עדכון לקוחות | עדכון בקשר למסחר בניירות ערך זרים: תנאי היתר כללי לפי סעיף 49א – טיוטה להערות הציבור

מרכז מדיה

עדכון לקוחות | עדכון בקשר למסחר בניירות ערך זרים: תנאי היתר כללי לפי סעיף 49א – טיוטה להערות הציבור

18 יוני 2018

בהמשך לעדכון הלקוחות שפרסמנו ביום 9 בנובמבר, 2017 (קישור לעדכון) נבקש לעדכנכם כי רשות ניירות ערך פרסמה להערות הציבור, את מדיניות מתן ההיתרים לבורסות זרות וברוקרים המבקשים לפנות לציבור בישראל.

בהתאם לחוק ניירות ערך, חל איסור על פניה בהצעה למתן שירותי מסחר בניירות ערך, באמצעות מערכת למסחר בניירות ערך, אלא אם כן המערכת מנוהלת בידי בורסה בעלת רישיון בישראל. על אף האמור, רשאי יושב ראש הרשות להתיר לאדם לפנות בהצעה למתן שירותי מסחר בניירות ערך באמצעות מערכת למסחר בניירות ערך המנוהלת בידי בורסה מחוץ לישראל.

ביום 10 ביוני, 2018, פרסמה הרשות להערות ציבור טיוטת "תנאי היתר כללי לפי סעיף 49א לחוק ניירות ערך" בשים לב כי תנאי ההיתר מתייחסים בנפרד לבורסות ולגורמים אחרים שיבקשו לעסוק בפעילות האמורה.

היתר לבורסות או למי מטעמן – נוסח ההיתר המוצע משקף את אותם תנאים שנקבעו בפניות המקדמיות שניתנו בעבר על ידי הרשות בהקשר זה. חשוב להדגיש כי גם בורסות אשר פנו בעבר ובקשתן אושרה על ידי הרשות צריכות לפנות שוב בבקשה להיתר כאמור.

היתר למתווכים ("ברוקרים") – לעמדת הרשות, ברוקרים צריכים לפנות בבקשה להיתר בין אם הם פונים לציבור הרחב ובין אם הם פונים ללקוחות כשירים בלבד.

להודעת רשות ניירות ערך בנושא: לחצו כאן.

חפשו לפי +