מרכז מדיה

גמול מלא בתקופת הקורונה לדירקטורים חיצוניים בגין ישיבות מקוונות

8 מרץ 2022

ועדת החוקה, חוק ומשפט אישרה כי יינתן גמול מלא בתקופת הקורונה לדירקטורים חיצוניים בחברות ציבוריות וחברות אג"ח בישיבות מקוונות. כך  גם ביחס לבעלי תפקידים בחברות לתועלת הציבור

לקוחות וידידים נכבדים, 

בהתאם להודעה שפורסמה על ידי ועדת החוקה, חוק ומשפט ("ועדת החוקה"), ועדת החוקה אישרה הוראת שעה, לפיה חברות ציבוריות וחברות אגרות חוב יוכלו לשלם לדירקטורים חיצוניים גמול השתתפות מלא עבור ישיבה שהתקיימה באופן מקוון במהלך תקופת הקורונה. בנוסף, ועדת החוקה אישרה כי חברות לתועלת הציבור יוכלו לשלם גמול מלא לדירקטורים, לחברי ועדת ביקורת וליו"ר הדירקטוריון, בגין ישיבה שנערכה באמצעים מקוונים.

לעיון בהודעה שפרסמה ועדת החוקה >> לחצו כאן.

תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 קובעות כי דירקטור חיצוני זכאי ל-60% מגמול ההשתתפות עבור ישיבה שקוימה באופן מקוון, וכי דירקטורים, יו"ר דירקטוריון וחברי ועדת הביקורת בחברה לתועלת הציבור זכאים ל-50% מגמול ההשתתפות עבור ישיבה מקוונת. על רקע הגבלות הקורונה, אותם בעלי תפקידים קיימו ישיבות מקוונות רבות ומשכך היו זכאים לגמול מופחת.

בהתאם להוראת השעה, דירקטוריון החברה רשאי לגבש אמות מידה שעל פיהן ניתן יהיה לסווג השתתפות של אותם בעלי תפקידים בישיבה מקוונת כהשתתפות בישיבה רגילה לעניין תשלום הגמול, כלומר, ישיבה שהייתה נערכת באופן פיזי אלמלא הגבלות הקורונה.

הוראת השעה תחול באופן רטרואקטיבי, החל מפרוץ מגפת הקורונה בחודש מרץ 2020. יצוין, כי הוראת השעה קצובה בזמן, כתלות במצב בריאותי מיוחד או במצב חירום. בדיוני ועדת החוקה הובהר כי אין הכוונה לשלם גמול מלא בגין ישיבות שבכל מקרה תוכננו להתבצע באופן מקוון, אלא רק עבור ישיבות שמטבען צריכות היו להתקיים באופן פיזי, בהתאם לאמות המידה שיקבע הדירקטוריון, ולפי שיקול דעתו. הוראת השעה אף מקנה לחברה שיקול דעת שלא לקבוע אמות מידה, ובכך לא להוסיף לגמול הלכה למעשה.

למשרדנו מומחיות רבה בדיני תאגידים, ליווי שוטף וייעוץ לתאגידים מדווחים, ובכלל זה בכל הנוגע לסוגיות הנוגעות לגמול דירקטורים ונושאי משרה. נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה בתחומים אלו, וכן בכל שאלה או הבהרה.

מחלקת דיני ניירות ערך ושוק ההון
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +