פורסמה להערות ותגובות: הצעת הוראה לחברות תשלומים, בעלי רישיון ייזום בסיסי ובעלי רישיון שירות מידע פיננסי בנושא הון עצמי, ביטוח או בטוחה אחרת

מרכז מדיה

פורסמה להערות ותגובות: הצעת הוראה לחברות תשלומים, בעלי רישיון ייזום בסיסי ובעלי רישיון שירות מידע פיננסי בנושא הון עצמי, ביטוח או בטוחה אחרת

4 ינואר 2024

לקוחות וידידים נכבדים,

נבקש להביא לתשומת ליבכם כי לפני מספר ימים פרסמה רשות ניירות ערך להערות הציבור הצעת הוראה המסדירה את מודל ההון הנדרש עבור פעילותם של חברות תשלומים ובעלי רישיון ייזום בסיסי לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, התשפ"ג-2023 ("חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום"), וכן דרישות ביטוח או פיקדון עבור חברה העוסקת או מבקשת לעסוק בשירות יזום בסיסי, שירות יזום מתקדם או שירות מידע פיננסי, באופן המתאים את האסדרה בתחום שירותי התשלום והמידע הפיננסי החוץ-בנקאים להוראות האסדרה האירופאית החלות על גופים מקבילים הפועלים באירופה בתחומי פעילות אלה.

בהוראה מוצע לקבוע מודל הון עצמי אשר יורכב משני רכיבים עיקריים:

(א) המרכיב הראשון הוא דרישת ההון הראשוני (Initial capital) למבקשי רישיון לשירותי תשלום או רישיון/אישור לייזום בסיסי, ודרישת הון שוטף (On-going) לבעלי רישיון/אישור, ומטרתו למדוד סיכונים ולתרגם אותם למונחים כספיים. מרכיב זה יחייב חברה המבקשת לעסוק בשירותי תשלום או בייזום  בסיסי להחזיק בעת הגשת הבקשה לרישיון או אישור, לפי העניין, בהון ראשוני כמפורט להלן¹:

 1. חברה המבקשת לעסוק בשירות להעברת תשלומים בלבד – הון ראשוני שלא יפחת מסכום של 80,000 ₪;
 2. חברה המבקשת לעסוק בשירות ייזום בסיסי או בשירות ייזום מתקדם – הון ראשוני שלא יפחת מסכום של 200,000 ₪;
 3. חברה המבקשת לעסוק בשירותי הנפקה של אמצעי תשלום וסליקה של פעולות תשלום, למעט שירות להעברת תשלומים – הון ראשוני שלא יפחת מסכום של 500,000 ₪;
 4. חברה המבקשת לעסוק בניהול חשבון תשלום – הון ראשוני שלא יפחת מסכום של 1,400,000 ₪.

 

יצוין כי חברת תשלומים שאינה בעלת רישיון למתן אשראי, ומבקשת לעסוק במתן אשראי אגב פעולת תשלום, תחזיק במועד הגשת בקשת הרישיון סכום הון ראשוני מזערי נוסף על האמור, בהתאם למדרגת צבר האשראי בה היא מסווגת לפי נספח 1 להצעת ההוראה (מדרגות אלו תואמות לדרישות ההון החלות על בעל רישיון למתן אשראי).

(ב) המרכיב השני הוא דרישת ההון עצמי (Own Funds) שנדרש בעל הרישיון להחזיק כנגד סכום דרישות ההון בסעיף (א) לעיל. מרכיב זה יחייב החזקת הון עצמי אשר לא יפחת, בכל עת, מהגבוה מבין הסכומים שלהלן:

 1. סכום ההון הראשוני כאמור בסעיף (א) לעיל;
 2. לעניין חברת תשלומים שעוסקת בהנפקה, סליקה והעברת תשלומים ואינה עוסקת בניהול חשבון תשלום – סכום ההון העצמי לא יפחת, בכל עת, מחיבור הסכומים של שיעור היקף הפעילות שלה, כמפורט בסעיף 8 להצעת ההוראה;
 3. לעניין חברת תשלומים העוסקת בניהול חשבון תשלום, סכום ההון העצמי, לא יפחת, בכל עת, מחיבור הסכומים, כדלהלן:
   • סכום ההון העצמי כאמור בסעיף 2 לעיל;
   • 2% מהיקף הפעילות לעניין שירות ניהול חשבון תשלום של חברת תשלומים.

 

בהתאם לאסדרה האירופאית מוצע לקבוע דרישות הון שונות לשירותים שונים. כך למשל, חברות שיעניקו אך ורק שירותי ייזום בסיסי או ייזום מתקדם ידרשו להחזיק הון ראשוני בלבד. חברות כאמור, מוצע שיידרשו לביטוח אחריות מקצועית או פיקדון כאמצעי משלים להון הראשוני.

בדומה למודלים יציבותיים מתקדמים, מוצע כי הרשות תוכל להורות לחברה מסוימת להחזיק הון עצמי נוסף הגבוה בשיעור שלא עולה על 20% מדרישות ההון על פי ההוראה, אם מצאה כי החברה אינה בעלת הון הולם.

בנספחי ההוראה מפורטות הדרישות לעניין הרכב ההון העצמי וכן סכומי הביטוח והפיקדון הנדרשים.

ניתן להעביר ההערות להצעת ההוראה עד ליום 28 בינואר, 2024.

לצפייה בהצעת ההוראה >> לחצו כאן

 

 

¹ חברה המבקשת לעסוק ביותר משירות אחד, תחזיק בעת הגשת הבקשה כאמור בסכום שלא יפחת מהגבוה מבין סכומי ההון הראשוני הרלוונטיים, בהתאם לסוגי השירותים אותם מבקשת החברה לספק ללקוחותיה.

 

למשרדנו מומחיות רבה וניסיון רב שנים בתחום השירותים הפיננסיים על כל גווניו. אנו מלווים ועוקבים אחר כל ההתפתחויות הרגולטוריות בתחום זה, מסייעים ומייעצים לגופים פיננסיים מובילים בישראל ובעולם.

נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע בכל סוגיה בתחומים אלה, לרבות בקשר עם הפרסום הנ"ל ועם מתן הערות לגביו, וכן בכל שאלה או הבהרה.

 

בברכה,

הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +