מרכז מדיה

שינויים ברגולציית ייבוא והפעלת ציוד אלחוטי

17 ינואר 2021

לקוחות ועמיתים יקרים,

ברצוננו להביא לידיעתכם כי לאחרונה פרסם משרד התקשורת להערות הציבור טיוטות של שני קבצי תקנות חדשים ומשמעותיים בנושא ייבוא ושימוש בציוד אלחוטי:

תקנות הטלגרף האלחוטי (פטור מרישוי), התשפ"א – 2020 ("תקנות פטור מרישוי")
ותקנות הטלגרף האלחוטי (אישורי התאמה), התשפ"א – 2020 ("תקנות אישורי ההתאמה").

תקנות אלה עושות סדר במערכת האסדרה הנוכחית. הן מרכזות את ההוראות שהיו פזורות במספר צווים שנקבעו במהלך השנים מכוח פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב-1972 ("פקודת הטלגרף"), ולמעשה מחליפות אותם ובאות במקומם. בצווים אלה הידועים כ"צווי אי תחולת הפקודה"[1], נקבעו מכשירי האלחוט הפטורים לחלוטין מרישוי והמכשירים הנדרשים לאישור התאמה. דהיינו: אישור מאת משרד התקשורת שלפיו מאפייניו הטכניים של מכשיר מסוים, שאותו מבקשים לייבא ארצה או לייצר, תואמים את המאפיינים הטכניים של המכשירים כפי שנקבעו בצו. עם כניסתן לתוקף של התקנות האמורות, יבוטלו כל צווי אי תחולת הפקודה.

הנורמה הבסיסית לפי פקודת הטלגרף קובעת כי ייצור, סחר, התקנה, הפעלה או החזקה של מכשיר אלחוטי מחייבים קבלת רישיון ממשרד התקשורת. בהמשך לתיקון המקיף שבוצע בפקודת הטלגרף במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2018-2019[2] ("תיקון מס' 6 לפקודה") הסדיר משרד התקשורת שלושה מסלולים שונים לגבי מכשירים אלחוטיים: מסלול רישוי, מסלול פטור מוחלט מהוראות הפקודה ומסלול לקבלת אישור התאמה, המהווה חלופה לעקרון חובת הרישוי בהתקיים התנאים שנקבעו בתקנות אישורי ההתאמה.

מטרת התקנתן של התקנות היא להרחיב את אפשרויות הציבור לייבא מוצרים אלחוטיים בייבוא אישי או מסחרי ולאפשר הפעלת טכנולוגיות מתקדמות, דוגמת מוצרים מעולמות האינטרנט של הדברים ("IoT"), לצד הקלה ברגולציה ועדכונה ביחס ליבואני ציוד אלחוטי, באופן אשר צפוי להגביר את התחרות בשוק זה ובהתאם גם להוזלת המחירים לצרכן.

להלן עיקרי השינויים, בחלוקה לשני קבצי התקנות החדשים:

תקנות אישורי ההתאמה

במסגרת תיקון מס' 6 לפקודה נקבעו[3] הוראות שונות לעניין אישור התאמה ובהן דרכי קבלת האישור, המסמכים שנדרש יבואן או יצרן של ציוד אלחוטי לצרף לבקשה, וכן חובות שיחולו על בעלי אישור התאמה, דוגמת חובת שמירת מסמכים ששימשו בהגשת הבקשה למשך 3 שנים מיום מתן האישור ואיסור לבצע שינוי בציוד. לצד הסדר מפורט לגבי יישום מסלול אישור ההתאמה, הלכה למעשה, בין לפי הצהרה ובין לפי אישור מאת משרד התקשורת, מפרטות תקנות אישורי ההתאמה, את החובות שיחולו על בעל אישור התאמה, ובהן: חובת סימון המוצרים וציון מספר אישור משרד התקשורת וחובת יידוע הלקוחות אודות האיסור לשנות את התכונות האלחוטיות של המכשיר ובמידה ומדובר במכשירים אשר השימוש בהם מותר רק בתוך מבנה – ליידע בדבר מגבלה זו.

בתוספת לתקנות נקבעה רשימת התנאים אשר מכשיר אלחוטי שעומד בהם ייכלל במסלול אישורי ההתאמה, ובהם: תכונות ומאפיינים ספקטרליים, השימושים האופייניים של המכשירים, מגבלות השימוש במכשירים ועוד.

בתוספת מופיעה גם טבלת תדרים חדשה, ולפיה יוגדל מספר פסי התדר אשר ניתן לעשות בהם שימוש חופשי כך שיכלול כמאה פסי תדר מסוג זה, ולראשונה יתאפשר השימוש בטכנולוגיות מתקדמות המשתמשות בטכנולוגיית LoRaWAN עליה מבוססים שימושים רבים בתחום ה- IoT. כמו כן, יותרו לשימוש תדרי אינטרנט אלחוטי העושים שימוש בפס תדר של 5GHz, אשר עד כה היו אסורים לשימוש שאינו ביתי, מערכות מכ"ם חכמות המותקנות בכלי רכב, טכנולוגיות רפואה מתקדמות ועוד. לצד אלו, מאפשרות התקנות מאפשרות גם שימוש חופשי במגוון פסי תדר המיועדים עבור רחפנים וכן עבור מערכות התראה לרכבים ("eCall").

תחום ייבוא המכשירים האלחוטיים הטעונים אישורי התאמה נחלק לשלושה סוגים: ייבוא לשימוש עצמי, ייבוא מסחרי וייבוא מסחרי חד-פעמי. החלוקה נובעת מן השונות שבין סוגי הייבוא השונים. שונות זו מתבטאת, בין היתר, במידת המומחיות של הגורם המייבא, ובסיכון הנשקף לשימוש בספקטרום האלקטרומגנטי. הרגולציה שתחול תהיה מותאמת לכל סוג ייבוא על בסיס מספר קריטריונים – מטרת הייבוא, מספר המכשירים המותרים לייבוא, תוקפו של האישור שיינתן, רמת הפירוט של המסמכים הנדרשים ובהוראות הנוגעות להיבטים צרכניים או שיווקיים.

תקנות אישורי ההתאמה מבקשות להקל גם על תחום הייבוא המקביל. לפי התקנות, ביחס למכשירים אלחוטיים מדגמים שקיבלו בעבר אישור התאמה ממשרד התקשורת ואישור זה עודו בתוקף, לא יידרשו יבואנים מקבילים להגיש את מפרטי היצרן המקוריים, אלא מסמכים טכניים חלופיים, לצד הצהרה כי המכשיר שלגביו מתבקש האישור זהה בתכונותיו לתכונותיו של הדגם שאושר בעבר. ואולם, תקופת תוקפו של אישור התאמה שיינתן על בסיס אישור שכבר ניתן, היא ליתרת תקופת תוקפו של האישור שניתן בעבר.

אישור התאמה למכשירים בייבוא לשימוש עצמי ולמכשירים בייבוא מסחרי חד-פעמי יינתנו במסלול אישור התאמה מאת המנהל (לפי סעיף 4יא לפקודת הטלגרף), על פי בדיקתו, ולא במסלול אישור התאמה אוטומטי לפי הצהרה (לפי סעיף 4י לפקודת הטלגרף).

יצוין כי לפי הוראות סעיף 4יז לפקודת הטלגרף, החזקה, הפעלה וסחר במכשיר אלחוטי שקיבל אישור התאמה פטורים מהוראות פקודת הטלגרף לעניין חובת הרישוי.

תקנות פטור מרישוי

קובץ תקנות הפטור מרישוי נועד לעגן ולאחד את רשימת המוצרים הפטורים מחובת הרישוי הנדרשת לפי הפקודה, אותה קבע משרד התקשורת לאורך השנים בצווים נפרדים. בנוסף, מוצע להרחיב את היקף הפטור הקיים ולהחיל אותו ביחס למכשירים מסוגים נוספים, הן בייבוא לשימוש אישי המאפשר ייבוא של עד 5 מכשירים בייבוא והן בייבוא מסחרי חד פעמי המאפשר ייבוא של 50 יחידות בייבוא.

בתוך כך, סוגי המכשירים אשר ביחס אליהם יחול הפטור יכללו מעתה, בין היתר, טלוויזיות, סטרימרים, טאבלטים, מחשבים, ציוד נלווה למחשב ועוד. באופן דומה, יורחב הפטור על ייבוא אישי בלבד גם ביחס לדיבורית לרכב ולמכשירים הפועלים ברשתות לווייניות. עם זאת, טיוטת התקנות מציעה לבטל את הפטור הקיים לייבוא אישי של מדפסת, סורק, מכונת צילום, מגברים ומערכות שמע ביתיות, זאת לאור חשש שהתעורר כי אלו עלולים לגרום להפרעות למערכות תקשורת ומערכות אלחוטיות אזרחיות אחרות. לפיכך, ייבוא של ציוד מסוגים אלה יהיה טעון אישור התאמה כבעבר, בהתאם לסוגי התדרים האלחוטיים בהם הוא פועל.

בדומה להסדר אשר היה קיים עד כה בצו אי התחולה, מובהר כי הפטור מותנה בכך שהפעלת הציוד לא תגרום לשיבוש או הפרעה לפעולתו של מכשיר אלחוטי שהוקצה לו תדר לפי הפקודה (דוגמת תדרים לשימוש ביטחוני). בנוסף, הפטור אשר ניתן מכוח התקנות אינו מקנה הגנה מפני הפרעות אלחוט מצד מכשירים אלחוטיים אחרים.

טיוטות התקנות המוצעות פתוחות לעיון הציבור עד יום 18 בינואר, 2021.

[1] צו הטלגרף האלחוטי (אי-תחולת הפקודה), התשמ"ב-1982, צו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה) (מס' 2) תשמ"ב-1982 וצו הטלגרף האלחוטי (אי-תחולת הפקודה), התשמ"ד-1983.
[2] תיקון מס' 6 לפקודת הטלגרף באמצעות סעיף 9 לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת הקציב 2019, התשע"ח-2018.
[3] סימן ב' לפרק ג' לפקודת הטלגרף.

לצפייה בטיוטת התקנות >> לחצו כאן

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בנושא​.

בברכה,
הרצוג פוקס נאמן

 

אסתר שטרנבך | שותפה
טלקום מדיה ובידור

sternbache@herzoglaw.co.il

 

רולי בר | שותף
טכנולוגיה ורגולציה

beri@herzoglaw.co.il

 

 

חפשו לפי +