מרכז מדיה

עדכון לקוחות- הקלת המגבלות במקומות העבודה

17 מרץ 2021

עמיתים ולקוחות יקרים,

נוכח המשך מגמת הירידה בהיקף התחלואה מנגיף הקורונה, קיבלה הממשלה החלטה במסגרתה תוקנו התקנות הנוגעות למגבלות המוטלות על הפעילות במקומות העבודה.

בהתאם לתיקון לתקנות, החל ממחר, 18 במרץ 2021, יחולו השינויים הבאים –

  • ביטול חובת מדידת חום – במהלך השנה האחרונה הוטלה על מעסיקים חובה להסדיר ביצוע מדידת חום לעובדים הנכנסים למקום העבודה. חובה זו בוטלה. בשים לב לעמדה, שקיבלה תוקף בפרסומים של הרשות להגנת הפרטיות, לפיה אין לנקוט באמצעים שיש בהם משום פגיעה בפרטיות ושאינם מתחייבים מהוראות הדין, הרי שיש להימנע ממדידת חום לעובדים בכניסה למקום העבודה, גם במקרים בהם רוצה המעסיק לנקוט באמצעי זה "למען הזהירות".

 

  • אכילה במקום העבודה – במסגרת התיקון לתקנות בוטלה ההוראה לפיה אכילה או שתיה תתבצע, ככל האפשר, בחדרו הקבוע של העובד. תחת זאת נקבעו הוראות המאפשרות שימוש בחדרי אוכל במקומות העבודה.​

    ככל שמדובר בחדר אוכל הממוקם בשטח פתוח, יש לוודא כי קיים מרחק של שני מטר בין שולחן לשולחן.
    ככל שמדובר בחדר אוכל הממוקם בחלל סגור
    , יש לאפשר איסוף עצמי של האוכל לכלל העובדים. השימוש בחדר האוכל יותר לבעלי "תו ירוק". התפוסה בחדר האוכל הממוקם בחלל סגור לא תעלה על 75% מהתפוסה המרבית המותרת ובלבד שמספר האנשים לא יעלה על 100. יש לוודא כי קיים מרחק של שני מטר בין שולחן לשולחן ולהציב סדרן שיוודא שמירת מרחק בכל עת. כמו כן יש להקפיד על תנאים תברואתיים ושמירה על היגיינה בהתאם להוראות המנהל.

 

  • קיום כנסים מקצועיים – בהתאם לתיקון לתקנות ניתן לקיים במקום העבודה השתלמויות וכנסים לעובדים בעלי "תו ירוק" הכוללים הרצאות, ובלבד שתתאפשר גם השתתפות מרחוק באמצעי מקוון. לא ניתן לקיים בשלב זה השתלמויות וכנסים הדורשים השתתפות פעילה של העובדים. ביחס לקיום כנסים קיימות הוראות שונות הנוגעות לתפוסה המרבית האפשרית ולהגבלות נוספות, לרבות הבחנה בין כנסים בהם מוגש מזון לבין כנסים בהם לא מוגש מזון. למעסיקים המבקשים לקיים השתלמויות וכנסים מוצע לפנות לקבלת ייעוץ נקודתי בכל הנוגע לעמידה בהנחיות הקבועות בתקנות.בכל הנוגע להתקהלות במקום העבודה שאינה לצורך קיום כנסים והשתלמויות, המגבלה נכון להיום עומדת על 50 אנשים בשטח פתוח ו-20 אנשים במבנה, אלא אם כן נדרשת התקהלות של מספר גדול יותר של אנשים, בהתאם לצרכי העבודה ובהתאם לתקנות.

 

  • חדרי כושר – תותר פתיחתם  של חדרי כושר וסטודיו במקומות העבודה, כאשר בהקשר זה יחולו ההגבלות הכלליות הנוגעות לפעילותם של חדרי כושר. כניסת העובדים לחדר הכושר תותר לבעלי "תו ירוק" ובתיאום מראש בלבד.

 

*******

מעבר לתיקון לתקנות הנוגע למגבלות במקומות העבודה, אנו מבקשים לעדכן כי בהתאם לתיקון לחוק הביטוח הלאומי מתאריך 16 במרץ 2021, נקבע פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי למעסיקים בגין עובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום. זאת, בכל הנוגע לעובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום של חודש קלנדרי אחד לפחות, בתקופה שמיום 1 באפריל 2020 ועד ליום 30 באפריל 2021 (כאשר שר האוצר יכול להאריך את התקופה עד 30 ביוני 2021).

אנו מוסיפים לעמוד לרשותכם לכל שאלה.

מחלקת דיני עבודה
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +