מרכז מדיה

תיקון חדש לפקודת היבוא והיצוא

22 ינואר 2024

לקוחות ועמיתים יקרים,

ביום 17 בינואר, 2024 פורסם ברשומות תיקון לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט – 1979 ("הפקודה"), הכולל תיקונים והקלות בנושאים שונים, חלקם נכנסו לתוקף בעת הפרסום ברשומות, ורובם ייכנסו לתוקף ב-1 ביולי, 2024 (וקיימת אפשרות לדחיית המועד האמור בתקופה אחת שלא תעלה על שלושה חודשים) ("יום התחילה"). מדובר בתיקון משלים לרפורמה ביבוא שנכנסה לתוקף במחצית שנת 2022 (לעדכון הלקוחות שלנו לגבי הרפורמה- לחצו כאן).

ברצוננו להביא לידיעתכם את עיקרי השינויים, כלהלן:

 

התיקונים שנכנסו לתוקף ביום 17 בינואר, 2024

 1. שינוי לוחות הזמנים להצגת תיק מוצר – במסגרת התיקון הוארך הזמן שניתן ליבואן להצגת תיק מוצר ל- 144 שעות (במקום 72 שעות), לאחר קבלת דרישת הממונה על התקינה במסגרת דגימת תיק מוצר.
 1. הקלות בהצהרת היבואן – היבואן יהיה רשאי להצהיר כי לעניין חלק מדרישות התקינה תותאם העמידה בדרישות לאחר היבוא וטרם שיווק הטובין, בנסיבות ובתנאים שיקבע הממונה על התקינה בהנחיותיו.
 1. הקלות במסלול קסיס – נקבע כי במסלול קסיס ניתן להגיש גם תעודות בדיקה ממעבדה שאינה מוסמכת על ידי גוף החבר ב-ILAC בצירוף אישור מאת גוף הערכת התאמה NB),CB), וגם מסמכים שמעידים על התאמה לאסדרה הזרה ולאו דווקא תעודות בדיקה. עוד נקבע שנוסח התחייבות היבואן ירוכך, כך שהיבואן יצהיר שהטובין שבמשלוח הוא מסוג הטובין שאליהם מתייחסת תעודת הבדיקה, ולא טובין זהים לטובין שבתעודת הבדיקה.

 

התיקונים שייכנסו לתוקף ביום 1 ביולי, 2024 (ככל שכניסתם לתוקף לא תידחה בשלושה חודשים)

 1. ביטול מרשם היבואנים במסגרת התיקון בוטלה החובה להירשם במרשם היבואנים. הממונה על התקינה יקבל את המידע או המסמכים הנדרשים לו מאת המכס.
 1. ביטול הדרישה להגשת בקשה למעבדת בדיקה לצורך שחרור מהמכס במסלולים מבוססי הצהרה – בקבוצות יבוא 2, 3 ובמסלול קסיס בוטלה הדרישה להגיש בקשה למעבדת בדיקה לצורך קבלת אישור הממונה על התקינה על מנת לשחרר את המשלוח מהמכס. לאחר כניסת התיקון לתוקף, יוכל היבואן להגיש את ההצהרה ישירות למכס. את ההצהרה יידרש היבואן לשמור בתיק המוצר. הפיקוח יתבצע על ידי דגימת משלוחים ובדיקת העמידה בדרישות תיק מוצר או בדרישות התקינה החלה על המוצר. חשוב להדגיש שמדובר בהקלה פרוצדורלית בלבד (שאיננה משנה את הדרישות המהותיות), הן מבחינת לוחות זמנים והן מבחינת עלויות.
 1. הרחבות לעניין יבואן מפר אמון – הורחבה יכולתו של הממונה על התקינה לקבוע שיבואן מפר אמון גם במקרים בהם היבואן סירב לשתף פעולה בהפעלת סמכויות הממונה על התקינה לפי הפקודה. בנוסף, הממונה על התקינה רשאי לקבוע כי קרוב של היבואן ו/או נושא משרה בתאגיד, בעל שליטה בתאגיד או תאגיד בשליטתם או בשליטת התאגיד הינם מפרי אמון, בשינויים המחויבים. סמכויות אלו חלו על קרוב ו/או תאגיד לפני התיקון בהקשר של מרשם היבואנים.
 1. הוספת לוחות זמנים למסירת התחייבות במקרה של דגימת טובין – בנוסף, נקבע כי במקרה של דגימת טובין, היבואן יידרש למסור את ההתחייבות לביצוע הדגימה במכס או במחסני היבואן, לפי בחירת היבואן, בתוך 144 שעות.
 1. הטלת חובות חדשות על המעבדות – מעבדות בדיקה יחויבו למסור ליבואן את מלוא המידע הנוגע לטובין שלגביהם ניתן אישור דגם, כך יוכל היבואן להעביר את המידע למעבדת בדיקה אחרת לצורך קבלת אישורי משלוח (רלוונטי לקבוצת יבוא 1). בנוסף, מעבדות בדיקה יחויבו בהנחיות הממונה על התקינה לפרסם דגמי טובין שהן נתנו לגביהם אישורי דגם, על מנת שיבואנים אחרים יוכלו לבצע בדיקות השוואה. עוד נקבע שהממונה על התקינה יקבע את פרקי הזמן המרביים לביצוע בדיקות לאישור משלוח על ידי מעבדת בדיקה והוראות לעניין חובת מעבדות בדיקה לפרסם את הנתונים והמידע על פרקי הזמן האמורים.
 1. פטור מהחובה לשמור תעודת בדיקה בתיק מוצר בקבוצת יבוא 3 – נקבעה הוראת שעה למשך שנה מיום התחילה (וקיימת אפשרות להארכה הוראת השעה בתקופות נוספות שלא יעלו במצטבר על שנה), לפיה ביבוא מוצרים מקבוצת יבוא 3, היבואן יהיה פטור מחובת שמירה בתיק מוצר של אישור על התאמת הדגם לתקן הרשמי החל עליו בצירוף דוח בדיקה מפורט וכן תעודת בדיקה או חלופותיה. חשוב לשים לב שמדובר על פטור מהחובה לשמור את המסמכים האמורים בתיק המוצר בלבד.
 1. עיצומים כספיים – נוספה עילת הפחתה חדשה ליבואן שנקט פעולות מקדימות למניעת ההפרה שאינן מתחייבות לפי הוראות הפקודה באמצעות מעבדה או מהנדס, בנוסף גובה העיצום הכספי בשל אי שמירת תיק מוצר הוגדל ל- 26,880 ש"ח במקום 16,130 ₪. בהקשר זה אנו שבים ומדגישים את חשיבות שמירת תיק המוצר. עוד חשוב בהקשר זה להקפיד להכין נוהל אכיפה פנימי שיסייע בעמידה בהוראות הדין. נשמח כמובן ללוות ולסייע בהכנת נוהל כאמור.
 1. פרסום נתוני פיקוח ואכיפה – נקבע כי הממונה על התקינה יפרסם אחת לשנה, ב-1 ביולי או בסמוך לאחר מכן, נתונים על פעולות פיקוח ואכיפה שבוצעו בשנה החולפת לפי הוראות הפקודה ולפי הוראות חוק התקנים, התשי"ג-1953, ללא פרטים מזהים של המפרים.

 

לפרסום התיקון לפקודה ברשומות >>  לחצו כאן

 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בנושא.

בברכה,

הרצוג פוקס ונאמן

חפשו לפי +