הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

דחיית מועדים ברשות הפטנטים

מרכז מדיה

דחיית מועדים ברשות הפטנטים

5 דצמבר 2023

לקוחות ועמיתים יקרים,

לאור כניסתו לתוקף של חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (סדרי מינהל, תקופות כהונה ותאגידים), התשפ"ד-2023 ("החוק"), פרסמה רשות הפטנטים (העוסקת גם בענייני סימני מסחר ועיצובים), הודעה לציבור בעניין השלכות החוק על פעילות הציבור מולה.

מטרת החוק היא להקל על הציבור בתקופת מלחמת חרבות ברזל, באמצעות דחיית חלק מהמועדים לעשיית פעולות מול הרשות או רשם הפטנטים בתקופה שמיום 7.10.2023 ועד 7.1.2024 ("התקופה הקובעת").

על פי ההודעה, כל המועדים הנוגעים לפנייה לרשות הקבועים בחוק ובתקנות הפטנטים, בפקודת ובתקנות סימני המסחר, בחוק ובתקנות העיצובים, בפקודת ובתקנות המדגמים שהמועד האחרון לביצועם חל בתקופה הקובעת נדחים בחודשיים.

כך למשל, על פי סעיף 90 לחוק הפטנטים, יש להגיש לרשות בקשה לרישום שעבוד פטנט בתוך 21 יום מיצירת השעבוד. לאור הוראות החוק, אם המועד להגשת הבקשה חל בתקופה הקובעת, הוא יידחה בחודשיים.

יחד עם זאת, מועדים הנוגעים להחלטה שעל הרשות לקבל או פעולה שעליה לבצע, אינם נדחים (למעט המועד האחרון למתן החלטה בהתנגדות לעניין מתן צו ארכה של פטנט או לעניין תקופת תוקפו, וכן מועד הבחינות למבקשים להירשם כעורכי פטנטים).

בנוסף לכך, הדגישה הרשות כי קיימים מועדים נוספים אשר לא יידחו, ובהם: המועד לתשלום אגרות חידושים בכלל המחלקות; מועדים שנקבעו בהליכים בהתאם לשיקול דעת הרשם (שאינם מועדים הקבועים בחיקוק) וכן מועדים שנדחו בהחלטת הרשות ומועד קיומם הנדחה נופל בתקופה הקובעת; מועדים הקשורים לדין קדימה בפטנטים או בקשות בין לאומיות לפטנט; מועדי הגשת התנגדויות; מועדי הגשת בקשות לביטול או מחיקת סימני מסחר; וכן מועדים נוספים הקשורים לדין קדימה ובקשות בינלאומיות של עיצובים.

יצוין כי המועדים הקשורים לכינויי מקור וציונים גיאוגרפיים הוחרגו מתחולת החוק והם אינם נדחים.

בהתאם להוראות החוק, קיימת סמכות בידי ראש הממשלה ושר המשפטים להאריך את התקופה הקובעת וכן את תקופות הדחייה, אולם, דחייה בהתאם להוראות החוק תתאפשר פעם אחת בלבד.

 

 

בתקווה לימים שקטים ובשורות טובות,

מחלקת קניין רוחני

הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +