מרכז מדיה

בורסות מאושרות לצורך רישום כפול של קרנות חוץ

2 מרץ 2022

עדכון לקוחות – קרנות חוץ
בורסות מאושרות לצורך רישום כפול של קרנות חוץ

ביום 22/2/2022 פרסם משרד האוצר את טיוטת תקנות השקעות משותפות בנאמנות (הצעת יחידות של קרן חוץ) (תיקון מס'__), התשפ"ב-2022 ("התקנות המוצעות").

 

חוק השקעות משותפות בנאמנות: רקע

חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 קובע כי קרנות חוץ אשר עומדות בדרישות הקבועות בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (הצעת יחידות של קרן חוץ), התשע"ו-2016 ("תקנות קרנות חוץ") ואשר קיבלו את אישור רשות ניירות ערך, יהיו רשאיות להציע את יחידותיהן לציבור בישראל.

כיום אחד התנאים לרישום למסחר של קרנות חוץ נסחרות בבורסה בישראל (ETFs) נשען על הסדר הרישום הכפול בחוק ניירות ערך לפיו ניתן לרשום ברישום כפול, אך ורק ניירות ערך של תאגידים הרשומים למסחר בבורסות המנויות בתוספות השנייה והשלישית לחוק ניירות ערך. הניסיון מלמד כי הישענות של קרנות חוץ נסחרות על הסדר הרישום הכפול בחוק ניירות ערך אינה מתאימה לעניינו.[1]

על פי המוצע יש לנתק את הקשר בין רשימות הבורסות הקבועה בתוספות לחוק ניירות ערך לצורך ההסדר הרישום הכפול, לבין בורסות זרות לעניין רישום למסחר בישראל של קרנות חוץ, ולקבוע כי במסגרת התנאים למתן היתר למנהל קרן חוץ להציע יחידות של קרן חוץ נסחרת לציבור בישראל, תבחן הרשות את הבורסה מחוץ לישראל בה נסחרת קרן החוץ, חלף ההפניה היום לרשימת הבורסות בחוק ניירות ערך.

הבחינה תתבסס על פרמטרים כמותיים שונים כגון, היקף מסחר, מספר הקרנות הנסחרות, ושווי הנכסים בכל בורסה, לצד הסתמכות על הדינים הרלבנטיים החלים על קרן החוץ וההכרות עם הרגולטור הרלבנטי של כל בורסה.

תיקון זה, ככל שיתקבל, יוצר הזדמנות למנהלי קרנות חוץ נסחרות, שהקרנות המנוהלות על ידם רשומות בבורסות שאינן נכללות בתוספת השנייה והשלישית לחוק ניירות ערך, לשקול מחדש ולבחון את הרישום למסחר בישראל.

הערות לתקנות המוצעות ניתן להגיש עד ליום 14/3/2022.

לטיוטת התקנות >> לחצו כאן

משרדנו מייצג את הרוב המכריע של מנהלי הנכסים העולמיים, קרנות הנאמנות ותעודות הסל הרשומות כיום בישראל, וישמח לעמוד לשירותכם בכל נושא בתחומים אלו. הנכם מוזמנים לעמוד אתנו בקשר על מנת לדון בהערות ולרכזן לצורך העברתן לרשות.

[1] הסדר הרישום הכפול והבורסות מתבסס על נאותות הדינים, הפיקוח בפועל ומשמעת השוק הקיימת בבורסות אלה בנוגע לתאגידים הנסחרים בהן, לא אלו השיקולים שיש לשקול בהכרח בנוגע לרישום למסחר של קרנות חוץ נסחרות.

ליאת מיידלר | שותפה
ראש רגולציית שוקי הון וניירות ערך
maidlerl@herzoglaw.co.il

 

לימור תשובה | עו"ד
רגולציית שוקי הון וניירות ערך
tshuval@herzoglaw.co.il

חפשו לפי +