מרכז מדיה

הגבל עסקי חדש: פגיעה בייבוא מקביל

16 פברואר 2022

לקוחות ועמיתים יקרים,

ביום 14 בפברואר 2022 פרסמה רשות התחרות את תזכיר חוק התחרות הכלכלית (תיקון) (הסרת חסמים בתחום היבוא)(הוראת שעה), התשפ"ב–2022  ("התזכיר").

התזכיר מבקש לתקן את חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח–1988 ("חוק התחרות" או "החוק"), ולכלול בו איסורים חדשים:

  • איסור על "יבואן ישיר" לעשות מעשה שכתוצאה ממנו עלול להיפגע יבוא מקביל או יבוא אישי (וכתוצאה מכך גם התחרות הענפית);
  • איסור על "יבואן ישיר" לעשות מעשה שעיקרו מניעה או הפחתה של התחרות, או מעשה שעלול למנוע או להפחית את התחרות מצד יבוא מקביל או יבוא אישי, ושהוא אינו "נחוץ" לצורך התנהלותו של היבואן כיבואן ישיר.

הפרה של איסורים אלה תעורר סיכונים להטלת קנסות מנהליים כבדים, כמו גם סיכונים פלילי.

אם החוק יתוקן בהתאם לתזכיר בנוסחו הנוכחי, יהא בכך כדי ליצור הגבל עסקי חדש חדש לחלוטין, שאין לו אח ורע בעולם, והכל באופן שמצר את צעדיהם של היבואנים הישירים, גם אם הם נעדרי כוח שוק, וגם אם פעילותם העסקית מצומצמת במונחים כספיים או במונחי נתח שוק.

ניתן להעביר הערות לתזכיר עד ליום 7 במרץ 2022.

חוק התחרות הכלכלית (תיקון) (הסרת חסמים בתחום היבוא)(הוראת שעה), התשפ"ב–2022 ("התזכיר"), מבקש לתקן את חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח–1988 ("חוק התחרות" או "החוק"), ולכלול בו איסורים חדשים, מתוך מטרה מוצהרת של "הגנה על התחרות מצד יבוא מקביל".

התזכיר מציע להוסיף את סעיף 31ו(א)(1) לחוק התחרות, שיקבע שיבואן ישיר לא יעשה מעשה שכתוצאה ממנו, עלול להיפגע יבוא מקביל או יבוא אישי בענף שבו פועל היבואן הישיר, ושכתוצאה מכך עלולה להיפגע התחרות בעף הרלוונטי.

כמו כן, מוצע להוסיף את סעיף 31ו(א)(2) לחוק התחרות, שיקבע שיבואן ישיר לא יעשה מעשה שעיקרו מניעה או הפחתה של התחרות מצד יבוא מקביל, או מעשה שעלול למנוע או להפחית את התחרות מצד יבוא מקביל, אשר אינו נחוץ לצורך יבוא המוצרים על ידי היבואן הישיר.

"יבואן ישיר"  מוגדר על פי התזכיר כמי שמייבא לישראל מפיץ בישראל או מייצר בישראל טובין על פי "הסדר עם יצרן הטובין במדינת חוץ" או עם "אדם במדינת חוץ".

בנוסף מבקש התזכיר לתקן את סעיף 50ד לחוק התחרות הקובע את סמכות הממונה להטיל עיצומים כספיים. לפי התזכיר, הממונה תוסמך להטיל עיצומים כספיים גם בגין הפרה של האיסורים החדשים. כך, הממונה תהא רשאית להטיל עיצום כספי בגין הפרות אלו בשיעור של עד 8% ממחזור המכירות של החברה המפרה, ובלבד שסכום העיצום לא יעלה על כ-100 מיליון ש"ח.

האיסורים החדשים יוחלו על כל יבואן ישיר באשר הוא. התזכיר אינו מתייחס להיקף הפעילות של היבואן הישיר, במונחים כספיים או במונחים של נתחי שוק, כך שאותם איסורים יחולו הן על יבואנים ישירים מבוססים וותיקים, בעלי נתח שוק גבוה והיקף פעילות כספי רחב, והן על יבואנים קטנים של מותגים שאין להם נתח שוק ניכר או נתח שוק בכלל.  הפרת האיסורים עלולה לגרור סנקציות מנהליות כאמור, כמו גם סנקציות פליליות.

התיקון המוצע נעשה לאחר שסעיף 31ו לחוק התחרות הכלכלית פקע. סעיף זה הסמיך את הממונה לתת הוראות ליבואן ישיר, אם כתוצאה ממעמדו או מהתנהגותו קיים חשש שייפגע באופן משמעותי יבוא מקביל, ותיפגע משמעותית התחרות בענף.

יוער, כי סוגיית היבוא המקביל נידונה על ידי בית הדין לתחרות בעבר פעם אחת בלבד,  במסגרת עניינה של היבואנית הרשמית של קולגייט בישראל,  ש. שסטוביץ בע"מ ("שסטוביץ"), בעקבות הפעלה ראשונה של סמכות הממונה לתת הוראות ליבואן ישיר לפי סעיף 31ו לחוק (שפקע כאמור). הממונה אסרה על שסטוביץ לדווח או לספק מידע, תיעוד או פרטים לקולגייט על הימצאות משחות שיניים מיבוא מקביל בישראל. הוראה זו באה לאחר שהממונה מצאה לטענתה, כי שסטוביץ מעבירה לקולגייט דיווחים בנושא, שמקימים חשש שהיבוא המקביל של משחות השיניים עלול להיפגע באופן משמעותי. שסטוביץ הגישה התנגדות להוראה לבית הדין לתחרות. בית הדין לתחרות הוביל בסופו של יום לצמצום הוראות הממונה, כך שהותר לשסטוביץ לנהל שיח מסוים עם קולגייט בעניין היבוא המקביל, תוך הגבלת סוג המידע המועבר, כאשר הדגש הוא על שיח שמטרתו לדרוש מהיצרן הנחות והטבות (ראו ת"כ 45713-04-19 ש. שסטוביץ בע"מ נ' הממונה על התחרות (פורסם באתר רשות התחרות: 21.7.2020)).

אנו עומדות לרשותכם לכל שאלה או הבהרה.

מחלקת תחרות והגבלים עסקיים

הרצוג פוקס נאמן

 

טליה סולומון |שותפה
ראש מחלקת תחרות והגבלים עסקיים
טל': 03-692-5960
solomonta@herzoglaw.co.il

 

צליל בר ביינוול | עו"ד
מחלקת תחרות והגבלים עסקיים
טל': 03-692-5592
barbainvolt@herzoglaw.co.il

 

הדר רובינשטיין | עו"ד
מחלקת תחרות והגבלים עסקיים
טל': 03-692-7788
rubinshteinh@herzoglaw.co.il

חפשו לפי +