הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

פורסמה להערות הציבור טיוטת הוראה לחברות תשלומים לעניין שירות נלווה

מרכז מדיה

פורסמה להערות הציבור טיוטת הוראה לחברות תשלומים לעניין שירות נלווה

23 מאי 2024

לקוחות וידידים נכבדים,

נבקש להביא לתשומת ליבכם כי ביום 20 במאי, 2024 פרסמה רשות ניירות ערך להערות הציבור טיוטת הוראה לחברות תשלומים לעניין שירות נלווה ("טיוטת ההוראה"), המסדירה היבטים צרכניים ושמירה על ענייני הלקוחות ביחס למתן שירות נלווה על ידי חברת תשלומים. סעיף 22(ג) לחוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, התשפ"ג-2023 ("החוק") מתיר לחברת תשלומים, לצד עיסוקה העיקרי המוסדר בחוק, לעסוק במתן שירותי כספומט, המרת כספים אגב שירות תשלום, מתן אשראי אגב פעולת תשלום או שירות המנוי בחלק ב' לתוספת השביעית לחוק ("שירות נלווה"), כל זאת מבלי להידרש לרישיון נוסף בשל כך. בהתאם, סעיף 22 (ה) מסמיך את הרשות לקבוע הוראות הנוגעות לשירות הנלווה בכדי להבטיח את שמירת ענייני הלקוחות במכלול ההיבטים שעולים ממתן השירות הנלווה.

טיוטת ההוראה מסדירה בהתאם לסמכות זו, בין היתר, את הנושאים הבאים:

1. קביעת מדיניות

בהתאם לטיוטת ההוראה נדרש כי חברת תשלומים המעוניינת לתת אשראי אגב פעולת תשלום, תקבע  מדיניות אשראי צרכני שתכלול התייחסות לעניינים המפורטים בטיוטת ההוראה. המדיניות תידון ותאושר מדי שנה בדירקטוריון החברה.

2. שיווק, פרסום ואיסור הטעיה

טיוטת ההוראה מסדירה את האופן בו חברת תשלומים תנהג מול לקוחותיה בכל הנוגע לשיווק ופרסום שירותים נלווים וקובעת, בין היתר, איסור לעשות דבר העלול להטעות את לקוחותיה בפרסומת וכן בכל עניין מהותי בעסקה (כמפורט בטיוטת ההוראה) למתן שירות נלווה והכול במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת, ובכלל זה לאחר מועד כריתת החוזה למתן השירות הנלווה או שירות התשלום.

3. השפעה בלתי הוגנת

בהתאם לטיוטת ההוראה חל איסור על חברת תשלומים לפעול בדרך העלולה להוות השפעה בלתי הוגנת ובכך לפגוע ביכולת קבלת ההחלטות של לקוחותיה, בדבר רצונם להחליט האם להתקשר בעסקה עימה. בין היתר, מפרטת טיוטת ההוראה מעשים שנחשבים כהפעלת השפעה בלתי הוגנת לעניין זה.

4. איסור התניית שירות בשירות

טיוטת ההוראה אוסרת על חברת תשלומים להתנות מתן שירות, עיקרי או נלווה, בקניית נכס או שירות אחר, ממנה או מאדם אחר שהחברה ציינה, אלא אם מתקיים קשר עסקי סביר בין השירות המבוקש לבין קיום התנאי. לצד זאת, טיוטת ההוראה מאפשרת לחברת תשלומים להתנות מתן שירות עיקרי או נלווה, בקניית שירות או נכס אחר כחלק ממדיניות עסקית שקבעה וזאת בכפוף לאישור סגל הרשות את המדיניות האמורה.

5. חובת גילוי נאות במתן אשראי

  • הסכם למתן הלוואה בהתאם לטיוטת ההוראה, בעת מתן אשראי אגב פעולת תשלום על חברת התשלומים לגלות ללווה במסגרת הסכם למתן הלוואה, פרטים בדבר חוזה הלוואה, באמצעות טופס הגילוי המצורף לטיוטה. כמו כן, על חברת התשלומים לספק ללווה עותק מטיוטת הסכם ההלוואה לרבות טופס הגילוי וזאת תוך זמן סביר בטרם כריתת חוזה ההלוואה, באופן שיאפשר ללווה להבין את מהות העסקה.
  • לוח תשלומים בהתאם לטיוטת ההוראה, בכל עסקת הלוואה תמסור חברת התשלומים לידי הלווה, סמוך לאחר מועד חתימת ההסכם, לוח תשלומים הכולל את סכומי הפירעון של קרן ההלוואה, לפי הידוע במועד כריתת חוזה ההלוואה וכן פרטים נוספים כמפורט בטיוטת ההוראה.
  • מסירת פרטים בדבר יתרת הלוואהבהתאם לטיוטת ההוראה, נדרש כי חברת התשלומים תמסור לדרישת הלווה פרטים בדבר יתרת ההלוואה שנותרה לפירעון, בהפרדה בין מרכיבי הקרן למרכיבי הריבית נכון ליום הפקת הפרטים.
  • פיגורים – בהתאם לטיוטת ההוראה, במקום בו לווה פיגר בפירעון האשראי, על חברת התשלומים לשלוח הודעה על כך בסמוך למועד בו נוצר הפיגור. הצעת ההוראה מפרטת את הפרטים שנדרש לכלול בהודעת הפיגורים.

 

6. הוראות נוספות

טיוטת ההוראה כוללת הוראות נוספות בנושא מענה לפניות לקוחות, איסור התקשרות עם קטינים בעסקה למתן אשראי אגב פעולת תשלום ואיסור פרסום ושיווק לקטינים תוך הטעיה או ניצול גילם הצעיר, תמימותם או חוסר נסיונם.

ניתן להעביר ההערות לטיוטת ההוראה עד ליום 19 ביוני, 2024.

לצפייה בטיוטת ההוראה >> לחצו כאן 

למשרדנו מומחיות רבה וניסיון רב שנים בתחום השירותים הפיננסיים על כל גווניו. אנו מלווים ועוקבים אחר כל ההתפתחויות הרגולטוריות בתחום זה, מסייעים ומייעצים לגופים פיננסיים מובילים בישראל ובעולם.

נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע בכל סוגיה בתחומים אלה, לרבות בקשר עם הפרסום הנ"ל ועם מתן הערות לגביו, וכן בכל שאלה או הבהרה.

רגולציה פיננסית

מחלקת בנקאות ומימון

חפשו לפי +