הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

עדכון לקוחות | דחיית מועד התחילה של חוק שירותים פיננסיים מוסדרים לגבי נותני שירות בנכס פיננסי

מרכז מדיה

עדכון לקוחות | דחיית מועד התחילה של חוק שירותים פיננסיים מוסדרים לגבי נותני שירות בנכס פיננסי

11 יוני 2018

ביום 1 ביוני 2018 עמדו להיכנס לתוקף הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016 ("חוק שירותים פיננסים מוסדרים"), אשר מציבות חובת רישוי לנותני שירות בנכס פיננסי.

אולם, יום לפני כניסתן המתוכננת לתוקף, ובמטרה למנוע מצב של ואקום רגולטורי, פורסם על ידי שר האוצר צו הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים)(דחיית יום התחילה המאוחר), התשע"ח-2018, לפיו נדחה יום התחילה של הוראות חוק שירותים פיננסים מוסדרים כאמור עד ליום 1 באוקטובר 2018, או ליום פרסומו של חוק איסור הלבנת הון לעניין נותני שירות בנכס פיננסי, לפי המוקדם מביניהם.

דחיית הכניסה לתוקף יוצרת הזדמנות לכל אותם גופים העוסקים במתן שירות בנכס פיננסי שטרם הגישו בקשה לקבלת רישיון, להגיש כעת בקשה לקבלת רישיון וליהנות מתחולתן של הוראות המעבר של החוק. בהתאם להוראות המעבר, נותני שירות בנכס פיננסי שפעלו לפני מועד כניסתן לתוקף של הוראות החוק והגישו בקשה לקבלת רישיון לפני מועד זה, יהיו רשאים להמשיך לתת שירותים כאמור עד לקבלת הרישיון.

משרדנו מעורב בנושא מקרוב ומסייע לגורמים הרלוונטיים, בישראל ומחוץ לישראל, בתהליך הגשת בקשה לקבלת רישיון נותן שירותים בנכס פיננסי ורישיונות נוספים מכח חוק שירותים פיננסיים מוסדרים.

להודעת רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בנושא: לחצו כאן.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש.

חפשו לפי +