הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

תקנות החזקת יחידות השתתפות בשותפויות נפט

מרכז מדיה

תקנות החזקת יחידות השתתפות בשותפויות נפט

18 אוקטובר 2020

לקוחות ועמיתים יקרים,

תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט), התשמ"ט-1988 ("תקנות שותפויות נפט"), קובעות ומבהירות את הכללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט. התקנות נקבעו במסגרת הוראות שעה מתחדשות. מוצעים מספר תיקונים לתקנות האמורות, לרבות הסדרתן דרך קבע.

ככלל, מיסוי שותפות בישראל נעשה על פי "השיטה המעורבת". לפי גישה זו, ההכנסות וההוצאות השוטפות של השותפות, ייוחסו באופן ישיר לבעלי הזכויות בשותפות (כלומר, השותפות תהיה שקופה לצרכי מס). מאידך, יראו בזכות בשותפות כנכס עצמאי לצרכי מס, אשר תמוסה בדומה למיסוי של מניות בחברה בעת מכירה של הזכות.

לפי הדין הנוכחי, לצד תקנות שותפויות נפט, נקבע בצו מס הכנסה (סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה), התשע"ז-2017, ששותפות הרשומה למסחר בבורסה שעיסוקה הוא חיפוש, פיתוח או הפקה של נפט, למעט שותפות כהגדרתה בתקנות שותפויות נפט, תמוסה באותו האופן בו ממוסות חברות. כלומר, שותפויות נפט כהגדרתן בתקנות שותפויות הנפט תמוסה בשיטה החד שלבית לפי השיטה המעורבת, ואילו שותפויות נפט אחרות שאינה עומדות בהגדרה כאמור תהיה חייבת במס, כמו חברה, לפי השיטה הדו שלבית, קרי כאשר במועד הפקת ההכנסה השותפות משלמת מס חברות, וכאשר השותפות מחלקת כספים לבעלי הזכויות בה, הם ישלמו מס על החלוקה כאילו הייתה דיבידנד.

כעת מוצע לקבוע כי שותפות נפט אשר יחידותיה רשומות למסחר בבורסה תמוסה בשיטה הדו שלבית, החל משנת המס בה הפיקה הכנסה חייבת או חילקה סכומים למחזיקים. שותפות אשר תמוסה בשיטה הדו-שלבית תכונה שותפות סגורה. תיקון זה אמור להיעשות בעיקר מטעמי ייעול אדמנסטרטיבי.

כמו כן, נכללו מספר כללים טכניים לצורך חישוב המס במכירת היחידות בשותפויות הנפט, כאמור.

בנוסף, מוצע להפוך את התקנות להוראת קבע.

התקנות הללו, לפני תיקונן, יחולו רטרואקטיבי החל מיום 30 ביוני 2015 (עת פקיעתן האחרונה). התקנות המתוקנות יחולו החל משנת 2021.

נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה והבהרה בעניין.

מחלקת מיסים

הרצוג פוקס נאמן

 

מאיר לינזן | שותף מנהל

ראש מחלקת מיסים

linzen@herzoglaw.co.il

גיא כץ | שותף

מחלקת מיסים

katzg@herzoglaw.co.il

אלדד חמם | שותף

מחלקת מיסים

chamame@herzoglaw.co.il

יובל נבות | שותף

מחלקת מיסים

navoty@herzoglaw.co.il

איהאב פרח | שותף

מחלקת מיסים

farahe@herzoglaw.co.il

חפשו לפי +