הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

עדכון לקוחות | תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (פטור מחובת רישוי) (הוראת שעה), התשע"ח-2017 – טיוטה שנייה

מרכז מדיה

עדכון לקוחות | תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (פטור מחובת רישוי) (הוראת שעה), התשע"ח-2017 – טיוטה שנייה

3 אוקטובר 2017

בהמשך לקביעת חובת רישוי על גופים המעמידים אשראי (ואשר אינם גופים מוסדיים או בנקים) במסגרת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016 ("החוק") אשר נכנס לתוקפו ביום 1 ביוני 2017, ולנוכח נוסחן הרחב של הגדרות "מתן אשראי" ו-"מתן שירות בנכס פיננסי" בחוק, באופן שהכניס לגדר החוק גופים ופעילויות שהחוק, לפי תכליתו, לא נועד לחול לגביהם, ביום 1 באוקטובר, 2017, פרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, טיוטה שנייה של תקנות הקובעות שורה של פטורים מחובות הרישוי לפי החוק (תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (פטור מחובת רישוי) (הוראת שעה), התשע"ח-2017 ("התקנות")).

לקריאת העדכון המלא – לחצו כאן

חפשו לפי +