מרכז מדיה

עדכון לקוחות | שוק הברוקראז' נכנס לפיקוח – יריית הפתיחה תנאי היתר כללי לפי סעיף 49א

1 ינואר 2019

בהמשך לעדכוני הלקוחות שפרסמנו ביום 9 בנובמבר, 2017, וביום 18 ביוני, 2018 נבקש לעדכנכם כי רשות ניירות ערך פרסמה את מדיניות מתן ההיתרים לבורסות זרות וברוקרים המבקשים לפנות לציבור בישראל.

בהתאם לחוק ניירות ערך, חל איסור על פניה בהצעה למתן שירותי מסחר בניירות ערך, באמצעות מערכת למסחר בניירות ערך, אלא אם כן המערכת מנוהלת בידי בורסה בעלת רישיון בישראל. על אף האמור, רשאי יושב ראש הרשות להתיר לאדם לפנות בהצעה למתן שירותי מסחר בניירות ערך באמצעות מערכת למסחר בניירות ערך המנוהלת בידי בורסה מחוץ לישראל.

ביום 30 בדצמבר 2018, פרסמה רשות ניירות ערך את התנאים לפיהם יבחנו בקשות לקבלת היתר לספק שירותי מסחר בניירות ערך, המתבצע בבורסות מחוץ לישראל.

לחצו כאן לקריאת העדכון המלא.

איש קשר:
אילנית לנדסמן-יוגב | שותפה
 
ראש מחלקת ניירות ערך ושוק ההון
חפשו לפי +