הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

הקלות בכללי הממשל התאגידי החלים על חברות ציבוריות ישראליות שניירות הערך שלהן נסחרים בבורסות זרות

מרכז מדיה

הקלות בכללי הממשל התאגידי החלים על חברות ציבוריות ישראליות שניירות הערך שלהן נסחרים בבורסות זרות

14 מרץ 2024

לקוחות וידידים נכבדים,

אנו מבקשים לעדכן אתכם כי ביום 12 במרץ 2024 פורסם ברשומות תיקון לתקנות החברות (הקלות לחברות שניירות ערך שלהן רשומים למסחר בבורסה מחוץ לישראל), אשר נועד להקל את הנטל על חברות ישראליות הנסחרות בבורסות זרות ברחבי העולם, לרבות חברות דואליות (חברות הנסחרות הן בבורסות זרות והן בתל אביב).

בין היתר, התיקון כולל הקלות בקשר עם ההליך הנדרש לביצוע רכישה חוזרת של מניות (share buy-back); העלאת שיעור ההחזקות המינימלי לבעל מניות כתנאי לזכותו לבקש לכנס אסיפה או לכלול מועמד לכהונה בדירקטוריון בסדר היום של אסיפה כללית; הקלות לעניין אופן הודעה על קיומו או העדרו של ענין אישי בכתב הצבעה; הקלות לעניין מועד ואופן פרסום הודעה על קיומה של אסיפה כללית ואופן עריכת כתבי הצבעה; וכן הקלות לעניין קביעת המועד הקובע לזכאות של בעל מניות להשתתף באסיפה כללית.

במסגרת התיקון לתקנות, נקבעו בין היתר ההקלות הבאות:

 1. הקלה לעניין דרישת בעל מניות לכלול או להסיר מועמד לכהונה בדירקטוריון בסדר היום של אסיפה כללית – הועלה שיעור ההחזקות המינימלי הדרוש לצורך הצעת מועמד על ידי בעל מניות לכהונה בדירקטוריון (או הסרת מועמד מכהונה בדירקטוריון), כך שהרף כאמור יעמוד על 5% לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, לעומת רף של 1% הקבוע בחוק החברות, הן בחברות חו"ל והן בחברות דואליות.
 2. הקלה לעניין דרישת בעל מניות לכינוס אסיפה מיוחדת – הועלה שיעור ההחזקות המינימלי הדרוש מבעל מניות לכינוס אסיפה מיוחדת מרף של 5% מההון המונפק ו-1% מזכויות ההצבעה בחברה, או רף של 5% מזכויות ההצבעה, לרף של 10% מההון המונפק בחברה ו-1% מזכויות ההצבעה בחברה, או רף של 10% מזכויות ההצבעה בחברה, הן בחברות חו"ל והן בחברות דואליות, וזאת כאשר דין מדינת החוץ כפי שהוא חל על חברות שהתאגדו באותה מדינה אינו דורש שיעור החזקות הנמוך מ-10% לצורך כינוס אסיפה.
 3. הקלה לעניין חלוקה בדרך של רכישה עצמית (buy-back) שאינה מקיימת את מבחן הרווח – חברות הנסחרות רק בחו"ל (חברות חו"ל) וחברות דואליות רשאיות לבצע חלוקה בדרך של רכישה עצמית של מניות החברה (buy-back) שאינה מקיימת את מבחן הרווח, מבלי לפנות לבית המשפט. הקלה זו כפופה להתקיימותם של מספר תנאים: (א) החלוקה עומדת במבחן יכולת הפירעון; (ב) החברה הודיעה לנושיה המהותיים ולנושיה המובטחים על כוונתה לבצע חלוקה; (ג) ההודעה פורסמה באתר האינטרנט של החברה; ו- (ד) לא הוגשה לבית המשפט התנגדות על-ידי נושה. ככל שתוגש התנגדות לביצוע החלוקה בידי נושה כלשהו, החברה תידרש לקבל אישור מבית המשפט לחלוקה.
 4. הקלה לעניין חובות דיווח – צומצמו חובות הדיווח של חברות חו"ל לרשם החברות. כך למשל, חברות חו"ל וחברות דואליות לא יצטרכו לדווח לרשם החברות בין היתר על שינויים בתקנון, הגדלת או הקטנת ההון הרשום, הקצאה והעברה של מניות ודוח שנתי.
 5. הקלה לחברות ללא בעל שליטה – הורחב הפטור כך שההקלות בכללי ממשל תאגידי שחלו רק על חברות ללא בעל שליטה שנסחרו בבורסות מסוימות, יחולו על חברות שנסחרות בכל בורסה בעולם. הקלות כאמור כוללות הקלות ביחס להרכבי וועדת הביקורת והתגמול, וכן ביחס למינויים של דירקטורים חיצוניים לחברה.
 6. הקלה לעניין המועד הקובע – הורחבה ההקלה בדבר המועד הקובע לעניין השתתפות והצבעה באסיפה הכללית, באופן שמאפשר לקבוע מועד קובע שחל עד שישים (60) יום לפני מועד האסיפה (חלף 40 ימים). בנוסף, בוטלה ההוראה לגבי חברות דואליות, שלפיה, בכל מקרה ההודעה על האסיפה הכללית חייבת להיות מפורסמת לפני המועד הקובע.
 7. הקלה לעניין הצעת רכש – הורחב הפטור מהוראות חוק החברות הנוגעות להסדרת רכישת שליטה בחברה באמצעות הצעת רכש מיוחדת, כך שתחול גם על חברות דואליות, בנוסף לחברות חו"ל. יצוין, כי הקלה זו חלה רק אם לפי דין מדינת החוץ קיימת הגבלה על רכישת השליטה בשיעור מסוים בחברה, כך שההקלה אינה חלה על חברות שנסחרות בארה"ב.
 8. הקלה לעניין הצבעה בכתב – חברות חו"ל וחברות דואליות פטורות מתחולת ההוראות הנוגעות להצבעה בכתב והודעות עמדה, ובלבד שהן מצייתות לדין במדינת החוץ כפי שהוא חל על חברה שהתאגדה באותה מדינה בעניין המצאת כתבי הצבעה, הצבעה וייפוי כוח. מובהר כי על ההקלה חלה גם על כתבי עמדה.
 9. הקלה לעניין אופן ההודעה על קיומו או העדרו של עניין אישי התווספה הוראה שמאפשרת לבעלי מניות בחברת חו"ל ובחברה דואלית להודיע על היעדר עניין אישי באמצעות חתימה על כתב הצבעה עליו יצוין במפורש כי חתימה כאמור מהווה הצהרה כי לבעל המניה אין עניין אישי. בנוסף, ניתן יהיה להודיע על קיומו של עניין אישי גם שלא על גבי כתב הצבעה.
 10. הקלה לעניין הצעה פרטית מהותית – הורחב הפטור מהוראות חוק החברות באשר לאישורים הנדרשים להצעה פרטית מהותית, כך שיחול גם על חברות דואליות, בנוסף לחברות חו"ל. לצד זאת, הפטור הותנה בכך שהחברה תקיים את הדרישות לפי הדין הזר כפי שהוא חל על חברות שהתאגדו באותה מדינה (כך שהחברה יכולה לבחור איזה הוראות דין לקיים באופן שלא יווצר וואקום רגולטורי).
 11. הקלה לעניין דירקטור בלתי תלוי- הורחב הפטור כך שההקלות לעניין סיווג דירקטור כבלתי תלוי יחולו על חברות שנסחרות בכל בורסה בעולם. בהתאם להקלה זו, בתנאים מסוימים ועדת הביקורת רשאית לראות דירקטור עצמאי או בלתי תלוי לפי דין מדינת החוץ כדירקטור בלתי תלוי גם לצורך חוק החברות.

 

למשרדנו מומחיות רבה בתחום דיני ניירות ערך ודיני חברות, בפרט בקשר עם ליווי שוטף וייעוץ לחברות שניירות הערך שלהן נסחרים בבורסות זרות. נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה בתחומים אלו, וכן בכל שאלה או הבהרה.

מחלקת חברות וניירות ערך

הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +