מרכז מדיה

החוק להסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום אושר בקריאה שניה ושלישית בכנסת

30 מאי 2023

לקוחות וידידים נכבדים,

נבקש להביא לתשומת ליבכם כי ביום 22 במאי, 2023, אושרה בקריאה שניה ושלישית בכנסת, הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023 ("הצעת חוק התוכנית הכלכלית").

במסגרת אישור הצעת חוק התוכנית הכלכלית, אושר אף חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, התשפ"ג-2023 ("החוק"), אשר מטרתו אסדרת הרישוי והפיקוח על מתן שירותי תשלום בידי גופים חוץ-בנקאיים ושירותי ייזום תשלום. החוק צפוי להיכנס לתוקף שנה אחרי פרסומו בנוסח רשמי ברשומות, אשר צפוי להיות בימים הקרובים.

השירותים המאוסדרים תחת החוק כוללים את השירותים הבאים: ניהול חשבון תשלום; הנפקה של אמצעי תשלום; סליקה של פעולת תשלום; וכן שירות ייזום תשלום (במונחים כלליים – ייזום הוראת תשלום, בחשבון תשלום המנוהל בידי מנהל חשבון תשלום, לבקשת הלקוח-המשלם) ("שירותי תשלום וייזום תשלום").

אנא ראו מטה סיכום תמציתי של חלק מההוראות המוצעות במסגרת החוק:

רישוי

 • חובת רישיון או אישור. ככלל, גופים המספקים שירותי תשלום או שירותי ייזום תשלום יפוקחו על-ידי רשות ניירות ערך ("הרשות") ויידרשו לקבל רישיון חברת תשלומים או רישיון/אישור ייזום בסיסי (לפי העניין) לצורך מתן השירותים.

סוגים מסוימים של גופים בעלי רישיון פיננסי ישראלי, לפי העניין, המבקשים לעסוק בשירות ייזום בסיסי או בשירות ייזום מתקדם (כהגדרת מונחים אלו בחוק), יידרשו לקבל אישור מאת המאסדר העיקרי הרלוונטי שלהם, ויפוקחו בהתאם להוראות החוק, על ידו ("בעלי אישור").

 

 • פטורים. ככלל, חובת הרישוי לא תחול ביחס לסוגים מסוימים של גופים. אלה כוללים, בין היתר, תאגידים בנקאיים וכן בעלי רישיון "נותן שירותי תשלום יציבותי" לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 ("חוק הבנקאות"). קטגוריה אחרונה זו, כוללת את שלוש חברות כרטיסי האשראי הישראליות הגדולות (ישראכרט, מקס וכאל) שיישארו תחת הפיקוח של בנק ישראל ויקבלו רישיון של "נותן שירותי תשלום יציבותי" לפי חוק הבנקאות, חלף רישיון ה-"סולק" הקיים שלהם. בנוסף, מוצע להסמיך את שר האוצר באישור ועדת הכלכלה, לקבוע גופים נוספים שחובת רישיון או אישור לא תחול עליהם.

 

 • היתר שליטה. שליטה בחברת תשלומים מחייבת היתר שליטה מאת הרשות.

 

פעילותם של בעל רישיון ובעל אישור מאת הרשות

 • עיסוקים נוספים של חברת תשלומים. חברת תשלומים תהיה רשאית לעסוק במתן שירותי כספומט, בהמרת כספים אגב שירות תשלום או במתן אשראי אגב פעולת תשלום, וכן בשירותי תשלום נוספים המנויים בתוספת לחוק, בלא צורך ברישיון נוסף לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016 (להלן: "חוק שירותים פיננסיים מוסדרים"). בנוסף, מתן אשראי אגב פעולת תשלום, בידי חברת תשלומים, יהיה כפוף להתקיימות תנאים מסוימים (כמפורט בחוק).

יחד עם זאת, הייתה חברת תשלומים בעלת רישיון למתן אשראי או רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי, יחולו עליה הוראות חוק שירותים פיננסיים מוסדרים גם לעניין מתן אשראי אגב פעולת תשלום.

 

 • מנגנוני אבטחה. חברות תשלומים ובעלי אישור מאת הרשות נדרשים לדאוג לקיומם של מנגנונים נאותים ומתקדמים לאבטחת מידע, ניהול סיכונים והגנת סייבר, ולעניין חברת תשלומים – גם המשכיות עסקית .

 

 • שמירה והגנה על כספי לקוחות. ככלל, החוק מחייב את חברות התשלומים לשמור על כספים שהתקבלו מלקוחותיה או בעבורם לצורך מתן שירותי תשלום, בחשבון ייעודי, לטובת לקוחותיה, אצל גוף מנהל, באופן נפרד מחשבונות שבהם מוחזקים כספי החברה ונכסיה.

 

 • דרישות לעניין הון עצמי. בעל רישיון או בעל אישור מאת הרשות יחויבו לעמוד בדרישות שתקבע הרשות לעניין הון עצמי וכן בדרישות נוספות לעניין ביטוח או בטוחה אחרת, ככל שהרשות תקבע כאלו.

 

 • הוראות וכללים של הרשות. הרשות רשאית לקבוע הוראות שיחולו על בעל רישיון או בעל אישור מאת הרשות לשם יישום חובותיו, לרבות בעניינים אלה: טיפול בתלונות לקוחות ותיעודו; שמירת מסמכים; איתור מצבים של ניגודי עניינים בפעילותם של חברת תשלומים או יוזם בסיסי המפוקח על-ידי הרשות וטיפול בהם; ולעניין חברת תשלומים – גם הוראות שונות לעניין הדירקטוריון. כמו כן, הרשות רשאית לקבוע בכללים הוראות לעניין גביית עמלות בידי חברת תשלום או בעל רישיון ייזום בסיסי ובכלל זה לגבי עמלות, שיעורן וכן לעניין הצגה הוגנת ומובנת שלהן ללקוח.

 

הוראות מיוחדות לעניין התקשרות בין גופים העוסקים בסליקה והנפקה

 • אימוץ הוראות החלות על סולקים ומנפיקים מתוך החקיקה הבנקאית. החוק מאמץ הוראות שונות מתוך החקיקה הבנקאית, החלות כיום (לפי העניין) על סולקים או מנפיקים של כרטיסי חיוב, כך שיחולו גם על סולקי כרטיסי חיוב גדולים או סולקים או מנפיקים שהם חברות תשלומים בעלי היקף פעילות רחב (לפי העניין וכהגדרת מונחים אלו בהצעת החוק). בנוסף, שר האוצר ("השר") הוסמך לקבוע הוראות דומות ביחס לאמצעי תשלום נוספים (שאינם כרטיסי חיוב).

 

 • נותן שירות להעברת כספים בין יחידים (שירות P2P) בעל היקף פעילות רחב. נקבע כי "נותן שירות להעברת כספים בעל יחידים בעל היקף פעילות רחב" יידרש לאפשר ללקוח שהוא משלם להעביר כספים למוטב שהוא לקוח של נותן שירות להעברת כספים בין יחידים אחר; וכן יאפשר ללקוח שהוא מוטב לקבל כספים ממשלם שהוא לקוח של נותן שירות להעביר כספים בין יחידים אחר; הכול, על סמך פרט מזהה. רשימת הגופים שהם נותני שירות להעברת כספים בין יחידים שהם בעלי היקף פעילות רחב תפורסם על ידי כל מאסדר ביחס לגופים שבפיקוחו.

 

שירותי ייזום ובנקאות פתוחה

 • חובת מתן גישה לחשבון תשלום לנותני שירותי ייזום. החוק קובע כי, ככלל, יש לחייב את מנהלי חשבונות תשלום למשלם לתת גישה לחשבון התשלום של המשלם, לנותני שירות ייזום בסיסי או לנותני שירות ייזום מתקדם כדי לייעל את תהליך כתיבת הוראות תשלום. זאת, באמצעות מערכת ממשק למתן הוראות תשלום בהתאם להוראות שיקבע המאסדר הפיננסי הרלוונטי המפקח על מנהל חשבון התשלום למשלם.

 

 • תיקונים עקיפים לחוק שירות מידע פיננסי. החוק כולל, בין היתר, תיקונים עקיפים לחוק שירות מידע פיננסי, התשפ"ב-2021, במסגרתם, בין היתר, תתווסף חברת תשלומים להגדרת מקור מידע, הנדרש, ככלל, לספק לבעל רישיון נותן שירות מידע פיננסי, גישה למידע פיננסי אודות לקוח, הנמצא ברשותו בהתאם להרשאת גישה שנתן הלקוח ובאמצעות מערכת ממשק למידע פיננסי (הכול בהתאם להוראות החוק האמור).

בנוסף, הוגדרו סלי המידע הפיננסי הרלוונטיים שלגביהם נדרש לאפשר גישה כאמור, לעניין מקור מידע שהוא חברת תשלומים. אלו כוללים מידע מסוים אודות חשבון התשלום, כרטיס החיוב וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב, וכן אשראי שניתן על-ידי חברת התשלומים, לפי העניין.

 

הוראות נוספות

 • גופים זרים. החוק מאפשר לגופים זרים להגיש בקשה לקבלת רישיון חברת תשלומים או רישיון ייזום בסיסי (ואינו מחייב הקמת חברת בת ישראלית לצורך זה). בנוסף, ככלל, הרשות תהא רשאית להעניק רישיון לנותן שירותי תשלום בעל רישיון זר, אף אם אינו עומד בכל התנאים הקבועים בחוק לקבלת הרישיון; וכן לפטור בעל שליטה בנותן שירות זר כאמור מחובת קבלת היתר שליטה; ואף לפטור בעל רישיון זר כאמור מהוראות מסוימות הקבועות בחוק.

זאת, אם שוכנעה כי הדין הזר המסדיר את עיסוקו של נותן השירות הזר במתן שירות תשלום או שירות ייזום בסיסי, לפי העניין, נותן מענה מספק לעניינים המוסדרים בסעיפי החוק הרלוונטיים וכן אם התנתה את מתן הרישיון או הפטור כאמור בתנאים שייקבעו ברישיון, והכול תוך שמירה על עניינם של הלקוחות ולאחר ששקלה הרשות טעמים שבטובת הציבור.

 

 • תחילה ותחולה. ככלל, תחילתו של החוק היא שנה ממועד פרסומו ("יום התחילה"). על אף האמור, ביחס לשירותי ייזום בסיסי, הוראות החוק יחולו, החל בתום שישה חודשים מיום התחילה; וביחס לעניין חובת מתן הגישה לחשבון התשלום למשלם, הוראות החוק יחולו, ביחס למנהל חשבון תשלום למשלם שהוא חברת תשלומים, בתום 24 חודשים מיום התחילה.

יצוין כי נקבעה חובה על שר האוצר לפרסם, לא יאוחר מעשרה חודשים מיום פרסומו של החוק, תקנות פטור מחובת הרישיון או האישור, אשר יחול לגבי מי שעוסק במתן שירות תשלום בהיקף מצומצם, בסכום מוגבל, למספר לקוחות קטן, או במספר עסקאות קטן, כפי שייקבע השר בתקנות.

 

 • הוראות מעבר. מוצע לקבוע הוראת מעבר לתאגידים שעסקו ערב יום התחילה במתן שירותי תשלום ("עוסקים ותיקים"), שתאפשר להם להגיש בקשת רישיון בתוך שלושה חודשים מיום התחילה ולהמשיך לעסוק בפעילותם, כל עוד לא ניתנה החלטת הרשות ביחס לבקשתם.

עוסקים ותיקים שהחזיקו ערב יום התחילה ברישיון למתן שירות בנכס פיננסי בהתאם לחוק שירותים פיננסיים מוסדרים או רישיון סליקה בהתאם לחוק הבנקים, יוכלו להמשיך לעסוק בפעילותם למשך 24 חודשים מיום התחילה, בכפוף לכך שמסרו לרשות הודעה (בהתאם לנדרש בחוק) והגישו בקשה לרישיון שירותי תשלום לפי החוק המוצע, עד 18 חודשים מיום התחילה. ניתן להגיש את הבקשה גם באמצעות בעל השליטה בבעל הרישיון או בידי מי שנשלט בידי בעל השליטה בבעל הרישיון.

המשך העיסוק בהתאם להוראות המעבר הנ"ל, מותנה בקבלת אישור הרשות על הגשת הבקשה לקבלת הרישיון.

 

 • מטבעות וירטואליים. החוק עוסק בשירותי תשלום המבוצעים ב-FIAT (הן שקל ישראלי חדש והן מטבעות זרים) בלבד, ואינו עוסק או חל על מטבעות וירטואליים. בהקשר זה, נציין כי שירותים פיננסיים מסוימים המבוצעים במטבעות וירטואליים עשויים להיות כפופים לחובת רישיון למתן שירות בנכס פיננסי לפי חוק שירותים פיננסיים מוסדרים.

 

⇐ לעדכון לקוחות קודם שלנו בנושא (מרץ 2023) אודות טיוטה שפורסמה לחוק >> לחצו כאן.

⇐ לנוסח הצעת חוק התוכנית הכלכלית לקריאה השניה והשלישית במליאת הכנסת (אינו נוסח רשמי), אשר בה נכלל החוק בפרק י"ח (בעמוד 229) >> לחצו כאן.

למשרדנו מומחיות רבה וניסיון רב שנים בתחום הרגולציה הפיננסית על כל גווניה ובליווי עסקאות ושיתופי פעולה שונים בתחום הפיננסי ובשוק התשלומים.  אנו מלווים ועוקבים אחר כל ההתפתחויות הרגולטוריות במערכת הפיננסית ובתחום התשלומים, ומסייעים ומייעצים לגופים המובילים בישראל ובעולם. משרדנו אף השתתף בדיוני הוועדה למיזמים ציבוריים שהכינה את החוק לקראת קריאה שניה ושלישית במליאת הכנסת.

חפשו לפי +