מרכז מדיה

בורסות ייעודיות – צעד קטן לאדם, צעד גדול למשקיעים

3 ינואר 2023

פרסום טיוטת תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית) (תיקון), התשפ"ג – 2022 הצעה לקביעת אגרות לבורסה ייעודית ומסלקה

לקוחות וידידים נכבדים,

רשות ניירות ערך פרסמה בעבר הצעה לתיקון חוק ניירות ערך שאחת ממטרותיה היא הכנת תשתית משפטית להקמתן של בורסות ייעודיות בישראל. ייחודיות הבורסות הייעודיות טמון בהיותן מערכות מסחר שאינן בסדר גודל של בורסה ראשית, או שהן בעלות ייעוד או מאפיינים ייחודיים.

בהתאם להצעת החוק, בורסה ייעודית תידרש בקבלת רישיון ועמידה לכל הפחות באחד מהקריטריונים הבאים:

1. המסחר בה מוגבל למשקיעים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (קרי, "משקיעים מתוחכמים").
2. לבורסה מאפייני פעילות חדשניים, לרבות בטכנולוגיית המסחר או בתשתיות המסחר, התורמים לחדשנות ולפיתוח תשתיות מתקדמות.
3. בשל היקף מחזורי המסחר בורסה, מספר התאגידים הנסחרים בה או שוויים, או בשל סוג ניירות הערך הנסחרים בה, יש לראות בה בורסה ייעודית.

על מנת להיערך מבעוד מועד לתיקון החקיקה המוצע בעניין בורסה ייעודית, פרסמה רשות ניירות ערך טיוטת תקנות הכוללת מנגנון לקביעת סכומי האגרה השנתית ואגרה עבור בקשת רישיון בורסה ייעודית. סכומי האגרות נגזרים מאגרת הבורסה הראשית הקבועה בתקנות ניירות ערך (אגרה שנתית) התשמ"ו-1989, כשהם מותאמים לפעילות בסדרי גודל קטנים יותר, ולפי השירותים שיינתנו.

לנוסח טיוטת התקנות ולטבלת האגרות המוצעות >>  לחצו כאן

יוזמה זאת של הרשות טומנת בחובה הזדמנויות עסקיות רבות, הן למפעילי פלטפורמות מסחר בישראל ומחוץ לישראל, והן לחברות ותאגידים שיבקשו לגייס הון באמצעות פלטפורמות אלה. 

במשרדנו יחידה ייעודית המתמחה ברגולציה פיננסית בכלל ומלווה, בין היתר, בורסות, פלטפורמות מסחר, מסלקות, וברוקרים מקומיים ובינלאומיים.

אנו מרכזים הערות ציבור לטיוטת התקנות, אותן יש להגיש עד ליום 12 בפברואר, 2023. הנכם מוזמנים לעמוד אתנו בקשר על מנת לדון בהערות ולרכזן לצורך העברתן לרשות.

מחלקת רגולציית שוקי הון וניירות ערך

הרצוג פוקס נאמן

ליאת מיידלר | שותפה
ראש רגולציית שוקי הון
וניירות ערך
MaidlerL@herzoglaw.co.il 

 

אור הופר | עו"ד
רגולציית שוקי הון וניירות ערך
מחלקת בנקאות ומימון
Hoffero@herzoglaw.co.il

 

דניאל קצ'לניק | עו"ד
רגולציית שוקי הון וניירות ערך
מחלקת בנקאות ומימון
Kaczelnikd@herzoglaw.co.il

 

 

חפשו לפי +