מרכז מדיה

הקצאת היתרים להעסקת 3,000 עובדים זרים בענף התעשייה

16 נובמבר 2023

לקוחות וידידים יקרים,

אנו מבקשים להביא לידיעתכם כי במטרה לאפשר העסקת עובדים זרים בתעשייה הישראלית, הוחלט בממשלה לאשר הקצאתם של עד 3,000 עובדים זרים לתעשייה בשתי פעימות. תוקף ההיתרים שינתנו במסגרת ההקצאה הראשונה יהיה עד ליום 31 בדצמבר 2026.

הגשת בקשה תתאפשר לחברות ישראליות בענף התעשייה המבקשות להעסיק עובדים מקצועיים ובלתי מקצועיים במקצועות הנמצאים במחסור בהתאם לנוהל רשות האוכלוסין וההגירה בנושא.

תקרת ההיתרים למעסיק תעמוד על מכסה של עד 10% עובדים זרים מכלל המועסקים הישראלים בחברה (לצורך חישוב זה, מספר העובדים הזרים המקסימלי לפי החישוב האמור, יעוגל למספר השלם הקרוב ביותר), כאשר חברה המעסיקה עד 20 עובדים תוכל לבקש היתר להעסקת עד 2 עובדים זרים.

הבשורה במסגרת ההקצאה האמורה הינה בתחום תנאי שכר בסיס שהינם אטרקטיביים משמעותית למעסיק מאשר במסגרת הסדרים קודמים. הסדרי השכר מחולקים ל- 4 קבוצות כדלקמן:

קבוצה א' הנדסאים וטכנאים – שכר שלא יפחת מ- 130% מהשכר הממוצע במשק למשרת שכיר.

קבוצה ב' עובדים מקצועיים – שכר שלא יפחת מ- 110% מהשכר הממוצע במשק למשרת שכיר.

קבוצה ג' מפעילי מכונות – שכר שלא יפחת מ- 85% מהשכר הממוצע במשק למשרת שכיר.

קבוצה ד' עובדים בלתי מקצועיים – שכר שלא יפחת מ- 60% מהשכר הממוצע במשק למשרת שכיר.

  • השכר הממוצע במשק למשרת שכיר נכון לשנת 2023 הינו 11,730 ש"ח.

עד 60% מההיתרים יוקצו לקבוצות א', ב' ו- ג' וההקצאה לקבוצה ד' תהיה לעד 40% מסך העובדים הזרים לתעשייה בכל הקצאה.

ההיתר להעסקת עובדים זרים במסלול זה יינתן רק לעובדים ממדינות אשר התל"ג שלהן (מתוקנן לכח הקנייה) גבוה או שווה לתל"ג בישראל – בהתאם לרשימה שפורסמה בנושא.

את הבקשות לקבלת המלצה מאת משרד הכלכלה והתעשיה לשם קבלת היתרים להעסקת עובדים זרים במסלול המתואר יש להגיש עד ליום 30 בנובמבר 2023.

אנו עומדים לרשותכם לייעוץ בכל השאלות והסוגיות המתעוררות בנושא זה ונשמח לסייע לכם בהגשת הבקשות לקבלת ההמלצות ממשרד הכלכלה והתעשייה.

 

 

בתקווה לימים שקטים,

מחלקת דיני עבודה

הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +