מרכז מדיה

הבהרה לעמדה של רשות ניירות ערך בנושא החזקה במניות נושא עסקאות החלף

30 מרץ 2020

הבהרה לעמדה של רשות ניירות ערך בנושא החזקה במניות נושא עסקאות החלף (SWAP)

בהתאם להבהרה, על עסקאות החלף שמהותן פיננסית גרידא, לא חלה העמדה הקובעת כי בעסקאות החלף יש לראות את שני הצדדים לעסקה כ"מחזיקים" במניות נושא העסקה וכ"מחזיקים יחד".

עמדת רשות ניירות ערך ("הרשות") בדבר החזקה במניות נושא עסקאות החלף (SWAP), קבעה כי יש לראות את שני הצדדים לעסקה כ"מחזיקים" במניות נושא העסקה וכ"מחזיקים יחד", כהגדרת מונחים אלו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ( "החוק").

על רקע פניות שהתקבלו ברשות בנוגע להיקף תחולת העמדה ועל מנת, בין היתר, להגביר את הגמישות הפיננסית בשוק ההון נוכח השפעות התפשטות נגיף הקורונה, הרשות הבהירה כי העמדה אינה חלה על עסקאות החלף שמהותן פיננסית גרידא ("עסקה פיננסית").

בהתאם להבהרה, ככלל, עסקת החלף תחשב עסקה פיננסית, שאינה גוררת שינוי בהחזקות של הצדדים לעסקה בנכס הבסיס, וזאת גם בהתקיים אחד המאפיינים שלהלן:
עסקת ההחלף אינה מביאה לחציית ספי ההחזקות הקבועים בדיני ניירות ערך (5%), בדיני החברות (25%, 45% ו-90%) או בכללי הבורסה (לעניין שיעור החזקות ציבור). כך, גם אם המניות נושא העסקה מובאות בחשבון של מי מהצדדים לעסקה, אין בכך חצייה של ספי ההחזקות האמורים.

הצד הרוכש חשיפה לתשואות בגין המניות העסקת ההחלף הוא גוף מוסדי (כמשמעותו בעמדה).

הרשות אף תיקנה את העמדה המקורית כך שבעסקאות החלף שאינן תחת החריג של עסקה פיננסית, סגל הרשות יראה בכל אחד מהצדדים לעסקה כמחזיק במניות, אולם לא יראה בצדדים לעסקה כמחזיקים יחד בהיעדר אינדיקציות לשיתוף פעולה ביניהם.

עוד הדגישה הרשות כי אם עסקה פיננסית נעשית על ידי בעל עניין בחברה, נדרש גילוי לגביה במסגרת הדיווח על החזקות בעלי עניין, לרבות שיעור המניות נושא עסקת ההחלף ותנאי העסקה, אולם אין בה כדי לשנות את שיעור החזקותיו בחברה.

לנוסח המלא של ההבהרה >> לחצו כאן

לנוסח העמדה המלא >> לחצו כאן

נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה בתחומים אלו, לרבות בבחינת סיווג עסקת החלף כעסקה פיננסית וכן לעניין הגילוי הנדרש בקשר עם עסקאות החלף ועסקאות פיננסיות לרבות בחינת הצורך בדיווח על החזקות בעלי עניין בהקשר זה.

מאחלים לכם בריאות איתנה ועומדים לרשותכם בכל עת וגם בימים אלה,
מחלקת חברות, ניירות ערך ושוקי הון
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +