מרכז מדיה

דיני עבודה | עדכון לקוחות סגר כללי

25 ספטמבר 2020

עמיתים ולקוחות יקרים,

היום, 25 בספטמבר 2020 בשעה 14:00 ייכנס לתוקף תיקון לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות), התש"ף-2020. התיקון מטיל, הלכה למעשה, סגר נוסף על אזרחי מדינת ישראל וקובע הוראות מחמירות ביחס לשהייה במרחב הציבורי לפרק זמן של שבועיים.

מעבר למגבלות השונות על עצם השהייה במרחב הציבורי ועל הפעילויות השונות (לרבות קיום תפילות והפגנות), בתקופת הסגר יחולו הגבלות משמעותיות על עצם אפשרות פתיחתם של מקומות עבודה רבים.

להלן יובא מענה תמציתי וראשוני ביחס לשאלות הנוגעות להשלכות הסגר על מקומות העבודה. יודגש, כי התיקון לתקנות עדיין דורש אישור בכנסת. המענה שלהלן מתבסס על נוסח התיקון, כפי שאושר על ידי הממשלה. אם וככל שיחול שינוי רלוונטי, נעדכן בנפרד.

באילו מקומות עבודה ניתן לקיים פעילות במהלך הסגר? 

בניגוד למצב שנהג במהלך הסגר הקודם (בחודשים מרץ-אפריל), אז למרבית מקומות העבודה התאפשר לקיים שגרת עבודה מסוימת, גם אם בהיקף מצומצם, התיקון הנוכחי קובע כי ככלל לא תתאפשר הגעה של עובדים למקומות העבודה.

אולם, בדומה לסגר הקודם, בצד הכלל האמור, קיימים חריגים לפיהם תתאפשר עבודה במקומות עבודה הנתפסים כחיוניים. מקומות עבודה חיוניים הם בעיקרו של דבר אלה הפועלים בתחומים המנויים ברשימה שנכללה כבר בתוספת השנייה לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף-2020   אשר אף הורחבה במעט במסגרת התקנות הנוכחיות. בין התחומים הנכללים בתוספת לתקנות ניתן למנות:

 • המגזר הפיננסי;
 • אנרגיה ומים;
 • מזון ומשקאות;
 • שירותי הובלה, אחסנה ועמילות מכס;
 • חקלאות;
 • טואלטיקה, ניקיון ותמרוקים;
 • נמלים וספנות;
 • תחבורה;
 • תקשורת;
 • שירותי רווחה;
 • הגנת הסביבה;
 • תחזוקת מבנים, אבטחה ושמירה ומוקדי שירות טלפוניים;
 • שירותי בריאות (לרבות מחקר ופיתוח, ייצור, ייבוא, שיווק ואספקה של ציוד רפואי ותרופות), אופטיקה ופארמה;
 • מקומות המספקים שירותים ומוצרים בתחום המחשוב, לרבות שירותי תמיכה, תחזוקה והגנת סייבר (ככל שלא ניתן לבצע את העבודות מרחוק);
 • מקומות עבודה התומכים בתחום הבינוי והתשתיות;
 • מפעלים מועדפים, כהגדרתם בסעיף 51 לחוק עידוד השקעות הון, התשי"ט-1959;
 • מקומות עבודה המספקים שירותים או מוצרים הנדרשים לצורך המשך הפעילות התקינה של מקומות עבודה בתחומי הפעילות המנויים בתוספת לתקנות.

במקומות העבודה בתחומים שפורטו לעיל תתאפשר הגעת העובדים שעבודתם הכרחית לשם אספקת המוצר או השירות בלבד.

בתיקון לתקנות נקבעו מקומות עבודה נוספים שפעילותם תתאפשר, לרבות –

 • מפעלים למתן שירותים קיומיים, כהגדרת מונח זה בחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967;
 • מקומות עבודה שיש להם היתר מיוחד להעסקת עובדים בשעות המנוחה לפי סעיף 12 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, שניתן כדי שלא לפגוע בתהליך העבודה (לגבי מקומות אלה תתאפשר העסקת מספר העובדים שלגביהם ניתן ההיתר, או 30% ממצבת העובדים – לפי הגבוה מהשניים);
 • עבודות בינוי ותשתית ללא התקהלות במבנה סגור;
 • תעשיה ביטחונית ומפעל תומך בטחון (כהגדרתו בתקנות) – 60% ממצבת העובדים.
 • חברות שעומדות בתנאים 1 ו-2 להגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף" לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 לשם תחזוקה ותפעול של מערכות החברה.
 • כל מקום עבודה – אם כניסת העובד נדרשת לשם תחזוקת המקום או לשם תיקון ליקוי, הנחוצים בדחיפות לשם שמירה על המקום; ביצוע משלוחים; תשלומי שכר; או כל עובד אחר שהגעתו הכרחית להמשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה; וכן הגעה למקום העבודה לשם לקיחת ציוד או ביצוע עבודות לצורך מתן שירות חיוני אצל לקוח, לרבות קיום היכולת של עובדים אחרים לעבוד מהבית.

על מנת לוודא האם מקום העבודה נכלל במסגרת אחת מהחלופות המאפשרות פעילות במהלך תקופת הסגר מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ פרטני.

איזו שגרת עבודה ניתן לקיים במקומות שמורשים לפעול במהלך תקופת הסגר?

על המעסיק יהיה לפעול ככלל בהתאם לדרישות שנקבעו בתקנות בדבר הגבלת הפעילות במקומות העבודה, לגביהן עדכנו עם פרסום תקנות אלה.

על המנכ"ל וממונה הקורונה במקום העבודה לחתום על ההצהרה המופיעה בתוספת הראשונה לתקנות.

מעסיק שיאפשר כניסה ושהייה של עובדים בניגוד לתקנות חשוף לעונש מאסר של שישה חודשים או לקנס.

פתרונות תעסוקתיים בתקופת הסגר

בעדכון קודם עמדנו על מקצת הדילמות הניצבות בפני מעסיקים נוכח המגבלות ששררו מאז ערב ראש השנה. דילמות אלה מתחדדות ומעמיקות עם הטלת המגבלות החדשות שצפויות להיכנס לתוקף היום.

על מנת להתמודד עם דילמות אלה, לרבות בדרך של בחינת האפשרויות הנוגעות לשמירה על רציפות תעסוקתית וכלכלית, מוצע לפנות לקבלת ייעוץ פרטני. במסגרת זאת, ובכפוף למגבלות הדין, הפסיקה וההסכמים הקיימים במקום העבודה, ניתן ככלל לאמץ מודלים שונים של עבודה מהבית; של הוצאת עובדים לחופשה מרוכזת; של הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום; ועוד.

**************

אנו עומדים לרשותכם לכל שאלה והבהרה בכל עת, גם בתקופת הסגר. נעדכן על התפתחויות רלוונטיות, ככל שתהיינה.

גמר חתימה טובה,

מחלקת דיני עבודה

 

להתייעצות בנושא פנו לעורכי דין לדיני עבודה שלנוהרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +