מרכז מדיה

תקנה 3 לתקנות העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה

9 ינואר 2022

לקוחות ועמיתים יקרים,

ברצוננו להביא לידיעתכם כי ביום 4.1.2022 פרסמה הרשות להגנת הפרטיות ("הרשות") טיוטת גילוי דעת בנושא פרשנות תקנה 3 לתקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה) תשס"א – 2001 ("תקנות העברת מידע" או "התקנות").

תקנות העברת מידע קובעות כי אין להעביר מידע ממאגר מידע בישראל אל מחוץ לגבולותיה, אלא אם דין המדינה אליה מועבר המידע מבטיח רמת הגנה על מידע שאינה פחותה מזו הקיימת בדין הישראלי או בהתקיים אחד מהתנאים הקבועים בתקנות. גילוי הדעת של הרשות מתמקד בתקנה 3 לתקנות, הקובעת כי בהעברת מידע אל מחוץ לישראל נדרש בעל מאגר להבטיח, בהתחייבות בכתב של מקבל המידע, כי מקבל המידע נוקט אמצעים מספיקים להבטחת פרטיותם של מי שהמידע עליהם, וכי המידע לא יועבר לכל אדם זולתו, בין באותה מדינה ובין במדינה אחרת.

בטיוטה שהתפרסמה (להתייחסות הציבור), מבקשת הרשות להסיר חסם משמעותי העומד בבסיס תקנה 3, המונע הלכה למעשה העברת המשך (onward transfer) של מידע ממקבל המידע במדינה הזרה לצדדים שלישיים נוספים (לרבות על דרך של הסתייעות במיקור חוץ). בהקשר זה סבורה הרשות שהאיסור הגורף שמטילה תקנה 3 איננו תואם את ההתפתחויות הטכנולוגית והמסחריות אשר התרחשו מאז הותקנו התקנות ואף אינו תואם לחקיקה הבינלאומית בתחום (ובכלל כך, להוראות ה-GDPR).

לפיכך, לשיטת הרשות, האיסור על הגורם במדינה הזרה להעביר את המידע לצד שלישי לא יחול אם ניתנה לכך הסכמה בכתב של בעל המאגר שממנו הועבר המידע מישראל. זאת, בכפוף לכך שעצם העברת המידע לצד שלישי נעשתה כדין (כלומר, על בסיס הסכמת נושא המידע או הסכמה מכוח החוק), ושאילו היה המידע מועבר ישירות מישראל לצד השלישי הנוסף היו מתקיימים בהעברת מידע זו, בפני עצמה, תנאי תקנות העברת מידע.

משמעות הדבר דה-פקטו הינה כי כאשר קיימת הסכמה של מעביר המידע מישראל להעברתו לצד שלישי במדינה זרה, ניתן לראות בכך העברה חדשה של מידע מישראל, ולא כהעברה נוספת במדינה הזרה.

בנוסף, מבהירה הרשות, כי היקף ותוכן ההתחייבות הנזכרת בתקנה 3 לעניין הבטחת פרטיותם של נושאי המידע, אינם חייבים להגיע לכדי הסכם "לקיים את התנאים לאחזקת מידע ולשימוש בו החלים על מאגר מידע בישראל", כנדרש בתקנה 2(4) לתקנות ואלה יכולים לכלול ערובות מצומצמות יותר להבטחת פרטיותם של נושאי המידע, בשים לב להיקף המידע, רגישותו ולשאר הנסיבות הצריכות לעניין, גם אם אינם בהלימה מדויקת עם דיני הגנת הפרטיות בישראל.

הערות לטיוטת גילוי הדעת ניתן להעביר לרשות עד ליום 24.1.2022. אנו כמובן נוסיף ונעדכן בהתפתחויות השונות.

לקריאת טיוטת גילוי הדעת בנוסחה המלא >> לחצו כאן.

בברכה,
הרצוג פוקס ונאמן

נורית דגן | שותפה
טל': 03-6922817
dagan@herzoglaw.co.il

 

אוהד אלקסלסי | שותף
טל': 03-6922817
elkeslassyo@herzoglaw.co.il

חפשו לפי +