מרכז מדיה

עדכון לקוחות | מיסים | מועד הגשת הדיווח בגין עמדות חייבות בדיווח בנושא מע"מ ומכס לשנת המס 2018

14 מרץ 2019

הרינו לעדכנכם בהודעת רשות המיסים בדבר דחיית מועד הגשת הדיווח על נקיטת עמדה חייבת בדיווח בגין שנת המס 2018 בנושא מע"מ ומכס.

הוראות חוק מע"מ והוראות פקודת המכס, קובעות כי על אדם לדווח על נקיטת עמדה שונה מהעמדות שפורסמו על ידי הרשות תוך 60 יום מתום שנת המס. עם זאת, בהתאם להודעת הרשות, על נקיטת עמדה חייבת בדיווח בגין שנת המס 2018 בנושא מכס ומע"מ יש לדווח לרשות המיסים עד ליום 1 בספטמבר, 2019 או עד למועד הגשת הדו"ח השנתי לשנת המס 2018, לפי המוקדם מביניהם.

נזכיר כי בשונה ממס הכנסה, לגביו יש לדווח במסגרת הדו"ח השנתי, במע"מ ובמיסי יבוא (מכס, מס קנייה ומע"מ ביבוא) יש לדווח באופן מקוון באתר רשות המיסים, באמצעות הטפסים שפרסמה רשות המיסים ומצורפים מטה לנוחותכם.

מהי עמדה החייבת בדיווח?
עמדה הנוגדת עמדה שפורסמה על ידי רשות המיסים עד תום שנת המס החולפת כעמדה חייבת בדיווח, ושיתרון המס הנובע ממנה עולה על 2 מיליון ש"ח בשנה או 5 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנים לכל היותר.

חשוב לציין, כי על אף שבשנת 2018 רשות המיסים לא פרסמה עמדות חדשות בנושאי מע"מ ומכס, חובת הדיווח על נקיטת עמדה חייבת בדיווח  בגין שנת המס  2018 חלה על כלל העמדות בנושא מע"מ ומכס שפורסמו בשנים קודמות.

העמדות שפורסמו במע"מ נוגעות לניכוי תשומות לחברת החזקות, יבוא שירותים מחו"ל (רלוונטי גם למוסד כספי), השכרת דירה למגורים על ידי חבר בני אדם, ולעניין ניכוי מס תשומות בשל דירה כאמור. שיעור אפס בנוגע למתן שירותים הכלולים בערך לצרכי מכס, החבות במע"מ בגין תקבולים לעוסק בשל קרות אירוע נזיקי, בהפסקת התקשרות ופיגור בתשלום, משמעותה של  ביטול הנחה, יישום סעיף 31(4), וכן  בנוגע להיבטי המע"מ בגין הגמול שנקבע כשכר טרחה לבא כוח מייצג בתובענה ייצוגית. יוער כי עמדה מספר 12/2017 לעניין פעילות בעלת מאפיינים עסקיים בשוק ההון בוטלה מדוחות המס לשנת 2017 ואילך.

העמדות שפורסמו בנוגע למיסי יבוא נוגעות לערך לצרכי מכס (הוצאות פרסום, דמי הפצה, אחריות והנחות, מרכיבי ההובלה, תמלוגים ושירותים, עלויות בגין תבניות ותשלומים לצדדים שלישיים). כמו כן, פורסמו עמדות בנוגע לסיווג טובין (אופנועים, כוהל אתילי מפוגל וכוהלים אחרים מפוגלים, סיווג סיגריות וסיגרים, מערכת ABS וחלפים, מסגרות למשקפיים ועדשות באריזה משותפת, מוטות ופרופילים מחמרן, אבקות על בסיס מרכיבי חלב עם מלטודקסטרין, הוספת "סודיום קזיאנט" לחלב מיובש ואבקות על בסיס חלב, תמרים מעוכים). כמו כן, פורסמה עמדה בנוגע לפטור לכוהל ליצור יין, המותנה בכך שהיין שיוצר יעמוד בדרישות התקן.

חובת הדיווח אינה חלה על מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, על חבר בני אדם העונה לחלופה (2) להגדרת מלכ"ר בחוק מע"מ, וכן על עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 3 מיליון ש"ח.

לנוחיותכם, מצורפים הקישורים הבאים, הכוללים את רשימות העמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2018 בנושאי מכס ומע"מ  וכן את טפסי הדיווח הרלוונטיים.
לרשימת העמדות שהוגדרו כחייבות בדיווח בנושא מכס לשנת 2018: לחצו כאן
לרשימת העמדות שהוגדרו כחייבות בדיווח בנושא מע"מ לשנת 2018: לחצו כאן
לטופס דיווח בנושא מכס: לחצו כאן
לטופס דיווח בנושא מע"מ: לחצו כאן

המלצתנו היא לקבל יעוץ משפטי ככל שיש חשש כי אכן ננקטה ו/או ננקטת עמדה חייבת בדיווח, ובכלל בכל סוגיה או הבהרה הנדרשת לצורך הגשת הדיווח. יודגש, כי נקיטת עמדה חייבת בדיווח מבלי לדווח עליה, מהווה עבירה פלילית בשל אי דיווח, ובמע"מ בתנאים מסוימים ככל שתוצא שומה בשל עמדה שלא דווחה ניתן יהיה להטיל גם קנס גרעון.

נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה ו/או הבהרה שתידרש.

חפשו לפי +