מרכז מדיה

הנחה בארנונה לעסקים בעקבות נגיף הקורונה

14 אוקטובר 2020

לקוחות ועמיתים יקרים,

הרינו להביא לידיעתכם כי ביום 16.09.2020 פורסמו ברשומות תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 4), התש"ף-2020 (להלן: "התקנות"), במסגרתן נקבעו הוראות לעניין מתן הנחה בתשלומי הארנונה לבעלי עסקים הזכאים לקבל מענק סיוע בהוצאות קבועות מכוח חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן: "החוק").

בהתאם לתקנות, מחזיק בנכס הזכאי לקבל מענק סיוע מהמדינה בהוצאות קבועות מכוח החוק (להלן גם: "מענק"), עשוי אף להיות זכאי לקבל הנחה בשיעור של 95% בתשלומי הארנונה הכללית בחודשיים העוקבים לתקופת הזכאות (במסגרת החוק נקבעו שבע תקופות זכאות, אשר שש מהן רלוונטיות על פי התקנות לעניין קבלת ההנחה בארנונה: א) 01.05.2020 עד 31.06.2020; ב) 01.07.2020 ועד 31.08.2020; ג) 01.09.2020 עד 31.10.2020; ד)01.11.2020 עד 31.12.2020; ה) 01.01.2021 עד 28.02.2021; ו) 01.03.2021 עד 30.04.2021), וזאת באם יעמוד באחד מהתנאים הקבועים בתקנות המתייחסים לשיעור הפגיעה במחזור עסקאותיו.

לשם ההמחשה, אם נתייחס למחזיק בנכס שזכאי על פי החוק לקבל מענק סיוע מהמדינה ביחס לתקופת הזכאות השנייה (החודשים יולי-אוגוסט 2020), הרי שהוא יהיה זכאי לקבל גם הנחה בשיעור של 95% בתשלומי הארנונה שהוטלו עליו בחודשיים העוקבים לתקופת הזכאות למענק, כלומר החודשים ספטמבר-אוקטובר 2020, ובלבד שיעמוד באחד מהתנאים הבאים:

א. מחזור עסקאותיו בשנת 2019 אינו עולה על 200 מיליון ₪, ומחזור עסקאותיו במהלך תקופות הזכאות למענק (בדוגמא לעיל- החודשים יולי-אוגוסט 2020) היה נמוך בסכום העולה על 60% ממחזור עסקאותיו בתקופה המקבילה בשנת 2019 לתקופת הזכאות (כלומר בדוגמא לעיל- החודשים יולי עד אוגוסט 2019);

או

ב. מחזור עסקאותיו בשנת 2019 עולה על 200 מיליון ₪ ואינו עולה על 400 מיליון ₪, ומחזור עסקאותיו במהלך תקופות הזכאות למענק (בדוגמא לעיל- החודשים יולי-אוגוסט 2020) היה נמוך בסכום העולה על 80% ממחזור עסקאותיו בתקופה המקבילה בשנת 2019 לתקופת הזכאות (כלומר בדוגמא לעיל- החודשים יולי עד אוגוסט 2019);

או

ג. עוסק חדש שהחל את פעילותו בתקופה שמיום 1.1.2020 עד ליום 29.2.2020 ונמצא כזכאי למענק סיוע מהמדינה בהתאם לתנאים שנקבעו בסעיף 10 לחוק.

בהתאם לקבוע בתקנות, יש להגיש הבקשה לקבלת הנחה בארנונה לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים באמצעות טופס מקוון המצוי באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה .

לאחרונה, פרסם היועץ המשפטי של משרד הפנים לעיון הציבור טיוטת תיקון לתקנות המתייחס להנחה בארנונה בגין תקופת הזכאות השלישית לקבלת המענק, דהיינו שראשיתה ביום 01.09.2020 וסיומה ביום 31.10.2020 , בשל ההגבלות המשמעותיות שהטילה הממשלה על המשק בתקופה זו. בהתאם לתיקון המוצע, תינתן הנחה בארנונה בשיעור של 100% בחודשיים העוקבים לתקופת הזכאות השלישית הנ"ל – כלומר החל מיום 01.11.2020 ועד ליום 31.12.2020 (חלף 95% כקבוע בתקנות התקפות כאמור לעיל), לכל מחזיק בנכס הזכאי לקבל מענק מכוח החוק בתקופת הזכאות הנ"ל ואשר מחזור עסקאותיו במהלך החודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 נפגע בשיעור של 25% לפחות בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019 (ספטמבר-אוקטובר) (יתר תנאי התקנות נותרים על כנם).

כלומר, בשונה מהתקנות שבתוקף לפיהן, כאמור לעיל, על מנת שתאושר הזכאות להנחה בארנונה נדרשת פגיעה במחזור בשיעור של 80%-60% ביחס לתקופה המקבילה בשנת  2019, בתיקון המוצע נדרשת פגיעה בשיעור של 25% בלבד בהיקף המחזור. התיקון לתקנות טרם אושר ופורסם ברשומות.

נזכיר, כי ביחס לחודשים מרץ-מאי 2020 ניתנה הנחה בארנונה בשיעור של 100% לכל מחזיק בנכס (למעט חריגים שנקבעו בתקנות) ללא תלות במחזור הכנסות. הנכם מוזמנים לעיין בעדכון הלקוחות הקודם שהוצאנו בעניין.

לתקנות בנוסחן המלא >> לחצו כאן

לטיוטת התיקון לתקנות >> לחצו כאן

 

נשמח כמובן לעמוד לרשותכם לכל שאלה או הבהרה בנושא.
מחלקת מיסוי מוניציפאלי
הרצוג פוקס נאמן

 

שרון פטל | שותף
מנהל מחלקת מיסוי מוניציפאלי

petels@herzoglaw.co.il

חפשו לפי +