה או שכר עבודה, חבים אזרחים ישראליים במתן דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור (והכל בהתאם להוראות החוק וחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000).

 

ג. סנקציות בגין הפרות

חוק המזומן הטיל עיצומים כספיים על עוסקים וכן קבע הוראות עונשין במקרים מסוימים (כגון במרמה). בעניין זה, הורחבו הסנקציות אף לאפשרות של הטלת קנס מנהלי בגין הפרות הוראות החוק בידי אנשים פרטיים, וזאת במסגרת תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – צמצום השימוש במזומן), התשפ"ב-2021.

לפרסום הצו להפחתת תקרות המזומן ותקנות העבירות המינהליות (לעניין הקנס המנהלי) ברשומות – לחץ כאן

לפרסום הארכת הוראת השעה הנ"ל ברשומות – לחץ כאן

 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה בעניין ולסייע בכל הדרוש.

 

איריס וינברגר | שותפה

מחלקת מיסים

weinbergeri@herzoglaw.co.il

 

איילת רגבים כהנוב | שותפה

מחלקת בנקאות

regavima@herzoglaw.co.il

 

 

 

[1] צו לצמצום השימוש במזומן (תיקון התוספת הראשונה לחוק), התשפ"ב-2021 .

[2] המידע בעדכון זה נועד לעזר בלבד, אינו מקיף את כלל התרחישים והפעולות נשוא החוק ואינו מחליף בחינה פרטנית של הוראות החוק ויעוץ משפטי.

יצוין כי בהתאם לחוק עודכנו התקרות גם ביחס לסכומים במזומן בקשר עם שירות עסקי (כהגדרתו בסעיף 8ב לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000) בידי עו"ד/רו"ח, וזאת כמפורט בחוק.

[3] כהגדרתו בחוק: "מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו, לרבות מלכ"ר".

[4] שימת הלב כי תקרת הסכום המירבי ביחס לעסקת מכירה לתייר שונה מהאמור – כמפורט במסמך זה ובחוק.

[5] למעט ביחס לחריגים המפורטים בחוק.

[6] שימת הלב לכך שביחס לשכר עבודה, כאשר הסכום עולה על 6,000 ש"ח, לא ניתן לשלם/לקבל במזומן החל מהשקל הראשון.

חפשו לפי +