מרכז מדיה

קידום הבנקאות הפתוחה והסדרת שוק התשלומים בישראל במסגרת התכנית הכלכלית של הממשלה

19 יולי 2021

בטיוטת התכנית הכלכלית של הממשלה לשינויים מבניים בתקציב המדינה הקרוב שהוכנה במשרד האוצר (המכונה גם "החלטות חוק ההסדרים") מוצע לקבל החלטות ממשלה שתכליתן לקדם את התחרות במערכת הפיננסית בישראל בכלל ובשוק התשלומים בפרט באמצעות הסדרת פעילות שירות מידע פיננסי והסדרת העיסוק בשירותי תשלום ושירותי ייזום תשלומים

לקוחות וידידים נכבדים,

נבקש להביא לתשומת לבכם כי במסגרת טיוטת הצעה להחלטות ממשלה שעניינן שינויים מבניים בתכנית הכלכלית לתקציב המדינה הקרוב מוצע, בין היתר, לקבל החלטות שתכליתן לקדם באופן מואץ את הסדרת פעילות שירות מידע פיננסי ואת העיסוק בשירותי תשלום ושירותי ייזום תשלומים. החלטות אלה יקודמו במסגרת חקיקת התכנית הכלכלית של הממשלה הנלווית להצעת חוק התקציב (המכונה גם "חוק ההסדרים") או בתוך פרק זמן קצוב שיוגדר בהחלטה עצמה.

המשמעות של הכללת החלטות אלה כחלק מהשינויים המבניים בתכנית הכלכלית לתקציב המדינה הקרוב (ככל שהממשלה אכן תאשר הכללתן בתכנית כאמור),  היא שהן תקבלנה עדיפות בלוח הזמנים לקידומן על-ידי הממשלה, מה שיגדיל את הסיכוי לחקיקתן בהליך מואץ יחסית לעומת חקיקות אחרות.

להלן עיקרי ההחלטות המוצעות:

1.בנקאות פתוחה

מוצע להטיל על שר האוצר להכין ולהגיש לוועדת השרים לתיקוני חקיקה הנדרשים ליישום החלטות שיתקבלו במסגרת התכנית הכלכלית (קרי, ועדת השרים הייעודית ל"חוק ההסדרים"), טיוטת חוק שבה ייקבעו תיקוני החקיקה הנדרשים על בסיס העקרונות שנקבעו בתזכיר חוק מתן שירותי מידע פיננסי, התש"ף – 2020, שפורסם להערות הציבור ביום 24 ביוני 2020 ("תזכיר חוק מתן שירותי מידע פיננסי").

במסגרת תזכיר חוק מתן שירותי מידע פיננסי הוצע להחליף את פרק י"א 1 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו 2016 , בחוק חדש, שבו תוסדר כלל הפעילות הכלולה במתן שירות מידע פיננסי, הן מצד הגופים שיתנו את השירות והן מצד הגופים הפיננסיים שאצלם מרוכז מידע פיננסי של לקוחות.

ההסדרה המוצעת תחייב גופים פיננסיים שונים המחזיקים מידע על לקוחות לאפשר לגופים בעלי רישיון למתן שירות מידע פיננסי (או גופים מפוקחים שונים הפטורים מרישיון) לקבל, בהסכמת הלקוח, גישה מקוונת למידע פיננסי של הלקוח, על מנת שיוכלו להציע לו שירותים שונים בקשר עם המידע הפיננסי.

2.שירותי תשלום

מוצע להטיל על שר האוצר להגיש לאישור ועדת השרים לחקיקה, בתוך פרק זמן קצוב שייקבע בהחלטה,  טיוטת חוק להסדרת העיסוק בשירותי תשלום הניתנים על ידי גופים חוץ בנקאיים, וזאת על בסיס העקרונות שנקבעו בתזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים)(תיקון מס'…)(מתן שירותי תשלום), התשע"ח – 2018 , לאחר הטמעת ההערות שהתקבלו, ועל בסיס העקרונות הבאים:

א. שר האוצר יהיה רשאי להורות כי סוגי גופים מסויימים אשר עיסוקם במתן שירותי תשלום, יידרשו לקבל רישיון לפי פרק ד'2 לחוק הבנקאות רישוי (רישיון לסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב) אם הדבר נדרש לצורך שמירת יציבות המערכת הפיננסית.

ב. בעל רישיון למתן שירותי תשלום יהיה רשאי לתת אשראי או להמיר מטבע אף ללא רישיון ייעודי, אם פעולות אלו נעשות אגב מתן שירותי תשלום (תואם לעקרונות הדירקטיבה האירופאית השניה בדבר שירותי תשלום – PSD2).

ג. המאסדר יהיה רשאי לקבוע כללים ותנאים לפטור מהחובות על פי החוק כאמור לנותן שירותי תשלום זר. לעניין זה הוגדר "נותן שירותי תשלום זר" – מי שמחזיק ברישיון זר לפעילות שירותי תשלום, אשר ההסדרה והפיקוח החלים עליו נותנים הגנה מספקת ללקוחות, בהשוואה לרישיון שירותי תשלום, להנחת דעתו של המאסדר.

3. שירותי ייזום תשלומים

מוצע להטיל על שר האוצר לפרסם להערות הציבור, בתוך פרק זמן קצוב שייקבע בהחלטה, תזכיר חוק שבמסגרתו תיקבע הסדרה לפעילות מתן שירותי ייזום תשלומים (קרי, ייזום של הוראת תשלום בחשבון תשלום של הלקוח המנוהל על ידי מנהל חשבון תשלום שאינו נותן שירות הייזום, לבקשת הלקוח), ובה ייקבעו הנושאים והעקרונות הבאים:

א. התנאים הנדרשים לצורך קבלת רישיון למתן שירותי ייזום תשלומים.

ב. אופן ביצוע הפיקוח והאסדרה על מתן שירותי ייזום תשלומים.

ג. המאסדר יהיה רשאי לקבוע כללים ותנאים לפטור מהחובות על פי החוק כאמור לנותן שירותי ייזום תשלומים זר. לעניין זה הוגדר "נותן שירותי ייזום תשלומים זר" – מי שמחזיק ברישיון זר לפעילות שירותי ייזום תשלומים, אשר ההסדרה והפיקוח החלים עליו נותנים הגנה מספקת ללקוחות, בהשוואה לרישיון שירותי ייזום תשלומים, להנחת דעתו של המאסדר.

ד. במסגרת ההסדרה ייאסר על מנהל חשבון תשלום למנוע גישה מבעל רישיון למתן שירותי ייזום תשלומים, וכן, ייקבע עיקרון שלא תהיה אפליה בין הוראות תשלום שניתנות על ידי בעל רישיון למתן שירותי ייזום תשלומים לבין הוראת תשלום הניתנת על ידי הלקוח.

ה. יתאפשר ללקוח לאשר פעולת תשלום אצל בעל הרישיון למתן שירותי ייזום תשלומים ולא אצל מנהל חשבון התשלום שלו.

ו. ייקבעו הגנות צרכניות הנדרשות בעת מתן שירותי ייזום תשלומים.

טיוטות ההסדרות המוצעות הינן תוצר של עבודה מקצועית רחבה שנעשתה בשנים האחרונות והן מהוות אבן דרך נוספת במהלכים שננקטים להפחתת הריכוזיות ולקידום התחרות במערכת הפיננסית בישראל. מתן גישה למידע פיננסי ומתן הקלות לנותני שירותי תשלום זרים עשויים להסיר חסמים משמעותיים לכניסת שחקנים חדשים לשוק התשלומים בישראל ולהביא להגברת התחרות בתחום זה, כמו גם ביתר תחומי השירותים הפיננסיים בישראל.

לנוסח הצעות ההחלטה הרלוונטיות >> לחצו כאן.

למשרדנו מומחיות רבה וניסיון רב שנים בתחום הרגולציה הפיננסית על כל גווניה.  אנו מלווים ועוקבים אחר כל ההתפתחויות הרגולטוריות בתחום שירותי התשלום ובתחום הבנקאות הפתוחה, מסייעים ומייעצים לגופים המובילים בישראל ובעולם.  נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע בכל סוגיה בנושאים אלה, לרבות בנושא ההסדרה המוצעת לעניין הפיקוח והרישוי על נותני שירותי תשלום, וכן בכל שאלה או הבהרה בהקשר זה.

מחלקת רגולציה פיננסית ומחלקת בנקאות

הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +