מרכז מדיה

מכתב המפקח על הבנקים – פעילות המערכת הבנקאית מול איחוד האמירויות הערביות

1 נובמבר 2020

לקוחות וידידים יקרים,

בהמשך לחתימת חוזה השלום "הסכמי אברהם לשלום" בין מדינת ישראל ובין איחוד האמירויות בספטמבר, אשר כלל התייחסות לפרוטוקול שנחתם בין איחוד האמירויות ("האמירויות") ומדינת ישראל ב-1 לספטמבר 2020 שעניינו קידום הקשרים הכלכליים בין המדינות ובכלל זאת נושא השירותים הבנקאיים, פרסם בנק ישראל לאחרונה חוזר לבנקים בישראל, ובו הנחיות לבנקים בדבר ביצוע פעולות בנקאיות ומתן שירותים בנקיים אל מול איחוד האמירויות וגופים מהאמירויות ("ההנחיות").

אנו סבורים כי פרסום ההנחיות מעיד על הרצון ליתן הנחיה מעשית ולאפשר את ישום כוונת הצדדים המוצהרת לקדם את שיתוף הפעולה בשירותים פיננסיים, ולהסיר מכשולים פיננסיים להשקעות.

במקביל למתן אפשרות לביצוע פעולות בנקאיות מול האמירויות, ההנחיות מזכירות לבנקים באופן פורמלי, כי איחוד האמירויות עדיין נחשבת לטריטוריה בסיכון גבוה להלבנת הון ומימון טרור, ומנחה את הבנקים לבחון בזהירות ולנהל את הסיכונים בעסקיהם מול האמירויות. בנוסף, ההנחיות כוללות מעין תנאי "נמל מבטחים" (המתייחסים בין היתר, לצדדים לעסקה, מטבע העסקה והמוסדות הפיננסיים המעורבים) אשר קיומם יוצר, לדעת בנק ישראל, "סביבת פעילות מופחתת סיכון לביצוע העברות כאמור או פעילות הכרחית לביצוע סחר כגון העמדת ערבויות ומכתבי אשראי" (בכפוף לתנאים הרגילים החלים על הבנקים בהקשר של מניעת הלבנת הון ומימון טרור בקשר עם פעילות מסוג זה).

ההנחיות ממשיכות ומציינות כי אין בהן כדי למנוע מתאגיד בנקאי להציע ללקוחותיו, בהתאם לשיקול דעתו, שירותים נוספים הקשורים בפעילות מול איחוד האמירויות הערביות, לרבות בנקאות קורספונדנטים.

עם זאת, מבהירות ההנחיות כי למיטב בדיקתו של בנק ישראל "הפעילות המסחרית והפיננסית באיחוד האמירויות היא בעלת מורכבות גבוהה, הנובעת בין היתר ממרכיבי הסיכון המובנה במדינה". כתוצאה, ממליץ בנק ישראל כי הבנקים הישראליים יפעלו "בזהירות ובאופן מדורג" תוך הקצאת משאבים מתאימים ללימוד הסביבה ה"מגוונת ומאתגרת", היכרות עם המוסדות הפיננסיים הרלבנטיים, וביצוע בקרות שוטפות.

אנו סבורים כי לפחות בעתיד הקרוב, תהיה הפעילות הבנקאית אל מול האמירויות דרך מערכת הבנקאות המקומית מוגבלת לסוגי הפעילות המכוסים על ידי תנאי "נמל המבטחים" כמפורט בהנחיות. צריך יהיה לבחון כיצד יפעלו הבנקים המקומיים ביחס לבקשות למתן שירותים בנקאיים כגון פתיחת חשבונות לחברות בנות של גופים מהאמירויות או העברות כספים במטבע ישראלי.

עם זאת, מדובר בצעד ראשון חיובי, הפותח את השערים לתחילתן של העסקאות הבסיסיות הדרושות לשם יישומה המעשי של כוונת הצדדים שבאה לידי ביטוי בחתימת הסכמי השלום.

למכתב המפקח על הבנקים >> לחצו כאן

נשמח לייעץ ולסייע בכל נושא.

הרצוג פוקס נאמן

 

עירית רוט | שותפה 
מחלקת בנקאות ומימון

rothi@herzoglaw.co.il

 

דניאל רייזנר | שותף
​מסחר ומשפט בין לאומי וביטחון פנים

reisnerd@herzoglaw.co.il

חפשו לפי +