הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (תיקון מס' 14), התשפ"ג–2023, פורסם להערות הציבור

מרכז מדיה

תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (תיקון מס' 14), התשפ"ג–2023, פורסם להערות הציבור

5 ספטמבר 2023

לקוחות וידידים נכבדים,

נבקש להביא לתשומת ליבכם כי לפני מספר ימים פורסם להערות הציבור תזכיר חוק לתיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו–2016 ("תזכיר החוק", ו-"החוק", בהתאמה).  ניתן להעביר הערות לתזכיר החוק עד ליום 21 בספטמבר, 2023.

מטרתו העיקרית של תזכיר החוק הינה לאפשר לגופים העוסקים במתן שירותים פיננסיים (מתן אשראי, מתן שירות בנכס פיננסי והפעלת מערכת מקוונת לתיווך באשראי) שהתאגדו מחוץ לישראל ועיסוקם מוסדר מכוח דין זר, לקבל רישיון לפעול בישראל תוך מתן הקלות מחלק מהוראות החוק. זאת, בתנאי שהמפקח על נותני שירותים פיננסיים ("המפקח") השתכנע כי הדין הזר המסדיר את עיסוקם נותן הגנה מספקת ללקוחות ושרישיונם הותנה בתנאים.

בהתאם לכך, מוצע לקבוע בחוק כי המפקח יוכל לפטור נותן שירות זר כאמור מחלק מהוראות החוק הנוגעות לתנאים למתן רישיון, לממשל תאגידי ולהיתרי שליטה והיתרי החזקה בבעלי רישיונות. רשימת הפטורים שניתנו לנותני שירות זרים תפורסם במרשם נותני שירותים פיננסיים של המפקח. בדברי ההסבר לתזכיר החוק אף הובהר כי אין בתיקון האמור כדי לגרוע מסמכויות המפקח לפי החוק, לקבוע הוראות ייחודיות לעניין נותני שירות זרים.

התיקון המוצע מתיישב עם אסדרה דומה שנקבעה בחוק הסדרת העיסוק במתן שירותי תשלום ויזום תשלומים, התשפ"ג–2023, ובחוק שירות מידע פיננסי, התשפ"ב–2021.

לצפייה בעדכון הלקוחות שפרסמנו לעניין חקיקתו של חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ויזום תשלומים >> לחצו כאן

כמו כן, במסגרת תזכיר החוק מוצעים תיקונים נוספים, שביניהם:

  1. ביטול המגבלה על התקשרותו של בעל רישיון למתן אשראי או בעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי בעסקאות עם לווים בגילאי 18 עד 21. התיקון צפוי להגביר את רמת התחרות על לווים כאמור, שכיום רשאים ליטול אשראי מבנקים ונותני אשראי אחרים שהוראות החוק אינן חלות עליהם בלבד.
  2. תיקון נוסח הגילוי הנאות ללקוחות בקשר לנטילת הלוואה, באופן שיעלה בקנה אחד עם הנוסח המופיע באותו הקשר בהוראות חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א–1981.
  3. תיקון סמכות המפקח לקבוע דרישות הון נוסף על נותני שירותים פיננסיים לשם הבהרה כי הסמכות אינה נגזרת מהגדרת "הון עצמי" בחוק, וזאת בכדי לאפשר גמישות ומתן סמכות רחבה יותר למפקח לקבוע הוראות לעניין הון נוסף וכן אופן שמירתו.
  4. תיקון טכני לעניין אי תחולת חובת הרישוי הקבועה בחוק למתן שירות בנכס פיננסי או למתן אשראי על מוסדות לגמילות חסדים.

 

לצפייה בתזכיר החוק >> לחצו כאן

 

למשרדנו מומחיות רבה וניסיון רב שנים בתחום השירותים הפיננסיים על כל גווניו. אנו מלווים ועוקבים אחר כל ההתפתחויות הרגולטוריות בתחום זה, מסייעים ומייעצים לגופים פיננסיים מובילים בישראל ובעולם.

נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע בכל סוגיה בתחומים אלה, לרבות בקשר עם הפרסום הנ"ל ועם מתן הערות לגביו, וכן בכל שאלה או הבהרה.

בברכה,

הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +