מרכז מדיה

מבזק עדכונים וברכת חג שמח

4 אפריל 2023

לקוחות וידידים יקרים,

בפרוס עלינו חג הפסח, קיבצנו עבורכם מספר עדכונים מהעת האחרונה בתחום דיני העבודה:

א. העלאת שכר המינימום לסכום של 5,571.75 ש"ח החל מיום 1 באפריל 2023

• חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 ("חוק שכר מינימום") קובע את זכאותם של עובדים לשכר שלא יפחת משכר המינימום הקבוע בחוק. תכליתו של חוק שכר מינימום היא להבטיח רמת חיים יחסית מינימלית לכל עובד. מדובר בחוק קוגנטי אשר לא ניתן להתנות עליו. גובה שכר המינימום החודשי משליך על גובה שכר המינימום היומי והשעתי.

• ביום 23 במרץ 2023 חתם שר העבודה על צו לפיו שכר המינימום החודשי יעלה החל מיום 1 באפריל 2023 לסכום של 5,571.75 ש"ח (במקום שכר מינימום חודשי של 5,300 ש"ח אשר היה בתוקף החל מחודש דצמבר 2017).

• לפיכך, תשומת ליבכם כי החל מיום 1 באפריל 2023 יש לעדכן את שכר העובדים אשר משתכרים שכר מינימום. כמו כן, מומלץ לבחון האם העלייה בשכר המינימום משליכה על התקשרויות עם נותני שירותים (לדוגמה: בתחומי הניקיון, השמירה וההסעדה).

> לנוסח הצו שפורסם ברשומות >> לחצו כאן

ב. עדכון סכומי העיצומים הכספיים המוטלים מכוח החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011

• החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011 ("החוק להגברת האכיפה"), נועד להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני העבודה, בין היתר באמצעות הליך מנהלי מכוחו רשאי משרד העבודה להטיל עיצום כספי על מעסיקים ועל מזמיני שירות אשר הפרו זכויות עובדים. התוספת השנייה לחוק כוללת שלוש רשימות של חוקים, שהפרתם חושפת את המעסיק לקנסות ומפרטת את שיעור הקנסות שניתן להטיל על המעסיק בגין הפרתם.

• בעקבות עלייה בשיעור המדד שפורסם בחודש דצמבר 2022 לעומת המדד שפורסם בחודש יוני 2012 (מועד כניסתו לתוקף של החוק להגברת האכיפה), סכומי העיצום הכספי הקבועים בסעיף 3 לחוק להגברת האכיפה עודכנו החל מיום 1 בינואר 2023, כדלקמן:

סעיף בחוק להגברת האכיפה פירוט גובה עיצום כספי מעודכן – עסק גובה עיצום כספי מעודכן – יחיד
3(1) בשל הפרת הוראה המנויה בחלק א' לתוספת השנייה 5,500 ש"ח 2,750 ש"ח
3(2) בשל הפרת הוראה המנויה בחלק ב' לתוספת השנייה 21,990 ש"ח 10,990 ש"ח
3(3) בשל הפרת הוראה המנויה בחלק ג' לתוספת השנייה 38,480 ש"ח 19,240 ש"ח

 

ג. פרסום דו"ח פערי שכר בין עובדות לעובדים עד ליום 1 ביוני 2023

• בחודש אוגוסט 2020 עדכנו אתכם ביחס לתיקון שנערך בחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו-1996 ("חוק שכר שווה"), שהטיל חובה על מעסיק ציבורי וכן על כל מי שמעסיק מעל 518 עובדים לפרסם דו"ח שנתי המפרט את פערי השכר הממוצע בין גברים ונשים.

• בהקשר זה נקבע כי על המעסיק להפיק דו"ח פנימי, הכולל בין היתר נתונים מפורטים בדבר השכר הממוצע לחודש של עובדות ועובדים, לפי פילוח, תוך פירוט פערי השכר באחוזים בכל קבוצת עובדים. כמו כן, על המעסיק לפרסם לציבור דו"ח פומבי, הכולל נתונים כלליים בדבר פערי השכר הממוצע בין עובדות לעובדים באחוזים. זאת, בהתבסס על הדו"ח הפנימי, ובלבד שאין במסירת המידע הפרה של כל דין אחר. את הדו"חות ביחס לשנת 2022 יש לערוך ולפרסם עד ליום 1 ביוני 2023.

מעסיקים המבקשים להיערך לקראת עריכת הדו"חות מוזמנים לפנות לקבלת ייעוץ פרטני.

> עדכון לקוחות – תיקון מס' 6 לחוק שכר שווה (חודש אוגוסט 2020)
עדכון לקוחות – הנחיות בנוגע לדו"ח פערי שכר בין עובדות לעובדים (מיום 9 ביוני 2021)
עדכון לקוחות – חברות ציבוריות נדרשות לפרסם לציבור דו"ח בדבר פערי השכר בין עובדות לעובדים (מיום 21 בפברואר 2022)

ד. הקפאת כניסתו לתוקף של נוהל הטיפול בקביעת תנאים לעניין תיחום גיאוגרפי ועיסוק ברישיונותיהם של מבקשי מקלט ומסתננים

• בחודש יוני 2022 פרסמה רשות האוכלוסין וההגירה את "נוהל הטיפול בקביעת תנאים לעניין תיחום גיאוגרפי ועיסוק ברישיונותיהם של מבקשי מקלט ומסתננים" (מס' 10.1.0025), שתוקן ביום 31 באוגוסט 2022 ("הנוהל").

• מטרת הנוהל היא לאסור על העסקת מסתננים או מבקשי מקלט, המחזיקים רישיון ישיבה לפי סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 (שאינו רישיון עבודה), ב-17 ישובים (בהם אור יהודה, אזור, אילת, אשדוד, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, כפר שמריהו, נתניה, פתח תקווה, קריית אונו, רמת השרון ותל אביב-יפו). זאת, תוך קביעת סייגים לתחולת המגבלה הגיאוגרפית על מסתננים או מבקשי מקלט על פי הקריטריונים שנקבעו: ענף תעסוקה, גיל ונסיבות פרטניות.

• בשלב זה כניסת הנוהל לתוקף נדחתה בשל הליך ערעור תלוי ועומד בבית המשפט העליון.

כתמיד, נוסיף לעדכן אתכם באופן שוטף בהתפתחויות ולסייע לכם בהיערכות להפנמת הוראות הדין והפסיקה.
אנו מאחלים לכם ולבני משפחותיכם חג פסח שמח.

מחלקת דיני עבודה
הרצוג פוקס נאמן

 

חפשו לפי +