הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

עדכון לקוחות | נוהל העסקת עובדים זרים בעבודות טכנולוגיה ומיכון ייחודיים

מרכז מדיה

עדכון לקוחות | נוהל העסקת עובדים זרים בעבודות טכנולוגיה ומיכון ייחודיים

2 יולי 2017

לקוחות וחברים,

ברצוננו להסב את תשומת לבכם לנוהל חדש בנושא העסקת עובדים זרים בעבודות טכנולוגיה ומיכון ייחודיים (שאינם עובדים מומחים בשכר מומחים).

הנוהל נועד להסדיר את הפרוצדורה של הגשת הבקשה למתן היתר עבודה לעובדים הזרים בתחום זה, ואת אופן בחינת הבקשות על ידי הוועדה הבין משרדית המייעצת.

בהתאם לנוהל, חברה המעוניינת להעסיק עובדים זרים בפרויקט הכרוך בעבודה בטכנולוגיה ובמיכון ייחודיים שאינם בנמצא בישראל ואשר ניתן לבצעה רק באמצעות הגורם הזר, נדרשת להגיש בקשה בכתב לקבלת היתר העסקה לפי סעיף 1יג לחוק עובדים זרים, ותופנה אל מרכזת הוועדה הבין משרדית המייעצת לנושא פרויקטים מיוחדים.

הבקשה צריכה להיות מוגשת לפחות 6 חודשים טרם תחילת ביצוע הפרויקט וזאת על מנת לאפשר דיון מקצועי בוועדה הבין משרדית המייעצת, עריכת בדיקות מקצועיות, גיבוש עמדות וכן להותיר פרק זמן סביר לאישור ההמלצות על ידי "הממונה" ועל ידי השרים הרלוונטיים.

בנוהל מצוין כי בקשות אשר יוגשו בזמן קצר מ-6 חודשים, יותירו סד זמנים קצר למקבלי ההחלטות ולא יאפשרו קיום הליך בדיקה תקין ומסודר של הבקשה כמתחייב מתוקף תפקידם וסמכותם. יחד עם זאת לא נאמר בנוהל כי בקשות שיוגשו מתחת ל-6 חודשים לא תבחנה כלל.

הבקשה תכלול את רשימת המסמכים המפורטים בנוהל (מקוריים בלבד) שעיקרם מכתב הסבר מפורט ומנומק, הנתמך בתצהירו של מנכ"ל החברה אשר יתייחס לאופי העבודה, הטכנולוגיה והמיכון הייחודיים שבאמצעותם יבוצע הפרוייקט; רשימת המקצועות בהם יועסקו העובדים הזרים; מספר העובדים הדרושים בכל מקצוע; לוח זמנים צפוי ובו פירוט מצבת כוח האדם הנדרש לביצוע הפרוייקט בכל שלביו; פירוט מספר הישראלים שיועסקו בפרוייקט; פירוט האם בכוונת החברה לשלב ולהכשיר עובדים ישראלים בביצוע העבודות בטכנולוגיה ייחודית המבוצעות בפרוייקט.

ככלל, בחינת הבקשה תעשה במספר שלבים. תחילה, תועבר הבקשה לוועדה הבינמשרדית אשר תיתן המלצתה לממונה בכתב ותכלול את התרשמותה מייחודיות הטכנולוגיה והמיכון הדרושים לביצוע הפרוייקט.

ככל שהוועדה אישרה הבקשה היא תועבר לממונה על העובדים הזרים. הממונה יעביר האישור בכתב אל שר האוצר ואל שר העבודה, הרווחה והשירותים החבריים, לצורך קבלת הסכמתם. לאחר קבלת הסכמת השרים, תועבר לחברה הודעה עקרונית על אישור מתן היתר העסקה,  בה יפורטו תנאי ההיתר כפי שנקבעו על ידי הממונה, וכן התנאים המקדמיים המצטברים לכניסת ההיתר לתוקפו, לרבות (א) פרטים של אחראי לפיקוח מטעם החברה; (ב) תשלום אגרה; ו-(ג) הפקדת ערבות בנקאית (שסכומה יהיה ככלל שווה למכפלת 15,000 ₪ במספר העובדים הזרים המירבי שאושר במסגרת ההיתר, וזאת בכפוף לשיקול דעת הוועדה על קביעת סכום הערבות. תוקף הערבות יהיה עד לתום חצי שנה מסיום תוקף ההיתר.

לאחר עמידת החברה בתנאים האמורים, יונפק ההיתר, אשר יכלול את מכסת העובדים המירבית המותרת, תוקף ההיתר ותנאיו. משנתקבל ההיתר, נדרש המבקש לגשת ללשכת מנהל האוכלוסין הרלבנטית , לשם הגשת בקשה לאשרת עבודה מסוג ב/1.

יצוין כי, רשות האוכלוסין עלולה לסרב לבקשה מסיבות שונות, כך למשל אם המוזמן נכנס לישראל שלא כדין או סורבה כניסתו בעבר או שהה בישראל שלא כדין וכו'.

הארכת תוקף רישיון של עובד זר שכניסתו לישראל אושרה מכוח נוהל זה, תיעשה בהתאם לנהלים הרגילים החלים על הארכת רישיונות מסוג ב/1, ובכפוף לתוקפו של ההיתר שניתן לחברה.

אנו כמובן נמשיך לעדכן בדבר התפתחויות נוספות.

כתמיד, נשמח לעמוד לרשותכם בנושאים שהובאו במסגרת עדכון זה, כמו גם בנושאים אחרים.

מחלקת דיני עבודה והגירה

הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +