הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

עדכון – פיצוי בגין נזק עקיף עקב מלחמת חרבות ברזל

מרכז מדיה

עדכון – פיצוי בגין נזק עקיף עקב מלחמת חרבות ברזל

28 נובמבר 2023

לקוחות וידידים יקרים,

ביום 20 בנובמבר 2023 נכנסו לתוקף תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (חרבות ברזל)(הוראת שעה), התשפ"ד-2023 ("הוראת השעה") אשר מסדירות את מתווה הפיצויים בגין נזק עקיף באזורים ויישובים שונים המוגדרים כ-"אזור מיוחד".  להוראת השעה >> לחצו כאן

הוראת השעה מתווספת למתווה הפיצויים הרחב שנכנס לתוקף לאחרונה מכוח חוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2023 ("חוק התוכנית לסיוע כלכלי") – עליו פירטנו בהרחבה בעדכוננו מיום 9 בנובמבר 2023, אשר חל על כלל העסקים ברחבי מדינת ישראל, וכן היא מתווספת למתווה הפיצויים הקיים שלו זכאים יישובים המוגדרים כיישובי ספר, בהתאם לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), תשל"ג-1973 ("התקנות העיקריות").

נדגיש כי המסלול שבו יכול כל עסק להגיש את תביעתו לפיצוי תלוי במיקום העסק וסניפיו, תוך שישנן הוראות מיוחדות הנוגעות לעסקים שאינם נמצאים ביישובי ספר או באזור המיוחד ומעסיקים עובדים מפונים או המתגוררים באזור המיוחד והתקיימו לגביהם התנאים הקבועים בהוראת השעה.

על מתווה הפיצוי לעסקים במסלול הירוק ראו פירוט והסבר בעדכוננו מיום 9 בנובמבר 2023. כמו כן ראו הוראת ביצוע מס' 2/2023 אשר פורסמה למתווה זה על ידי רשות המיסים.

בתמצית, מדובר במתווה פיצויים שחל על כלל העסקים במדינת ישראל אשר נפגעו כתוצאה מהלחימה, כאשר הפיצוי מבחין בין עסקים קטנים, שהמחזור השנתי שלהם אינו עולה על 300,000 ₪, ובין עסקים גדולים יותר, שמחזורם עד 400 מיליוני ₪. עסקים גדולים שמחזורם השנתי עולה על 400 מיליוני ש"ח אינם זכאים לפיצוי לפי החוק. התביעות במסלול זה, בדומה ליתר המסלולים, תוגשנה באופן מקוון.

המסלול הכתום

להלן נפרט את עקרונות מתווה הפיצוי לעסקים במסלול הכתום אשר נקבע בהוראת השעה שפורסמה ביום 20 בנובמבר 2023, כמו כן, פורסמה הוראת ביצוע 3/2023 למתווה זה על ידי רשות המיסים.

יצוין כי המתווה המוצג להלן הוא תיאור כללי של הפיצוי המוצע והמידע המפורט והמחייב הוא לפי נוסח הוראת השעה שפורסמה ברשומות.

מטרתו של המסלול הכתום הוא להעניק פיצוי מוגדל בגין נזקים עקיפים לעסקים הנמצאים ב-"אזור המיוחד". כלומר, אזורים ויישובים שבהם הנחיות פיקוד העורף היו מחמירות יותר וכתוצאה מכך הגבלת הפעילות בהם הייתה משמעותית יותר (ככלל, עד 40 ק"מ מגבול רצועת עזה, יישובי רמת הגולן ויישובים הנמצאים עד 5 ק"מ מגבול לבנון). לעיון ברשימת היישובים הנכללים ב-"אזור המיוחד" ראו את הפירוט בתוספת השנייה ובתוספת הרביעית להוראת השעה. כמו כן, נקבע פיצוי ייחודי לכלל העסקים ברחבי המדינה בהתבסס על זהות העובדים ומקום מגורים (ראו פירוט להלן).

התקופה הקובעת שנקבעה למסלול זה עומדת, נכון להיום, על ה-7 באוקטובר 2023 ועד ליום 31 באוקטובר 2023. יתכן ותהיה הארכה למסלול זה, אך לא ידוע היקפה והאם תהיה רלוונטית לכל הישובים הנחשבים כרגע כאזור מיוחד. יצוין כי נכון למועד זה, תלויה ועומדת הצעה לתיקון הוראת השעה כך שיתווספו ל-"אזור המיוחד" מספר יישובים, וכן יוארך עד סוף השנה הסדר הפיצוי ביחס למעסיק ששילם שכר לעובד שמתגורר בישוב אשר פונה בהתאם להחלטת הממשלה, ונעדר מהעבודה עקב המצב הביטחוני.

במסגרת המסלול הכתום נקבעו שלושה מסלולי פיצויים חלופיים:

(1) מסלול שכר עבודה;

(2) מסלול מחזורים;

(3) מסלול חקלאות;

נציין כי בכל אחד משלושת מסלולי הפיצויים, תנאי לקבלת הפיצוי הוא תשלום שכר לעובדים שנעדרו עקב המצב הבטחוני (בהתאם לתנאים שבהוראת השעה).

 

(1) מסלול שכר עבודה

• במסלול זה ישולם למעסיק שעסקו מצוי באזור המיוחד פיצוי בסך של 520 ₪ עבור כל יום היעדרות של עובד בשל המצב הביטחוני בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • העובד מתגורר ביישוב אשר פונה לפי החלטות הממשלה בתקופה הקובעת;
 • העובד נעדר מעבודתו עקב הוראה על סגירת מוסד החינוך שבו העובד מועסק או בשל איסור על התקהלות;
 • העובד הוא אדם עם מוגבלות שמתגורר באזור המיוחד, או שהוא קרוב של אדם עם מוגבלות שמתגורר באזור המיוחד והוא נעדר מעבודתו לצורך השגחה על קרובו או טיפול בו. ובלבד שמוגבלותו ידועה למעסיק או שהוא המציא למעסיק אישור או תיעוד המעיד על מוגבלותו או מוגבלות קרובו וכן הוא אינו יכול להגיע למקום העבודה משום שמוגבלותו מונעת ממנו לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף בתקופה הקובעת;
 • העובד נעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו עד גיל 14 הנמצא עמו, עקב הוראה על סגירת מוסדות חינוך במקום מגוריו, המצוי באזור המיוחד או עקב סגירת מוסד החינוך שבו לומד או שוהה ילדו ובלבד שמוסד החינוך מצוי באזור המיוחד, ובכפוף לכך שמתקיים אחד מאלה: (א) הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד, או; (ב) בן זוגו של העובד לא נעדר מעבודתו.

 

• מעסיק שעסקו מצוי מחוץ לאזור המיוחד

 

מעסיק שעסקו מצוי מחוץ לאזור המיוחד – ומשכך "מסלול ברירת המחדל" עבורו הוא המסלול הירוק – יהיה רשאי להגיש תביעה גם במסלול שכר עבודה עבור כל יום היעדרות של עובדו בשל המצב הביטחוני, בהתקיים אחד מהמקרים הבאים:

 

(א) עובדו מתגורר ביישוב אשר פונה לפי החלטות הממשלה בתקופת הקובעת. 

(ב) עובדו הוא אדם עם מוגבלות המתגורר באזור המיוחדאו קרוב של אדם כאמור, בתנאים המפורטים לעיל, או;

(ג) עובדו נעדר מעבודתו עקב סגירת מוסדות החינוך לצורך השגחה על ילדו עד גיל 14 הנמצא עמו והוא מתגורר באזור המיוחד, או שמוסד החינוך מצוי באזור המיוחד, והכל בתנאים המפורטים לעיל.

 

יצוין כי במקרה שאותו מעסיק הגיש תביעה במסלול הירוק, הפיצוי ביחס לעובדים במסגרת מסלול שכר העבודה ישולם לו בקיזוז הפיצוי עבור אותו עובד ששולם במסגרת התביעה במסלול הירוק.

 

להלן כמה דגשים חשובים ביחס לפיצוי במסלול שכר עבודה:

 

 • במסלול זה אין תקרה לסכום הפיצוי הכולל (קרי, מספר העובדים בגינם ניתן לקבל את הפיצוי);
 • רק מעסיק ששילם שכר לעובדו יהיה זכאי לפיצוי בגין היעדרות העובד;
 • לא יינתן פיצוי בגין ימים שבהם העובד נעדר בשל מחלה, תאונה, חופשה, חופשת לידה, מילואים או בשבת ובחג וביום שישי, מלבד מי שמועסק באופן רגיל בימים אלה;
 • גופים מתוקצבים או תאגיד בריאות, קופות חולים, ומוסד ציבורי שאינו מוסד ציבורי זכאי, אינם זכאים לפיצוי במסגרת מסלול זה. כמו כן, עוסק שלא היה פעיל לפני יום 30.9.2023 או לא הגיש לפקיד השומה טופס 102 בשל אוקטובר 2023, גם כן לא יהיה זכאי לפיצוי במסלול זה.

(2) מסלול מחזורים

מתווה הפיצוי במסלול זה מבוסס על השוואת מחזורי העסקאות בין שתי תקופות מקבילות (תקופת הבסיס והתקופה הקובעת – כרגע, אוקטובר 2022 אל מול אוקטובר 2023), בניכוי ההוצאות שנחסכו בתקופה בה העסק לא פעל או פעל בתפוקה חלקית בשל המצב הביטחוני. (מכפלה של הפרש המחזורים במשלים ההוצאה הנחסכת כהגדרתו בתקנות).

להלן כמה דגשים חשובים ביחס לפיצוי במסלול מחזורים:

 • גופים מתוקצבים או תאגיד בריאות, חברות ממשלתיות, קופות חולים, תאגידים סטטוטוריים, מוסדות פיננסיים, מי שעיסוקו בחקלאות ומי שעיסוקו במכירת זכות במקרקעין המהווה בידו מלאי עסקי (רשימה לא ממצה) אינם זכאים לפיצוי;
 • תקרת הפיצוי במסלול זה עומדת על סך של 2,500,000 ₪;
 • מהוצאות השכר בתקופת הבסיס ובתקופת הזכאות, יופחתו סכומים שהמוסד לביטוח לאומי שילם למעסיק לשם החזר תגמולי מילואים שהמעסיק שילם לעובד. כמו כן, השכר שנחסך ביחס לעובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום או פוטרו/התפטרו יחושב במסגרת ההוצאות שנחסכו.

(3) מסלול חקלאות:

מטרת המסלול היא לתת מענה לעוסקים בענף החקלאות המצויים באזור המיוחד, וזאת בדרך של אובדן תפוקת העובדים שהיו אמורים לעבוד בשטחים החקלאיים ועבודתם נמנעה או הופרעה עקב המלחמה. ככלל, במסלול זה ישנו סכום פיצוי קבוע אשר עומד על סך של 12,844 ש"ח עבור כל יום היעדרות בשל המצב הבטחוני, במכפלת מספר העובדים. תקרת הפיצוי במסלול זה עומדת על סך של 3,000,000 ₪.

אופן הגשת התביעה במסלול הכתום

התביעות תוגשנה באופן מקוון החל מ-16 לחודש העוקב לתום תקופת הזכאות ועד תום ארבעה חודשים מהמועד האמור באמצעות אתר של רשות המיסים. לחצו כאן לכניסה לאתר הגשת התביעות.

בחירה בין המתווים השונים – יובהר כי עסקים שרשאים לתבוע פיצויים במסלול האדום (עסקים המצויים ביישובי ספר) יהיו רשאים, לחילופין, לתבוע פיצויים במסגרת המסלול הכתום או המסלול הירוק, וכן עסקים שרשאים לתבוע פיצויים במסגרת המסלול הכתום יהיו רשאים לחילופין, לפי בחירתם, לתבוע פיצויים במסלול הירוק. עם זאת, לא ניתן לתבוע בשני מסלולים במקביל. זאת, למעט הפיצוי עבור שכר עובדים כאמור לעיל בעניין מסלול שכר עבודה עבור מעסיק מחוץ לאזור המיוחד, אשר מתאפשר במקביל למסלולים אחרים תוך ביצוע התחשבנות למניעת כפל פיצוי.

 

אנו עומדים לרשותכם לייעוץ בכל השאלות והסוגיות המתעוררות ונוסיף ונעדכן בהתפתחויות השונות.

בתקווה לימים שקטים,

מחלקת מסים ומחלקת דיני עבודה

הרצוג פוקס נאמן

 

חפשו לפי +