מרכז מדיה

בנקאות ומימון | תזכיר חוק מתן שירותי מידע פיננסי, התש"ף-2020

7 יולי 2020

לקוחות ועמיתים יקרים,

בשנים האחרונות הסירו הממשלה ובנק ישראל חסמים רבים לתחרות בשוק הפיננסי, ובפרט במערכת הבנקאית. בין היתר, הוסרו חסמים לכניסת שחקנים חדשים לענף באמצעות בחירת ספק להקמת לשכת מחשוב והפחתת דרישות ההון מבנקים ומאגודות פיקדון ואשראי. בנוסף, עתידה הממשלה להשלים את רפורמת הניידות בין בנקים בשנת 2021, ובכך להסיר את החסמים למעבר לקוחות בין הבנקים. צעדים אלה הגדילו וימשיכו להגדיל את מספר השחקנים בענף וכן יקלו על הלקוחות. אולם, הם אינם נותנים מענה לחסמים שלשם הסרתם נדרש להסדיר את תחום שירותי המידע הפיננסי. בפרט, לא ניתן מענה לשלב המקדמי שבו הלקוח שוקל האם ביכולתו להיטיב את מצבו הפיננסי, בטרם מעבר בין ספקים. בפער זה משתלבת אסדרת מקטע המידע הפיננסי.

ביום 24 ביוני, 2020 פורסם תזכיר חוק מתן שירותי מידע פיננסי, התש"ף-2020, להערות הציבור, זאת בהמשך להחלטת ממשלה מס' 3441 בנושא "הקמת סביבת ניסוי לחברות טכנולוגיה פיננסית" מיום 11 בינואר 2018. כמו כן, התזכיר אמור להיכלל בהצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת 2020 (המוכר יותר כ"חוק ההסדרים"). התזכיר הינו פרי עמלם של נציגי בנק ישראל, משרד המשפטים, משרד האוצר, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, רשות התחרות, הרשות להגנת הפרטיות ורשות ניירות ערך.

התזכיר מבקש להחליף את החלקים בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016, המתייחסים לשירות להשוואת עלויות פיננסיות בחוק חדש, שבו תוסדר כלל הפעילות הכלולה במתן שירותי מידע פיננסי, הן מצד נותני השירות והן מצד הגופים הפיננסיים בהם מרוכז מידע פיננסי של לקוחות; כן מוצע לקבוע כי רשות ניירות ערך תהיה הרגולטור לעניין שירותי מידע פיננסי. בנוסף, מוצע לקבוע חובת רישוי לעיסוק במתן שירות מידע פיננסי, למעט גופים פיננסיים בעלי רישיונות מסוימים שיהיו פטורים מחובת רישוי, וכן הוראות שונות שיחולו על כלל נותני שירותי מידע פיננסי.
שירותי מידע פיננסי כוללים, בין היתר, שירותי ריכוז מידע פיננסי ממקורות מידע פיננסי שונים; השוואת מחירים, עלויות או תשואות; העברת מידע לגופים פיננסיים המפורטים בחוק לשם קבלת הצעות להתקשרות עבור הלקוח לשירותים פיננסיים שאותם הלקוח צורך או מבקש לצרוך (כלומר הצעות מחיר מתחרות) או לשם סיוע בהתקשרות עמם; וכן ייעוץ בדבר התנהלות פיננסית. עוד מבקש התזכיר להסדיר את החובות שיוטלו על גופים פיננסיים בקשר עם פעילותם כמקורות מידע המחזיקים במידע פיננסי על אודות לקוחות, שעל בסיסו ניתנים שירותי מידע פיננסי על ידי נותני שירותי מידע פיננסי ובקשר עם קבלת מידע לפי החוק.

האסדרה המוצעת תאפשר לנותני שירותי מידע פיננסי לקבל, בהסכמת לקוח, גישה מקוונת למידע פיננסי על לקוח ממקורות מידע פיננסי. במקביל תוטל על מקורות מידע חובה לאפשר לנותני שירותי מידע פיננסי גישה מקוונת למידע פיננסי של לקוח, בכפוף להסכמתו. על בסיס מידע זה יציעו נותני שירותי מידע פיננסי את השירותים האמורים, ושירותים נוספים, באופן מקוון. כמו כן, השימוש במידע פיננסי של לקוח יהיה לטובת הלקוח ולשם סיוע בהתנהלותו הפיננסית בלבד. אסדרה זו תאפשר גמישות טכנולוגית, ותיתן מענה לסוגיות שונות הנוגעות להגנה על פרטיות הלקוח ולאבטחת המידע. נציין שבמטרה למנוע ניגודי עניינים בין נותן שירות לבין לקוח, מוצע לקבוע מגבלות שיחולו על נותן שירות בעניין ביצוע פעולות שמעמידות אותו במצב של ניגוד עניינים.

בשלב הראשון, בדומה לעקרונות הדירקטיבה האירופאית השנייה בדבר שירותי תשלום (ה-PSD2), החובה לאפשר לנותני שירותי מידע פיננסי גישה מקוונת למידע הפיננסי תוטל על בנקים, על חברות כרטיסי אשראי לגבי פעילותן כמנפיקות וכן על אגודות פיקדון ואשראי. בהלימה למגמה המתרחשת בעולם, תמשיך ותיבחן האפשרות להחיל את החובה האמורה על גופים נוספים המספקים שירותים פיננסיים ללקוחות, כדוגמת חברות מנהלות קופות גמל וחברות ביטוח, גופים המספקים שירותי מסחר בניירות ערך וכן גופים אחרים המפוקחים על פי חוק שירותים פיננסיים מוסדרים, וזאת במטרה שלקוח יוכל לקבל את כלל המידע הפיננסי על אודותיו באופן יעיל, נגיש ונוח.

לסיכום ולאור אסדרה זאת, שירותי מידע פיננסי יאפשרו לצרכנים לפזר את השירותים והמוצרים הפיננסיים בין מגוון של ספקים, במקום לרכז את כלל התיק הפיננסי במקום אחד, יגבירו את יכולתם לערוך השוואה בין מוצרים ושירותים של ספקים שונים. מצד הספקים הפיננסיים, השירותים ישפרו את היכולת להציע הצעות המותאמות למאפיינים ולצרכים הייחודיים של לקוחות שונים, ובכך יגבירו את יכולתם להתחרות זה בזה. אסדרת מקטע המידע הפיננסי מהווה אפוא צעד משמעותי לקידום התחרות בשוק הפיננסי. היא הכרחית כדי להשלים את הצעדים הרבים שקידמו הממשלה ובנק ישראל בשנים האחרונות וכדי להביא לכך שהפוטנציאל התחרותי הגלום בהם יתממש במלואו.

לפרסום המלא >> לחצו כאן

נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה בנושא זה. 
מחלקת בנקאות ומימון הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +