הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

הארכת תוקף תקנות הפטור מחובת רישוי למתן שירות בנכס פיננסי או למתן אשראי

מרכז מדיה

הארכת תוקף תקנות הפטור מחובת רישוי למתן שירות בנכס פיננסי או למתן אשראי

4 נובמבר 2020

אישור תיקון לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (פטור מחובת רישוי) (הוראת השעה), התשע"ט-2018, המאריך את תוקפן עד סוף דצמבר 2021

לקוחות וידידים יקרים,

ביום 27 באוקטובר 2020, אישרה ועדת הכספים של הכנסת להאריך את תוקפן של תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (פטור מחובת רישוי) (הוראת השעה), התשע"ט-2018 ("תקנות הפטור" או "התקנות") עד ליום 31 בדצמבר 2021. התקנות פוטרות גופים מסוימים העומדים בתנאים הקבועים בהן מהחובה להחזיק ברישיון למתן שירות בנכס פיננסי או ברישיון למתן אשראי, לפי העניין, הקבועה במסגרת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016 ("החוק").

תקנות הפטור הותקנו בשל ההגדרה הרחבה שניתנה בחוק למונחים "מתן אשראי" ו"מתן שירות בנכס פיננסי", וכדי לפטור מחובת הרישיון הקבועה בחוק גופים מסוימים אשר תכליות החקיקה אינן חלות לכאורה בעניינם, כגון:

  1. תאגידים שהתאגדו במדינה החברה בארגון ה-OECD וניתן להם רישיון בנק, רישיון מבטח או רישיון לעסוק במתן שירותי מסחר בניירות ערך על-ידי מדינה החברה בארגון ה-OECD;
  2. גופים העוסקים במתן אשראי בעסקאות שכוללות בחובן מתן אשראי אולם מבוצעות בשוק משוכלל יחסית, על-ידי לווים ומלווים מתוחכמים, וכן במסגרת השקעות ספציפיות במיזמים ספציפיים;
  3. אגודות שסווגו על-ידי רשם האגודות השיתופיות כמושב עובדים או ככפר שיתופי, שהם סוגי התיישבות הדומים לאלו הפטורים לפי הוראות החוק – היינו: קיבוץ שיתופי, קיבוץ מתחדש ומושב שיתופי- ופועלים על בסיס של שותפות כלכלית בכל הנוגע למתן אשראי, וזאת לעניין אשראי לחבריהם או לתאגידים שבשליטתם;
  4. גופים שבהם העיסוק במתן שירות בנכס פיננסי טפל לעיסוקם העיקרי, אך מהווה באופן טבעי חלק מהשירות הניתן על-ידי אותם גופים ללקוחותיהם. כך למשל, ניהול חשבון נאמנות בידי עו"ד או רו"ח עבור לקוחותיו או עסקאות המרת מטבע שנעשות על-ידי בית מלון עבור תיירים הלנים בו, בהתאם לתנאים הקבועים בתקנות.

 

יצוין כי במקור נקבעו תקנות הפטור כהוראת שעה עד ליום 31 בדצמבר 2019, ועקב פיזור הכנסת הן הוארכו באופן אוטומטי עד ליום 16 ביוני, 2020. זאת ועוד, במהלך חודש נובמבר 2019 פרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ("הרשות") טיוטת תקנות המציעות להאריך את תוקף תקנות הפטור עד לסוף שנת 2021 בצירוף מכתב מהיועץ המשפטי של הרשות, כי הרשות לא תאכוף את חובת הרישוי לגבי גופים שיפעלו בהתאם לטיוטת התקנות.

עוד יצוין כי במסגרת הדיון שבו אושרה הארכת תוקף התקנות בוועדת הכספים של הכנסת, קראה הועדה לנציגי הרשות, אשר הציגו את התיקון בוועדה, לסיים את הבחינה שהם מבצעים לגבי הצורך ברישוי של הגופים המנויים בתקנות הפטור ולהביא לאישורה של הוועדה תקנות פטור קבועות.

כאמור לעיל, אושר להאריך את התקנות עד ליום 31 בדצמבר 2021.

לנוסח המלא של תקנות הפטור >> לחצו כאן 

למשרדנו מומחיות רבה וניסיון רב שנים בתחומי הרגולציה הפיננסית על כל גווניה. אנו מלווים ועוקבים אחר כל ההתפתחויות הרגולטוריות בתחומים אלה, מסייעים ומייעצים לגופים פיננסיים מובילים בישראל ובעולם, בין אם מדובר בייעוץ אד-הוק או קבוע, במתן חוות דעת בנושאים מורכבים, בפניות לרגולטור ועוד. נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע בכל סוגיה בתחומים אלה, לרבות בקשר עם הפרסום הנ"ל, וכן בכל שאלה או הבהרה.

מחלקת רגולציה פיננסית ומחלקת בנקאות
הרצוג פוקס נאמן

 

עירית רוט | שותפה 
מחלקת בנקאות ומימון

rothi@herzoglaw.co.il

 

קרן פורטר| שותפה 
מחלקת בנקאות ומימון

porterk@herzoglaw.co.il

 

נטע דורפמן | שותפה
מחלקת רגולציה פיננסית

dorfmann@herzoglaw.co.il

חפשו לפי +