מרכז מדיה

עדכונים לעניין חובות הון עצמי וביטוח וחובות הדיווח של בעלי רישיון מכח חוק הייעוץ

12 ינואר 2022

לקוחות ועמיתים יקרים,

ביום 19 בדצמבר, 2021 נכנסו לתוקפם תיקונים לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח) התשפ"ב-2021 ("תקנות הון עצמי וביטוח") ולתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (דוחות) התשפ"ב-2021 ("תקנות הדוחות").

בניגוד למצב עד כה אשר קבע סכומים קבועים לגבי הביטוח הנדרש מבעלי הרישיון, התקנות החדשות מעבירות את שיקול הדעת לבחינת הבטוחה לכיסוי חבות בשל מעשה או מחדל רשלני כלפי לקוח (ובתאגיד מורשה גם לכיסוי בשל מעילה באמון של עובדיו כלפי לקוח) לידי בעלי הרישיון (ובכלל זה הדירקטוריון). כפי שיפורט בהרחבה להלן, על בעל הרישיון להעמיד בטוחה נאותה לכיסוי חבותו באמצעות אחת או יותר מהחלופות הקיימות בחוק – ביטוח, ערבות בנקאית, פקדון ופקדון ניירות ערך, וזאת בהיקף שיקבע לפי שיקול דעתו ובהתחשב במאפייני פעילותו.

להלן הוראות התיקונים:

תקנות הסדרת העיסוק – הון עצמי וביטוח

נוסח התקנות החדש קובע כי בעל רישיון יערוך או יפקיד בטוחה לכיסוי חבותו בשל מעשה או מחדל רשלני כלפי לקוח. בתאגיד מורשה תכלול הבטוחה גם כיסוי בשל מעילה באמון של עובדיו כלפי לקוח.

על בעל הרישיון להעמיד בטוחה נאותה לכיסוי חבותו באמצעות אחת או יותר מהחלופות הקיימות בחוק – ביטוח, ערבות בנקאית, פקדון ופקדון ניירות ערך, וזאת בהיקף שיקבע לפי שיקול דעתו ובהתחשב במאפייני פעילותו. הדירקטוריון יאשר את נאותות הבטוחות בהתאם לנדרש בתקנות.

אחת לשנה לפחות יבחן בעל רישיון את התאמת הבטוחה למאפייני פעילותו ואת היקפה וכי היקף הבטוחה ותנאיה עומדים בהוראות התקנות. בתאגיד מורשה יאשר הדירקטוריון כי בחן את הבטוחה כאמור.

הוראות לעניין הבטוחות השונות

1. בעל רישיון שבחר בביטוח כבטוחה
ביטוח הנערך כבטוחה יכסה תביעות בשל אירועים שאירעו בתקופת הפוליסה, גם אם הוגשו בתוך שנה מתום תקופת הפוליסה.

2. בעל רישיון שבחר בפיקדון, או פיקדון ניירות ערך למשמרת לצורך בטוחה
בעל רישיון שבחר בפיקדון, או פיקדון ניירות ערך למשמרת לצורך בטוחה יפקידו בחשבון נאמנות של עורך דין או רואה חשבון לטובת לקוחות בעל הרישיון מזמן לזמן. פיקדונות כאמור לא יהיו ניתנים לשעבוד או למשיכה אלא לפי האמור בתקנות. פיקדון, ו/או פיקדון ניירות ערך למשמרת וערבות בנקאית הניתנים כבטוחה, יהיו בתוקף למשך שנה מיום שחדל בעל הרישיון לפעול במסגרת הרישיון.

3. בעל רישיון שבחר בערבות בנקאית לצורך בטוחה
ערבות בנקאית לצורך בטוחה תהיה על שם עורך דין או רואה חשבון שיהיה נאמן לטובת לקוחות בעל הרישיון. הערבות הבנקאית תהיה בלתי מותנית, להנחת דעתו של עורך הדין או רואה החשבון, ולא תהיה ניתנת לביטול או לחילוט אלא לפי תנאים הקבועים בתקנות.

חובות דיווח

תאגיד מורשה ידווח על שינוי מהותי באחד או יותר מהפרטים לעניין: (א) הבטוחות שהפקיד (ובכלל זה סכום או שווי הבטוחה); (ב) עורך הדין או רואה החשבון שבחשבון הנאמנות שלו הופקד הפיקדון או פיקדון ניירות ערך למשמרת או עורך הדין או רואה החשבון שהערבות הבנקאית הינה על שמו ומשמש כנאמן לטובת לקוחות בעל הרישיון; (ג) שם המבטח, סוגי ומאפייני הבטוחות ומאפיינים הקשורים לפעילות התאגיד לעניין הבטוחות.

כמו כן, נעדכן כי בהתאם לשינויים שחלו במדד, סכום ההון העצמי של בעל רישיון שהוא חברה לא יפחת, בכל עת, מסכום של 275,000 ש"ח.

לנוסח התקנות החדש >> לחצו כאן

 

תקנות הסדרת העיסוק – דוחות

תאגיד מורשה ייתן גילוי על פרטי הבטוחה לא יאוחר מיום 21 בחודשים ינואר, אפריל, יולי ואוקטובר בכל שנה.

במסגרת הדוח הרבעוני ללקוח, מנהל תיקים יכלול בהערת שוליים בדוח גילוי בדבר קביעת בטוחה, וכן הפניה לדיווח שעשה לפי תקנה 8א לתקנות הביטוח; הרשות תפרסם נוסח לדוגמה לגילוי האמור באתר האינטרנט שלה.

כמו כן, בהתאם לתיקון, מפרטות התקנות את הנוסח החדש של הדוח הרבעוני ללקוח שעל מנהל תיקים להמציא ללקוח אחת לרבעון.

לנוסח התקנות החדש >> לחצו כאן

משרדנו מלווה מספר רב של גופים הפועלים בתחום הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות ועוקב אחר ההתפתחויות הצפויות באסדרת התחום. הנכם מוזמנים לעמוד אתנו בקשר על מנת לדון בתיקונים השונים.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל עניין.

הרצוג פוקס נאמן

 

ליאת מיידלר | שותפה
ראש רגולציית שוקי הון וניירות ערך
maidlerl@herzoglaw.co.il

 

לימור תשובה | עו"ד
רגולציית שוקי הון וניירות ערך
tshuval@herzoglaw.co.il

חפשו לפי +