הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

דיני תחרות – שעת חירום

מרכז מדיה

דיני תחרות – שעת חירום

12 אוקטובר 2023

לנוכח המצב הביטחוני פרסמה רשות התחרות ("הרשות") שורה של הודעות מיוחדות מטעם הממונה על התחרות ("הממונה"):

בהודעה מיוחדת מטעם הממונה מיום 10 באוקטובר 2023 ניתנו הבהרות בשורה של נושאים הנוגעים לאופן פעולתם של עסקים במשק ושמירה על הצרכנים בו, על רקע המצב.

א. שיתופי פעולה בין גופים עסקיים

  • הממונה הבהירה כי בתקופות של משבר או חירום גופים עסקיים עלולים להיקלע למצוקה, שאינה מאפשרת להם לפעול באופן סדיר (ירידה משמעותית בכושר הייצור או בצריכה, מחסור סחורות, עיכובים בקבלת אישורים רגולטורים ונסיבות הנובעות מעצם קיומו של מצב החירום). בנסיבות אלה, שיתוף פעולה בין גופים עסקיים לא רק שאינו בהכרח מגביל את התחרות אלא עשוי להבטיח את המשך קיומה של תחרות אפקטיבית בטווח הארוך.
  • משכך, מערך המענה לשאלות בעניין כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג למיזמים משותפים) התשס"ו- 2006, יהיה זמין ויעמוד לרשות פונים המעוניינים לקבל הכוונה ומענה בעניין שיתופי פעולה כאמור ולצורך פרשנות פטורי הסוג.

 

ב. קידום הליכים לקראת עסקאות מיזוג

  • הממונה הבהירה כי נוכח נסיבות החירום הייחודיות בהן מצוי המשק בישראל בימים אלו, תקופת הביניים – במסגרתה הצדדים הנדרשים לאישור הממונה ובהתאם מנועים מלעשות כל פעולה העולה לכדי מיזוג – עשויה להיות רגישה במיוחד עבור עסקים, ועצם תקופת ההמתנה עלולה לגרום לעסקים המבקשים להתמזג נזק בלתי הפיך.  לפיכך, רשות התחרות תאפשר לצדדים שהגישו הודעת מיזוג, או שבכוונתם להגיש הודעת מיזוג, לפנות אליה במטרה למצוא פתרונות בתקופת הביניים, ככל שניתן, לקשיים שעלולים להתעורר בשל המצב החריג בו מצוי המשק, וזאת עד לקבלת החלטת הממונה.

 

ג. דחיית המועד למענה לדרישות נתונים

  • כל מועד שנקבע למתן מענה לדרישת נתונים, נדחה (לפי סעיף 46(ב) לחוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח-1988 ("חוק התחרות"), סעיף 22 לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014 ("חוק המזון") וסעיף 42 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013). הדחייה תהא מקבילה לזו שתחול בהתאם לתקנות 3 עד 5 לתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפעול (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א-1991 על כלל בתי המשפט, על-פי הודעת שר המשפטים.
  • בהתאם להודעת הממונה באותו הנושא, מיום 9 לאוקטובר 2023, אין באמור בכדי לגרוע מהאפשרות לפנות ולקבל הארכות מועד פרטניות בהתאם לנסיבות אישיות.

 

ד. תחולת הנורמות מכוח חוק התחרות

  • הממונה מבהירה במקביל כי הנורמות החלות מכוח חוק התחרות שרירות גם בימים אלה. בכלל זה גם האיסור החל על בעל מונופולין לנצל את מעמדו לרעה. הממונה בוחנת את ההתפתחויות במשק, ותנקוט באמצעים שבסמכותה כנגד שיתופי פעולה ופעולות חד צדדיות של גופים עסקיים, אשר ינצלו את מצב החירום המיוחד שנוצר ויתנהגו באופן שעלול לפגוע בתחרות ובציבור.

 

בנוסף, ביום 12 לאוקטובר 2023, פורסמה הודעה מיוחדת מטעם הממונה בדבר אי- אכיפה של הוראות חוק המזון הנוגעות לסידור מוצרים.

במסגרת כך, הממונה הבהירה כי על רקע המצב הביטחוני אליו נקלעה מדינת ישראל, והצורך להקל על התנהלות תקינה ברשתות הקמעונאיות על-מנת להבטיח אספקה סדירה של מוצרים לצרכנים הסופיים, החל מיום 7 לאוקטובר 2023 ועד להודעה חדשה, אין בכוונתה לנקוט בצעדי אכיפה בעניין הפרת האיסורים הקבועים בסעיפים 7(א)(1) ו-(2) לחוק המזון. כלומר לא יאכפו, הסעיפים האוסרים על ספק גדול לעסוק בסידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול (כהגדרת המונחים בחוק המזון) והאוסרים על קמעונאי גדול להיות צד להסדר עם ספק גדול בעניין סידור המצרכים כאמור.

 

 

אנו עומדים לרשותכם לכל שאלה או הבהרה.

מחלקת תחרות והגבלים עסקיים

הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +