מרכז מדיה

עדכון לקוחות | חוק המידע הפלילי ותקנת השבים 2019

12 יולי 2022

עמיתים ולקוחות יקרים,

היום, 12 ביולי 2022 – לאחר מספר תיקונים ודחיות – נכנס לתוקף חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019 ("חוק המידע הפלילי").

חוק המידע הפלילי מחליף ומבטל את חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981, והוא כולל מספר שינויים מהותיים המתייחסים לאפשרותו של מעסיק לדרוש מידע פלילי מעובד או ממועמד לעבודה, וככל שזה הגיע לידיו, להסתמך עליו בקבלת החלטה ביחס לאותו עובד או מועמד.

כך, השינויים המשמעותיים ביותר למעסיקים בחוק המידע הפלילי כוללים, לצד האיסור הקיים (ככלל, למעט חריגים הקבועים בחוק) על גישה למרשם הפלילי ועל דרישת מידע פלילי מן המרשם הפלילי בעניינו של אדם, במישרין או בעקיפין, גם איסור על דרישת מידע פלילי בדרך של תצהיר ו/או שאלון בכתב על ידי מי שאינו זכאי לקבלו מן המרשם על פי דין.

חוק המידע הפלילי אף קובע כי אדם אינו חייב לגלות מידע פלילי על עצמו למי שאינו זכאי לקבל את המידע לפי הוראות החוק, וכן כי הוא לא יישא באחריות פלילית או אחרת על הימנעותו מלמסור מידע כאמור.

עוד אוסר חוק המידע הפלילי שקילת מידע פלילי (לרבות מידע שהמעסיק קיבל שלא מן המרשם הפלילי, כגון מידע שהתקבל מרשתות חברתיות ומאגרי מידע פומביים) והבאתו בחשבון במסגרת תהליך קבלת החלטות, כגון בקבלת מועמד לעבודה.

דרישת מידע פלילי או שקילת מידע פלילי בניגוד להוראות החוק עלולה לחשוף את המעסיק לסנקציה פלילית.

עם זאת, חוק המידע הפלילי מותיר מספר סוגיות פתוחות, וערב כניסתו לתוקף מונחות על שולחן הכנסת מספר הצעות חוק לתיקונו, לרבות ביחס להוראות שנסקרו לעיל, כך שיתכן כי טרם נאמרה המילה האחרונה בעניין.

מכל מקום, מדובר בשינוי חקיקה אשר מחייב בחינה של הפרקטיקות הקיימות בתהליכי גיוס ובחינת עובדים במקומות עבודה.

לאור כניסתו של חוק המידע הפלילי לתוקף היום והעובדה שפרקטיקות מסויימות נאסרו בו במפורש, כגון דרישת מידע פלילי באמצעות תצהיר או שאלון, מומלץ להכירו ולהיערך לאופן יישומו במקום העבודה באופן מיידי.

כתמיד, אנו נשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה ולסייע לכם בהיערכות להפנמת הוראות החוק. 

מחלקת דיני עבודה
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +