מרכז מדיה

פרסום תזכיר חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, התשפ"ב-2022

18 ינואר 2022

לקוחות ועמיתים נכבדים,

נבקש להביא לתשומת לבכם כי ביום 10 בינואר, 2022, פרסם משרד האוצר להערות הציבור את תזכיר חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, התשפ"ב-2022 ("התזכיר"). ניתן להעביר הערות לתזכיר החוק עד ליום 31 בינואר 2022.

התזכיר מתפרסם כצעד משלים לחקיקתו של חוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019 אשר נחקק בהתאם להמלצות ועדת המשנה של הוועדה להגברת התחרותיות בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים ומסדיר את החובות הצרכניות החלות על נותני שירותי תשלום כלפי לקוחותיהם. זאת בהתאם להחלטת הממשלה מיום 1.8.2021 שעניינה "קידום שוק התשלומים – הסדרת העיסוק בשירותי תשלום" ("החלטת הממשלה") ובהמשך לתזכיר החוק להסדרת הפיקוח על תחום שירותי התשלום שפורסם בחודש אוגוסט 2018 ושחקיקתו לא קודמה.

בהתאם להחלטת הממשלה, התזכיר מבקש לעגן בחקיקה את הסדרת העיסוק בשירותי התשלום הניתנים על ידי גופים חוץ בנקאיים. שירותים אלה, אשר עיסוק בהם יחייב רישיון ופיקוח מאת רשות ניירות ערך ("הרשות"), כוללים ייזום תשלום (כתיבת הוראת תשלום, באמצעות מערכת ממשק למתן הוראות תשלום, בחשבון תשלום של משלם המנוהל על ידי מנהל חשבון תשלום שאינו נותן שירות ייזום התשלום, לבקשת לקוח); מתן הוראת תשלום (הוראת תשלום הניתנת באמצעות מערכת ממשק למתן הוראות תשלום, בשם משלם למנהל חשבון התשלום של המשלם, לבקשת לקוח); ניהול חשבון תשלום (כהגדרתו בחוק שירותי תשלום); סליקה של פעולת תשלום (כהגדרתה בחוק שירותי תשלום); הנפקה של אמצעי תשלום (כהגדרתה בחוק שירותי תשלום) והעברת כספים למוטב ללא ניהול חשבון תשלום עבורו.

בהתאם לדברי ההסבר לתזכיר, מדובר באסדרה של הפעילות המסורתית בתחום התשלומים האלקטרוניים שכלולים בPSD2 – והיא צפויה לעודד את התחרות בכך שתאפשר לגורמים חוץ בנקאיים להיכנס לתחום ולהתפתח בו לצד השחקנים הבנקאיים הקיימים בשוק, והכל לצד שמירה על עניינם של הלקוחות.

בהתאם למוצע, חברות תשלומים יקבלו רישיון מאת הרשות ויפוקחו על ידה, זאת למעט מבטחים אשר יקבלו רישיון מאת הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון ולמעט חברות כרטיסי האשראי הקיימות ותאגידי עזר בנקאיים שעוסקים בסליקה של פעולות תשלום, אשר יקבלו רישיון של "חברת תשלומים בעלת חשיבות יציבותית" לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 (במקום רישיון "סולק", כפי הקיים היום)  ויפוקחו על ידי בנק ישראל לפי הוראות הרגולציה הבנקאית. בנוסף, יוסמך שר האוצר לקבוע כי גוף מסוים או סוג מסוים של גופים אשר עיסוקם במתן שירות תשלום, ייחשבו אף הם כחברת תשלומים בעלת חשיבות יציבותית ויידרשו לכן לקבל רישיון בהתאם לחוק הבנקאות (רישוי) חלף רישיון לפי החוק המוצע, אם נוכח לדעת כי הדבר נדרש לצורך שמירה על יציבות המערכת הפיננסית ופעילותה הסדירה.

יוזמי תשלומים יחויבו בקבלת רישיון ייזום תשלומים מאת הרשות או אישור לפעול בייזום תשלומים מאת הרגולטור הפיננסי הרלוונטי להם, לפי העניין, ויפוקחו בהתאם להוראות החוק המוצע.

לשם קידום התחרות בשוק מתן שירותי התשלום יתאפשר לחברות תשלומים העוסקות בניהול חשבונות תשלום, סליקת פעולות תשלום והנפקת אמצעי תשלום, להשתתף כמשתתפים ישירים או עקיפים במערכות תשלומים מבוקרות, כהגדרתן בחוק מערכות תשלומים, התשס"ח-2008 (כדוגמת המערכות המופעלות בידי מס"ב ושב"א).

יצוין כי חברת תשלומים (למעט חברת תשלומים שהיא מבטח) תעסוק ככלל רק במתן שירותי תשלום אך רשאית היא לעסוק גם בהמרת מטבע אגב פעולת תשלום ובמתן אשראי אגב פעולת תשלום, זאת ללא צורך ברישיון נוסף.

הקלות לגופים זרים

מוצע לקבוע כי הרשות רשאית לפטור מבקש רישיון, בעל רישיון (למעט מבטח) או בעל אישור מהרשות לעסוק בייזום תשלום שהם נותן שירות תשלום זר, מהאמור בסעיפים העוסקים בתנאים לקבלת רישיון ובדרישה לקבל היתר שליטה ומהסעיפים העוסקים בעיסוקים מותרים לחברת תשלומים, במנגנונים נאותים וקביעת נהלים ובדרישות ביטוח, הון עצמי מזערי או בטוחה אחרת, כולם או מקצתם,  וכן להתנות פטור כאמור בתנאים אשר יפורטו בתנאי הרישיון של בעל רישיון או בתנאי האישור של בעל אישור מהרשות לעסוק בייזום תשלום, לפי העניין. זאת, במידה ומצאה הרשות, שחלות עליהם הוראות דין זר כמפורט בתוספת השלישית, וראתה כי נכון לעשות כן בשל תחולתן של הוראות דין זר כאמור, ותוך שמירה על עניינם של הלקוחות ושקילת טעמים שבטובת הציבור.

בתוספת השלישית המוצעת מפורטות, בעת הזו, הדירקטיבות האירופאיות העוסקות בהסדרת שירותי תשלום (PSD2) וברישוי גופים המנהלים חשבונות תשלום ללקוחות (Electronic Money Institutions).

תחילה והוראות מעבר:

תחילתו של החוק שנה מיום פרסומו או במועד כניסתן לתוקף של תקנות והוראות בנושאים שונים כמפורט בהוראת התחילה, לפי המאוחר מביניהם ("יום התחילה").

מוצע לקבוע הוראת מעבר לעוסקים ותיקים אשר תאפשר להם להגיש בקשת רישיון בתוך 3 חודשים מיום התחילה ולהמשיך בעיסוקם כל עוד לא ניתנה החלטת הרשות בבקשתם. עוסקים ותיקים שהחזיקו ערב יום התחילה ברישיון למתן אשראי או ברישיון למתן שירות בנכס פיננסי יהיו רשאים להמשיך בעיסוקם עד חלוף 24 חודשים מיום התחילה, ובלבד שמסרו על כך הודעה לרשות במתכונת, באופן ובמועדים שתורה הרשות והגישו בקשה לרישיון לפי החוק המוצע עד 18 חודשים מיום התחילה. המשך העיסוק כאמור מותנה בקבלת אישור הרשות על הגשת הבקשה.

לצפייה בתזכיר >> לחצו כאן

לעדכונים קודמים בנושא ראו:

עדכון לקוחות | קידום הבנקאות הפתוחה והסדרת שוק התשלומים בישראל במסגרת התכנית הכלכלית של הממשלה מיום 19.7.21

עדכון לקוחות | מהפכה בתחום שירותי התשלום: אושר בהליך בזק חוק שירותי תשלום מיום 9.1.19

עדכון לקוחות | אושרה בקריאה שניה ושלישית הצעת חוק שירותי תשלום מיום 2.1.19

 

למשרדנו מומחיות רבה וניסיון רב שנים בתחום שירותי התשלום על כל גווניו. אנו מלווים ועוקבים אחר כל ההתפתחויות הרגולטוריות בתחומים אלה, מסייעים ומייעצים לגופים פיננסיים מובילים בישראל ובעולם, בין אם מדובר בייעוץ אד-הוק או קבוע, במתן חוות דעת בנושאים מורכבים, בפניות לרגולטורים ועוד.

נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע בכל סוגיה בתחומים אלה, לרבות בקשר עם הפרסום הנ"ל ועם מתן הערות לגביו, וכן בכל שאלה או הבהרה.

 

עירית רוט | שותפה
מחלקת בנקאות ומימון

rothi@herzoglaw.co.il

 

נטע דורפמן-רביב | שותפה

מחלקת בנקאות ומימון

dorfmann@herzoglaw.co.il

 

חפשו לפי +