מרכז מדיה

הסרת המגבלה לפיה לא ניתן לבצע פקודות בנגזרים במרוכז – ביחס לחברה מנהלת

26 יוני 2020

לקוחות וידידים נכבדים,

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") פרסמה להערות הציבור טיוטת הצעה לתיקון החלק השלישי לתקנון הבורסה ("התקנון"), שעניינה הסרת המגבלה לפיה לא ניתן לבצע פקודות בנגזרים במרוכז, ביחס לחברה מנהלת ("הצעת התיקון").

כיום, תקנון הבורסה מאפשר לחברות מנהלות להגיש פקודות לרכישת או מכירת אופציות וחוזים עתידיים ("נגזרים"), הנסחרים בבורסה ונסלקים במסלקת מעו"ף, רק עבור כל חשבון מסלול השקעה או חסכון ארוך טווח, בנפרד.

בהמשך לדיאלוג שנערך בין הבורסה לחברות מנהלות על רקע משבר הקורונה, אשר במסגרתו עלה כי מגבלה זו יוצרת עבור חברות מנהלות הפועלות בשוק הנגזרים, קשיים מהותיים בעיקר במישור התפעולי, מוצע להסיר את המגבלה, באופן שיאפשר לחברות המנהלות לבצע באופן מרוכז, ביחס למספר חשבונות כאמור בבת אחת (כל חשבון לפי חלקו), פקודות קנייה ומכירה בנגזרים עבור נכסי קופות הגמל שבניהולן.

לקישור לנוסח המלא של הצעת התיקון >> לחצו כאן 
נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה הנוגעת להוראות האסדרה החלות על גופים מוסדיים, לרבות בקשר עם הצעת התיקון.

בריאות לכולם,
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +