הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

תזכיר חוק ברית הזוגיות לחסרי דת

מרכז מדיה

תזכיר חוק ברית הזוגיות לחסרי דת

4 אפריל 2021

לקוחות ועמיתים יקרים,

הרינו להביא לידיעתכם כי לאחרונה פורסם תזכיר חוק ברית הזוגיות לחסרי דת (תיקון) (הרחבת תחולה והוראות נוספות), התשפ"א- 2021 (להלן: "תזכיר החוק").

בהתאם לתזכיר החוק, מוצע כי תורחב, בתנאים מסוימים, תחולתו של חוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"ע-2010 ("החוק") אשר בהתאם לו איש ואשה חסרי דת רשאים לבוא בברית זוגיות בפני רשם הזוגיות.

בהתאם לתזכיר החוק המוצע, תורחב תחולתו של החוק כך שיוכלו לבוא בישראל בברית זוגיות אף מי שאינם יכולים להנשא לפי הדין האישי בישראל (לדוג' בני עדות דתיות שונות, בני זוג בני אותו מין, בני זוג מאותה עדה דתית שהנם פסולי חיתון) או מי שאינם מעוניינים בנישואים לפי הדין האישי. בהתאם לתזכיר החוק המוצע, ברית הזוגיות שתכרת בין בני הזוג תקבל מעמד רשמי בישראל, בני הזוג ירשמו כמי שערכו ברית זוגיות במרשם הזוגיות ובמרשם האוכלוסין, וככלל יהיו להם זכויות וחובות כשל זוג נשוי.

על מנת להקשר בברית זוגיות, על בני הזוג יהיה לעמוד במספר תנאים כגון – היותם מעל גיל 18, תושבי ישראל, אינם קרובי משפחה ופנויים מקשר אחר.

בני זוג המעוניינים להקשר בברית זוגיות יצהירו בהסכם שיחתם בפני הרשם כי אין בכוונתם להנשא זה לזו לפי הדין הדתי החל עליהם וסמכות השיפוט שתחול ביחס לברית הזוגיות שכרתו תהיה נתונה לבית המשפט לענייני משפחה.

אין באמור בתזכיר החוק כדי לפגוע בתוקפם של מכלול הדינים הנוגעים לנישואין וגירושין בישראל, והסמכות בענין זה תמשיך להיות של בתי הדין הדתיים.

תזכיר חוק זה הופץ כעת להערות הציבור.

אנו עומדים לרשותכם לכל שאלה או הבהרה בנושא.

בברכה,

מחלקת לקוחות פרטיים
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +